פיקוח ואכיפה

פיקוח ואכיפה

ההגנה על דיני התכנון והבניה בישראל בכל הקשריהם הינה חובה ציבורית בעלת חשיבות ממדרגה ראשונה.

חשיבותם של דיני התכנון והבנייה בעיצוב פני הסביבה של האדם מותנית באכיפת חוק ראויה .

המחלקה אחראית על שמירת תכליות התכנון ועיקרן:

 1. שמירת המדיניות התכנונית המחייבת הקפדה שכל בנייה תיעשה כנגזרת של תפיסה תכנונית רחבה, זאת על רקע העובדה שביסוד, המדיניות התכנונית עומדים שיקולים כלכליים, חברתיים, סביבתיים ואקולוגיים, כמו גם שיקולים של "צדק חלוקתי" של אפשרויות ניצול המקרקעין מבחינת ייעוד השימוש ואחוזי הבנייה... הקפדה על שמירת המדיניות התכנונית באה  למנוע פגיעה במרקם התכנוני, שהנו למעשה קניינו של הציבור כולו .
 2. שמירת הבטיחות, נוכח הסיכון הנשקף למשתמשים או העוברים בסביבה של מבנים בלתי חוקיים שהוקמו ללא היתר בניה .
 3. שמירת מטרות ההליך התכנוני, שקיפות שיתוף הציבור – חוק התכנון והבניה הוא חוק תהליכי, מתווה תהליך שתכליתו  שיקלול אינטרסים, ויצירת תוצאה מירבית.

 

ככלל – עבירות תכנון ובניה פוגעות בציבור ובאיכות חייו.

 עבירות תכנון ובנייה הן עבירות פליליות, וכלכליות.

אכיפתן- חקירה ותביעה, הן החלטות שבשיקול דעת הרשות המקומית.

"גם נעיצת מסמר קטן בתוך הקיר היא עבירת בניה, אלא שקשה מאוד יהיה למצוא רשות עירונית שתפנה לערכאות על כגון כזה"

האמצעים באמצעותם ייאכפו עבירות הבניה :

 • שליחת מכתבי התראה
 • הוצאות צו מינהלי
 • יוגש כתב אישום לתיק פלילי בבית המשפט כנגד מבצע העבירה.
 • יוצאו צווים להפסקת העבירות
 • יוטלו קנסותו/או העונשים הקבועים בחוק  על מבצעי העבירות.
 • ישולבו הליכים שונים בהתאם

 

נציג הפיקוח של מחלקת ההנדסה בודק את התחומים הבאים :

 • בדיקת מצבם של אתרי בניה לגביהם הוגשה בקשה להיתר בניה.
 • טיפול באישור אכלוס /חיבור וטופס 4
 • התאמת הבינוי והפיתוח במגרש לתכניות ההיתר ואי קיום פלישה לשטח ציבורי או למגרשים שכנים בניוד להיתר בניה .
 • מעקב אחרי העבודות המתבצעות במגרשים לגביהם ניתן היתר בניה
 • טיפול בתלונות על חריגות בניה
 • עריכת סיורים שיטתיים לפי תוכנית עבודה  לאיתור וטיפול בחריגות בניה .

 

מטרת הרישוי והפיקוח בראש ובראשונה היא דאגה לאיכות חייהם של התושבים!עבור לתוכן העמוד