כתב הסכמה להיתר בניה לבניה רוויה חדשה

 

 

כתב הסכמה להיתר בניה לבניה רוויה חדשה

 

אנו מצהירים כי בדקנו את התכנית ואנו מסכימים לאישורה.

אנו מצהירים כי בדקנו את התאמת מספר הדירה המוצג בתכנית-

למספר הדירה אותה רכשנו.

 

 

מס' מגרש/ דירה

שם

מ.ז.

חתימה

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

אני מצהיר כי אני מבקש ההיתר מכח ייפויי הכח שהועברו אליכם,

וכי מוצגת בזאת הסכמת כל ברי הרשות במגרש נכון להיום.

חתימת מבקש ההיתר: ______________ תאריך:________________

 

יש להטמיע טופס זה בגרמושקה אחרי טופס 1.

על החתימות להתבצע במקור ע"ג התכנית-

אין להחתים ע"ג הטופס בנפרד ולסרוק חתום לגרמושקה

אין להדביק טופס ע"ג הגרמושקה

אין להדביק טופס ע"ג הגרמושקעבור לתוכן העמוד