נוהל אצירת ופינוי פסולת בניין

 

נוהל אצירת ופינוי פסולת בניין

במסגרת בניה או שיפוץ של נכס, מצטברת פסולת בניין בכמות רבה. מעבר לסכנה הבטיחותית

שבקיום פסולת זו ומעבר למטרד הסביבתי והנופי, פסולת זו עלולה לגרום לפגיעה בקרקע ובמקורות מים טבעיים.

לפיכך, בהתאם לחוק העזר לגוש עציון )פינוי פסולת(, התשע"ג-4104( להלן - "חוק העזר"(, על מבצע

עבודות בנכס, בעל הנכס ו/או על מזמין העבודות, לעשות שימוש במכולות לאצירת ולפינוי פסולת בניין, כפי שיפורט להלן. בכל מקרה של סתירה בין נוהל זה לבין החוק, הוראות חוק העזר קובעות.

1.אסורה אצירת פסולת בניין על הקרקע, ברשות הרבים או בתחום המגרש הפרטי.

2 .יש לאגור פסולת בניין במכולה ייעודית לכך.

3 .פסולת הבניין שתיאגר במכולה תהיה עד לנפח המותר - גובה המפלס העליון במכולה.

4 .אין להשליך למכולה אזבסט, חומרים מסוכנים, חומרים דליקים, פסולת תעשייתית או ביתית.

5 .במידה שתתגלה פסולת בניין במכלי אצירה סמוכים, או בקווי ההולכה ומתקני הביוב

הסמוכים – ראיה לכאורה כי מבצע העבודות השליך פסולת בניין למיכל האצירה או לביוב.

6 .על גבי המכולה יירשם במקום בולט, בעברית, פרטי מציב המכולה, שמו ומס' טלפון ע"מ

שהמועצה תוכל לאתרו בכל שעות היממה. בדפנות המכולה יודבקו פסים מחזירי אור.

7 .אין להציב מכולות לאצירת פסולת בניין, במדרכה המסומנת ב"אדום-לבן", 04 מטר ממעבר

חציה , בגינות, בשבילים ציבוריים, על גבי מדרכות או בכל מקום המסכן חיי אדם. אין להציב

מכולה, אשר בהנחתה גורמת להפרעה בתנועה או הפרעה להולכי רגל.

8 .ניתן להציב מכולות בניה בסמוך למדרכה הצבועה אפור, בתוך חצרות, על גבי מדרכות רחבות,

במפרצי חניה ושטחים פתוחים, ע"פ אישור מפיקוח המועצה.

9 .יש לדאוג תמיד לניקיון סביב המכולה, מפסולת בניה, מחומרים, מכלי עבודה ומכל חפץ אחר.

10 .על המכולה להיות מכוסה, באופן מלא, בסוף יום העבודה. במידה שחומרי הבניה נזרקים דרך

שרוול, יש לכסות כל הזמן את המכולה.

11 .בעת שפיכת פסולת בניין למכולה ינקטו כל אמצעי הבטיחות הנדרשים למניעת פגיעה בכל אדם.

12 .מכולה אשר בהצבתה הזיקה לרכוש הציבורי, בכל צורה, תחייב את האחראי לתקן נזקים אלו.

14 .בהתאם לסעיף 08 לחוק העזר, אי ביצוע הוראות אלו או אי ביצוע מדויק של הוראות והנחיות

פקחי המועצה, כולן או חלקן, עלול לגרום לאי נעימות, ובכלל זה דו"חות ברירת משפט בגין

ביצוע העבירה ובגין כל יום שהעבירה לא הוסדרה, כתב אישום, חיוב בתשלומי הוצאות

למועצה, עיכוב בהכנסת פועלים לישוב, שלילה או התלייה של היתרי בניה ו/או עיכוב בקבלת

אישורים נדרשים, חילוט ערבויות וכיוצ"ב.

 

 

 

 

 עבור לתוכן העמוד