16 - פיקוח על כלבים

 חוק עזר לקרית ארבע


 (פיקוח על כלבים) התש"ן - 1990                         

 

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 6888 לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון)     ו-
התשמ"א  - 1981 (להלן-התקנון) ויתר  סמכויותיה לפי  כל דין  ותחיקת הבטחון,   
מתקינה המועצה המקומית קרית ארבע חוק עזר זה;                                

 

ה ג ד ר ו ת:                                                               


1.   בחוק עזר זה:                                                          


 "בעל כלב"      -         אדם  שכלב  נמצא ברשותו  או בפיקוחו  או בעל   
רשיון להחזקת כלב;                            


 "מועצה"        -         המועצה המקומית קרית ארבע;                    


 "לוחית מספר"   -         לוחית מספר  ממתכת לזיהוי כלב שניתנה על ידי   
ראש המועצה או רשות מוסמכת אחרת;              


 "מלונות המועצה"          מלונה,  כלוב  וכל  מקום או  מתקן שקבע  ראש   
המועצה להחזקת כלבים;                         


 "רופא וטרינרי" -         הרופא הוטרינרי  של המועצה  לרבות אדם  שהוא   
העביר אליו  בכתב את  סמכויותיו לפי חוק עזר   
זה, כולן או מקצתן;                           


 "ראש המועצה"   -         לרבות מי  שראש המועצה  העביר אליו  בכתב את   
סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;     

 

חובת רשיון להחזקת כלב:                                                     


2.   א.   לא יחזיק  אדם כלב  בתחומי המועצה  אלא אם  הכלב חוסן  מפני מחלת   
הכלבת,  ניתן  רשיון  להחזקתו  והוא  מוחזק  בהתאם  לתנאי הרשיון   
ולצוואר הכלב קשורה לוחית מספר.                                   


 ב.   על אף  האמור בסעיף  קטן (א),  מי  שברשותו רשיון להחזקת כלב מאת   
רשות מוסמכת אחרת,  יהא רשאי להחזיק את הכלב בתחומי המועצה ובלבד   
שיודיע  על  כך  לראש  המועצה  בתוך  30 יום מיום  כניסתו לתחומי   
המועצה.                                                          


 ג.   בקשה לקבלת  רשיון תוגש  לראש המועצה לפי טופס שייקבע על ידי ראש   
המועצה.                                                          


 ד.   ראש המועצה  רשאי ליתן  רשיון,  ולקבוע תנאי הרשיון,  ובנוסף לכל   
תנאי שייקבע, רשאי הוא להורות בדבר אופן החזקת הכלב, מקום החזקתו   
או בידי  מי יוחזק,  וכן רשאי הוא להורות בדבר בדיקת הכלב על ידי   
רופא ומתן טיפול לכלב בתנאים ובמועדים שיקבע.                      


 ה.   ראש המועצה  רשאי לסרב  ליתן רשיון או לבטל רשיון שניתן או לאסור   
החזקת כלב  בתחומי המועצה אף אם יש לגביו רשיון בר תוקף מאת רשות   
מוסמכת אחרת, מכל טעם סביר הנראה לו, ובין היתר מהטעמים הבאים:     


      1.   הכלב הוא בעל מזג פראי או מהווה סכנה לבטחון הצבור.           


      2.   הכלב מקים רעש אשר לדעת ראש המועצה מהווה מפגע לשכנים.        


      3.   בעל הכלב  הורשע בהתעללות בכלב או בהחזקה בלתי ראויה של כלב   
אשר גרמה לנשיכת אדם על ידי הכלב.                            


      4.   אופן החזקת הכלב גורם או עלול לגרום למפגע תברואה.            


      5 24 שעות מעת    .   הכלב נשך  אדם ולא  הוסגר למלונות  המועצה תוך
הנשיכה.                                                     


      6.   הכלב נשך  אדם בתוך  תקופה של שנתיים שקדמה לבקשת הרשיון או   
לנתינתו, בתחומי המועצה ובין מחוץ לתחומה.                    


      7.   הכלב לא קיבל טיפול שהרופא הוטרינרי הורה לבצעו.              


      8.   בעל הכלב  לא קיים  הוראה מהוראות חוק עזר זה או תנאי מתנאי   
הרשיון על אף שהותרה על ידי ראש המועצה לקיימו.               


