בקשה לקבלת מידע בנכס

בקשה לקבלת מידע בנכס

תאריך____________

פרטי המבקש:

שם פרטי ושם משפחה :_____________________

כתובת המבקש:___________________________

כתובת הנכס:_____________________________

טלפון :_________________________________

 

פרטי הבקשה :

o     זכויות בניה כוללות ע"פ תב"ע ( תוכנית בנין עיר) בתוקף (דפי הוצאות)

o       אחוזי בניה מותרים

o       קווי בנין

o       מגבלת גובה אבסלוטי מותרים

o       גובה בנין

o       אחר(פרט)______________________________________

 

הערות :

1.      המידע יינתן למבקש רק אם הוא בעל הזכויות בנכס

2.      המידע הניתן במסגרת זו הינו עבור הזכויות הבסיסיות

3.      המידע מתייחס על בסיס היתר בניה בתוקף

4.      המידע שינתן במסגרת זו נכון ליום הפקת המידע בלבעבור לתוכן העמוד