בקשה לפטור מהחובה להתקין מקלט / להגדיל מקלט קיים

בקשה לפטור מהחובה

להתקין מקלט / להגדיל מקלט קיים

 

אל: מפקד מחוז הג"א _____________________

 

תאריך ______________________

תיק בנין ______________________

בקשה ______________________

 

 

 1. שם מגיש הבקשה / הבעלים _____________ גוש / תב"ע __________ מס'______ מגרש________­­­­­­_ כתובת הנכס_______________________________________

תוכן הבקשה ____________________________________________________

 1. (א) פרטים כלליים -
 1. הבקשה היא הראשונה כן/לא
 2. המבקש קיבל בעבר פטור מהקמת מקלט עבור תוספת בניה בשטח __________ מ"ר.
 3. הבקשה הינה ערעור על החלטה קודמת מתאריך __________________________
 4. פרטים נוספים שנבדקו ____________________________________________

 

 

 

 

             (ב) פרטים על המבנה -

 1. שטח קיים ___________ מ"ר
 2. שטח התוספת ___________ מ"ר
 3. סה"כ שטח ___________ מ"ר
 4. קיים / לא קיים שטח להקמת מקלט.
 5. לא קיים מקלט ציבורי בסביבה / קיים מקלט ציבורי מס' ________________

במרחק __________ מ"ר, בשטח _____________ מ"ר, המכסה _________ משפחות במרחק הנ"ל.

 

 

 

(ג) הרשות המקומית ממליצה לאשר הפטור מהנימוקים__________________

 

 

_____________                                    _______________                                 _____           

תאריך                                          ראש הרשות המקומית                                      מהנדס הרשות המקומית

 

 1.  החלטת מפקד המחוז  )על פי סמכותו לפי סעיף 14 )ז( ) 3( לחוק הג"א וסעיף 12 לחוק הפרשנות 1981

א( לא לאשר פטור / לאשר פטור.

ב( הערות )כולל תנאי אישור הפטור   ________________________________________( _____________________________________________________________________                                                                                                                 

________________ _______________ ______________ __________ ____________

    תאריך                                                  דרגה                       שם פרטי                 שם משפחה              חתימת מפקד

 

דו"ח תקינות למקלט לצורך קבלת פטור

(ימולא ע"י מהנדס(

א. פרטי המבקש/הנכס

שם מבקש/בעל ההיתר ______________________________ מס' היתר בניה _________

מס' תיק בנין __________________ מס' בקשה_______________________________

כתובת הנכס __________________________________________________________

(העיר /ישוב)                        (רחוב(                            (מס' בית)                (סוג המבנה(

ב. סוג המקלט

 1. מקלט ציבורי
 2. מקלט ציבורי דו תכליתי
 3. מקלט במוסד חינוך
 4. מקלט במוסד
 5. מקלט בבית פרטי או משותף

 

ג. מפלס המקלט )עיקר המקלט(

 1. עילי
 2. תת-קרקעי

ד. שטח המקלט _____________ מ"ר )שטח עיקרי(

ה. מס' יחידות דיור )בית משותף( ___________

 

 

ו. מצב המקלט )סמן במקום המתאים : )

מס"ד

תיאור המרכיב

תקין

לא תקין

הערות

1

בנוי ע"פ תוכנית מאושרת

 

 

 

 

2

דלת הדף בכניסה כולל אטמים

 

 

 

 

3

חלון יציאת חירום כולל אטמים

 

 

 

 

4

צינורות איוורור כולל אטמים

 

 

 

 

5

תאורה

 

 

 

6

מערכת אינסטלציה

 

 

 

7

ריצוף

 

 

 

8

ניקיון כללי במקלט כולל דרך גישה

 

 

 

9

שילוט: סימון פולט אור

 

 

 

 

הערות

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

פרטי המהנדס ________________ _________________ __________________

שם פרטי                                  שם משפחה                              חתימה

 עבור לתוכן העמוד