 ו.   בעד מתן  רשיון להחזקת  כלב,  תשולם אגרה  בשיעור הנקוב  בתוספת,   
ואולם רשאי  ראש המועצה  לפטור מתשלום אגרה בעד רשיון לכלב המשמש   
ככלב הנחיה לעיוור או לכלב המוחזק לשמירה חיונית.                  


 ז.   תקפו של רשיון יהא למשך שנה אחת מיום הוצאתו.                      


 ח.   בעל כלב  חייב להודיע  לראש המועצה  על כל  שינוי בפרטים הכלולים   
ברשיון, תוך 30 יום מיום השינוי.                                  


 ט.   לא יינתן  רשיון להחזקת  כלב בתחומי  המועצה אלא אם הוכח כי הכלב   
חוסן מפני מחלת הכלבת במועד סמוך לפני כן.                         


 י.   בעל כלב  חייב להביאו  לחיסון נגד  כלבת במועד ובמקום כפי שייקבע   
ע"י ראש המועצה.                                                  


 יא.  ראש  המועצה  רשאי להורות  לבעל כלב  ליתן לכלב  חיסון או  טיפול   
הדרושים למען בריאות הציבור.                                      


 יב.  כלב שאינו נושא לוחית מספר על צווארו, יראוהו ככלב שאין לו בעלים   
ורשאי ראש המועצה, רופא וטרינרי או שוטר לתפסו או להשמידו.         


 יג.  בקשה לקבלת רשיון תוגש רק על ידי מי שגילו מעל 18 שנה.             


 יד.  ראש המועצה רשאי להגביל את מספר הכלבים שבהחזקת אדם אחד.           

 

הסגרת כלב למלונות המועצה:                                                  


3.   א.   בעל כלב שסירבו ליתן לו רשיון, או שהרשיון שניתן לו בוטל,  ימסור   
את הכלב  למלונות המועצה תוך 3 ימים מיום קבלת ההודעה בדבר הסרוב   
או הביטול.                                                       


 ב.   כלב שאין לו בעלים או שאין רשיון להחזקתו, רשאי ראש המועצה, רופא   
וטרינרי או  שוטר וכל  העובד בשמם או מטעמם לתפסו ולמסור למלונות   
המועצה, ואם אי אפשר לתפסו רשאים הם להשמידו.                      


 ג.   ראש המועצה  רשאי להורות  על תפיסת  כלב שלא  קויימו תנאי הרשיון   
לגביו ועל הסגרתו למלונות המועצה.                                 


 ד.   כלב שהוסגר  למלונות המועצה,  רשאי  ראש המועצה  לאפשר את שחרורו   
בתנאים שיקבע.                                                    

 

השמדת כלב:                                                                 


4 10 ימים    .   א.   הוסגר כלב  למלונות המועצה  ולא הוגשה בקשה להחזרתו בתוך
מעת הסגרתו, רשאי ראש המועצה למסור את הכלב למי שיורה, או להורות   
על השמדתו.                                                       


 ב.   הוסגר כלב  למלונות המועצה וראש המועצה סירב לבקשת בעליו להחזירו   
אליו,  רשאי ראש  המועצה להורות על מסירתו או השמדתו בתוך 14 יום   
מיום מסירת ההודעה לבעל הכלב בדבר הסירוב האמור, אלא אם הורה בית   
המשפט שלא לעשות כן.                                              


 ג.   כלב שהובא למלונות המועצה לפי סעיף 3 (ב), מותר למסור או להשמידו   
אם לא נמצאו לו תובעים תוך 48 שעות מעת תפיסתו.                    

 

אופן החזקת כלב בתחומי המועצה:                                              


5.   א.   בעל  כלב  חייב לקשור  את כלבו  לביתו באופן  שלא תהא  לכלב גישה   
חופשית לרשות הרבים או למעבר עוברי אורח.                          


 ב.   בעל כלב חייב למנוע את הכלב מלצאת מחוץ לתחום ביתו,  אלא אם הכלב   
מוחזק בידי אדם כשהוא קשור ברצועה ולפיו מחסום.                    


 ג.   ראש  המועצה  רשאי  להורות  להשמיד מיד  כל כלב  המוחזק שלא  לפי   
ההוראות כאמור.                                                   


 ד.   לא יאכיל אדם כלב ברחוב.                                          


 ה.   בעל כלב חייב לפנות מיד לכלי אשפה צואה שהטיל הכלב ברחוב.          

 

חובת בעל כלב שנשך:                                                         


6 24 שעות מעת היוודע לו הדבר -       .   א.   נשך כלב אדם, חייב בעל הכלב תוך

      1.   להודיע על כך לראש המועצה.                                   

