19- סימון רחובות ולוחיות מספר בבניינים

 חוק עזר לקרית ארבע (סימון רחובות ולוחיות מספר בבניינים)

 תשנ"ה - 1994                                   

 

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 6888 לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון)     ו-
התשמ"א - 1981, מתקינה המועצה המקומית קרית ארבע חוק עזר זה;                 

 

ה ג ד ר ו ת:                                                               

 

1.   בחוק עזר זה:                                                          


 "בעל נכס"      -         שוכר  או  שוכר משנה,  ששכר  נכס לתקופה  של   
למעלה מ-3 שנים  ובאין שכירות  כאמור - האדם   
המקבל או  הזכאי לקבל  הכנסה מהנכס  או שהיה   
מקבלם אילו היה הנכס נותן הכנסה,  ובאין אדם   
כזה - הבעל הרשום של הנכס.                    


 "נכס"          -         בניינים וקרקעות  שבתחום המועצה,  תפוסים או   
פנויים, ציבוריים או פרטיים.                  


 "המועצה"       -         המועצה המקומית קרית ארבע;                    


 "ראש המועצה"   -         לרבות מי  שראש המועצה  העביר אליו  בכתב את   
סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן.     


 "תכנית"        -         תכנית  למתן  מספרים  ושמות  לרחובות וסימון   
בתים במספרים שאישרה המועצה.                  
                                                                       .../.


שלטים לסימון:                                                              


2.   א.   ראש  המועצה  רשאי להתקין  שלטים על  כל נכס  לסימון רחוב  בהתאם   
לתכנית.                                                          


 ב.   שלטים שהותקנו כאמור, רשאי ראש המועצה לתקנם, לשנותם,  להסירם או   
להחליפם בהתאם לתכנית.                                            

 

דרישה להתקין לוחיות מספר ושם רחוב:                                         


3.   א.   ראש המועצה  רשאי לדרוש,  בהודעה  בכתב מבעל נכס לבצע את העבודות   
המנויות להלן,  כולן  או מקצתן,  לפי הפרטים והתנאים שקבע ובהתאם   
לתכנית.                                                          


      1.   להתקין בחזית  הנכס לוחית  ועליה רשום  מספר הנכס ושם הרחוב   
בהתאם לתכנית (להלן - "לוחית מספר").                         


      2.   לתקן, לשנות, להסיר או להחליף לוחית מספר.                    


 ב.   ההודעה תכלול  את התנאים והפרטים לביצוע העבודה כאמור לרבות גודל   
הלוחית, צורתה, סוג החומר ממנו תוכן, הארתה וכיוצא באלה,  וכן את   
פרק הזמן שבו יש לבצעה.                                           


 ג.   בעל נכס שקיבל הודעה כאמור, חייב למלא אחריה.                      


 ד.   לא יבצע אדם עבודה מהעבודות המנויות בסעיף (א) אלא בשני אלה:       


      1.   כשהוא ממלא אחר דרישה על כך שבאה מאת ראש המועצה.             


      2.   לפי התנאים והפרטים שנכללו בהודעה.                           

 

התקנת לוחית מספר על ידי ראש המועצה:                                        


4 3, רשאי    .   לא ביצע  בעל נכס  את העבודות שהוא נדרש לבצע בהודעה לפי סעיף
ראש המועצה  באמצעות שליחיו  ופועליו לבצען,  ולהיכנס  לשם כך  בכל עת   
סבירה לכל מקום שנדרש.                                                 
 ביצע ראש  המועצה עבודה  כאמור,  רשאית המועצה  לגבות מאת בעל הנכס את   
הוצאות הביצוע.                                                        

 

מספרים לבניינים חדשים:                                                     


5.   נבנה נכס  לאחר תחילתו  של חוק עזר זה,  יתקין עליו בעליו לוחיות מספר   
לפי התנאים שקבע ראש המועצה ובהתאם לתכניות.                            

 

תחזוקה תקינה של שלטים ולוחיות מספר:                                        


6.   בעל נכס חייב -                                                        


 א.   להחזיק כל  שלט או  לוחית מספר שהותקנו על נכסו במצב תקין,  גלוי   
לעין ומואר  משקיעת החמה  ועד זריחתה  בכל לילה,  אם נקבעה לוחית   
מספר מוארת.                                                      


 ב.   למסור הודעה  לראש המועצה על כל קלקול או טשטוש בכל שלט או לוחית   
מספר שהותקנו על נכס.                                             

 

איסור פגיעה בשלטים או בלוחיות מספר:                                        


7.   לא יפגע  אדם בשלט  או בלוחית  מספר שהותקנו  על נכס,  לא  יטשטשם ולא   
יסתירם מעין רואים,  ולא ירשה ששלט או לוחית מספר ייפגעו,  יטושטשו או   
יוסתרו.                                                               

 

איסור הפרעה:                                                               


8.   לא יפריע  אדם לראש  המועצה,  לשליחיו או לפועליו במילוי תפקידיהם לפי   
חוק עזר זה.                                                           

 

מסירת הודעה:                                                               


9.   מסירת הודעה  לפי חוק  עזר זה  תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא   
מכוונת, או נמסרה במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה,  לאחד מבני   
משפחתו הבוגרים  או לידי  כל אדם  בוגר העובד או המועסק שם,  או נשלחה   
בדואר במכתב  רשום הערוך  אל אותו  אדם לפי  מען מקום מגוריו או עסקיו   
הרגילים או הידועים לאחרונה.  אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור,  תהא   
המסירה כדין  אם הוצגה  ההודעה במקום  בולט על  הנכס שבו היא דנה,  או   
נתפרסמה בשני  עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא   
בשפה העברית.                                                          

 

עונשין:                                                                    


10 900 שקלים חדשים ובמקרה    .  העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה,  דינו קנס
של עבירה  נמשכת,  קנס נוסף  36 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה   
אחרי הרשעתו בדין או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.    
                                                                       .../.

תחילה:                                                                     


11.  תחילתו של חוק עזר זה ביום פרסומו.                                     

    _____________________                                              
צבי קצובר          
                                               ראש המועצה המקומית      
                                                    קרית ארבע          

נתאשר: ................ התשנ"ה                                             

                                                1994 ................      

 

                                                    ________________________
בנימין ריקרדו, הממונה                                                      עבור לתוכן העמוד