הצהרת המהנדס המתכנן

 

לכבוד

מחלקת הנדסה

מועצה מקומית קרית ארבע

א.    הצהרת המהנדס המתכנן

פרטי המהנדס המתכנן

שם משפחה

שם פרטי

מס' זהות

המען

מס' הרישום בפנקס מהנדסים ואדריכלים

מס' טלפון בבית

מס' טלפון בעבודה

אני הח"מ מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישום בפנקס) תשכ"א -1960 ,מגיש במצורף חישובים סטטיים חתומים על ידי.

§      הנני מקבל עליי את האחריות שהחישובים הסטטיים נערכו לפי הכללים והרמה המקצועית הנהוגים בעת חתימת טופס זה וכי קוימו הוראות החוק הנוגעות לעניין זה

החישובים הסטטיים נערכו על בסיס סוגי הבטון כדלקמן:

פירוט

סוג הבטון

יסודות

ב

מקלט

ב

עמודים

ב

קירות

ב

תקרות

ב

1.        אם נושא הבקשה הוא הוספה לבניין קיים, אני מצהיר כי בדקתי את הבניין הקיים וכן אני אחראי ליציבותו בעת בניית התוספת ולאחריה.

2.        אם מסיבות בלתי צפויות מראש יתגלה צורך בשינוי מהותי בחישובים הסטטיים, אגיש חישובים סטטיים מתוקנים מיד עם גמר גילוי הצורך כאמור.

3.        אני מתחייב שתכנית הקונסטרוקציה תישמר אצלי בתום הבניה לתקופה של לא פחות מעשר שנים

               __________________                                                                                                                      ___________________                      

                                  תאריך                                                                                                                                                    חתימה

ב.     הצהרת המהנדס האחראי לביצוע

פרטי המהנדס האחראי לביצוע השלד

שם משפחה

שם פרטי

מס' זהות

המען

מס' הרישום בפנקס מהנדסים ואדריכלים

 

מס' טלפון בבית

מס' טלפון בעבודה

אני הח"מ, מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישום בפנקס) תשכ"א- 1960 בחתימתי כאן:

4.        מתחייב לדאוג לכך ששלד הבניין ייבנה לפי הכללים והרמה המקצועית הנהוגים בעת הבנייה בנדון, וכי קוימו הוראות החוק הנוגעות לעניין זה , ובהתאם לחישובים הסטטיים כפי שהוגשו על ידי המהנדס המתכנן ולתכניות הקונסטרוקציהעבור לתוכן העמוד