      2 10 ימים.                   .   להביאו לבידוד למלונות המועצה למשך


 ב.   בסעיף קטן (א) "נשך" - לרבות שריטה או חשד לנשיכה.                 


 ג.   כלב שבעל  חיים נשך  אותו וכן  כלב שלגביו  התעורר חשש שהוא נגוע   
במחלת הכלבת,  חייב בעליו להודיע על כך לראש המועצה תוך 24 שעות,   
ולמסור לבידוד למלונות המועצה לפי דרישת ראש המועצה.               

 

אגרות:                                                                     


7.   א.   כלב שהוחזק  במלונות המועצה לא ישוחרר ולא יוחזר לבעליו אלא לאחר   
שתשולם לקופת המועצה אגרה בשעור הקבוע בתוספת.                     


 ב.   לא שולמה האגרה בתוך 7 ימים מיום הדרישה,  יראו את הכלב כמי שאין   
לו תובעים ויחולו לגביו ההוראות המפורטות בסעיף 4(ג).              

 

הוצאות:                                                                    


8.   א.   הוצאות שהוציא המועצה עקב כך שבעליו של כלב לא עשה את המוטל עליו   
או עשה מעשה בניגוד להוראות חוק עזר זה או שהזניח כלב שברשותו או   
בפיקוחו, רשאית המועצה לגבותן ממנו.                               


 ב.   תעודה בחתימת  ראש המועצה  בדבר גובה ההוצאות שהוציאה המועצה לפי   
סעיף קטן (ב) תהווה ראיה לכאורה לתוכנה.                           

 

סמכות כניסה:                                                               


9.   א.   ראש המועצה,  רופא וטרינרי וכל אדם המסייע בידם רשאים להיכנס בכל   
עת סבירה  לכל מקום  על מנת  לברר אם  קויימו הוראות  חוק עזר זה   
ולעשות כל הדרוש לביצועו של חוק עזר זה.                           


 ב.   לא יפריע אדם לראש המועצה,  למפקח ולכל אדם המסייע בידם ולא ימנע   
בעדם מלבצע תפקידם לפי חוק עזר זה.                                

 

 

מסירת הודעה:                                                               


10.  מסירת הודעה  לפי חוק עזר זה תהא כדין,  אם נמסרה לידי האדם שאליו היא   
מכוונת,  או נמסרה  במקום מגוריו  או במקום  עסקיו הרגילים או הידועים   
לאחרונה לידי  אחד מבני  משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או   
המועסק שם,  או  נשלחה בדואר  במכתב רשום  הערוך אל  אותו אדם לפי מען   
מגוריו או  עסקיו הרגילים  או הידועים  לאחרונה; אם אי  אפשר לקיים את   
המסירה  כאמור,  תהא  המסירה כדין  אם הוצגה  ההודעה במקום  בולט באחד   
המקומות האמורים,  או  על הנכס  שבו היא  דנה,  או פורסמה בעתון הנפוץ   
בתחום המועצה.                                                         

 

עבירות ועונשין:                                                            


11 600 שקלים חדשים ואם    .  העובר על  הוראה מהוראות  חוק עזר  זה,  דינו קנס
היתה העבירה  נמשכת,  דינו קנס נוסף 24 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת   
העבירה לאחר  שהורשע או  לאחר שראש  המועצה או  רופא וטרינרי היתרה בו   
בכתב.                                                                 

 

ביטול:                                                                     


12 1985 - ב ט ל.            .  חוק עזר לקרית ארבע (החזקת בעלי חיים) התשמ"ה -

 

תחילה:                                                                     


13.  תחילת תוקפו של חוק עזר זה ביום פרסומו.                                
                                                                       .../.

 ת ו ס פ ת                                   
                                    _________


                                               בשקלים חדשים            
             ____________

מתן רשיון להחזקת כלב (סעיף 2 30                        (ו) לחוק)           

אגרה בעד הובלת הכלב למלונות המועצה ובעד            35 10 ש"ח עבור       ועוד
החזקתו במלונות המועצה (סעיף 7 לחוק)                   כל יום שבו הוחזק     
                                                  הכלב במלונות.        
                                                                       

 

 


     ....................                                              
                                                    שלום וואך          
                                               ראש המועצה המקומית      
                                                    קרית ארבע          

נתאשר: כ"ו בטבת התש"ן                                                      

       23 1990                                                        בינואר


                                                            ................
יעקב כהן, הממונה                                                           עבור לתוכן העמוד