13- החזקת מקלטים

 חוק עזר לקרית ארבע (אחזקת מקלטים) התש"ן - 1990

 

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 6888 לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון)     ו-
תשמ"א - 1981 ויתר  סמכויותיה לפי  כל דין  ותחיקת הבטחון,  מתקינה  המועצה   
המקומית קרית ארבע חוק עזר זה;                                              

 

ה ג ד ר ו ת:                                                               


1.   בחוק עזר זה:                                                          


 "המועצה"       -         המועצה המקומית קרית ארבע;                    


 "בעל"          -         לרבות אדם  המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס,   
או שהיה  מקבלה אילו  הנכס היה  נותן הכנסה,   
בין בזכותו  הוא ובין כבא-כח או כנאמן,  וכן   
שוכר  או  שוכר  משנה  ששכר את  הנכס לתקופה   
שלמעלה  משלוש  שנים או  שהחזיק בנכס  תקופה   
רצופה של שלוש שנים לפחות.                    


 "ראש המועצה"   -         לרבות  מי  שראש  המועצה  העביר לו  בכתב את   
סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;     


 "נכס"          -         בנין  או   מקרקעין,   תפוסים  או   פנויים,   
ציבוריים או פרטיים.                          


 "בנין"         -         בית וכל  מבנה,  או חלק מהם,  בין שהם בנוים   
אבן ובין שהם עשויים מכל חומר אחר;            


 "בית משותף"    -         בית שיש בו שתי דירות או יותר;                


 "מקלט"         -         מבנה,  או מקום  אחר שהותקן  בנכס לשמש מחסה   
נגד הפגזות או הפצצות;                        


 "דירה"         -         חדר או תא,  או מערכת חדרים או תאים המשמשים   
או שנועדו  לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים,   
לעסק או לכל צורך אחר.                        

 

חובת החזקת המקלט:                                                          


2.   א.   בעל נכס חייב להחזיק את המקלט במצב נקי ותקין, כאשר הוא פנוי מכל   
חפץ שאיננו חייב להימצא במקלט, ולעשות כל פעולת נקיון,  תיקון או   
שינוי כדי לאפשר את השימוש במקלט בכל עת.                          


 ב.   היה הנכס  בית משותף; תחול החובה האמורה בסעיף קטן (א) על כל אחד   
מבעלי הדירות שבבית.                                              


 ג.   ראש המועצה  רשאי לדרוש  מבעלי הנכס  על פי  הודעה בכתב  לבצע כל   
הפעולות הדרושות להחזקת המקלט, כמפורט בסעיף קטן (א),  תוך המועד   
שייקבע בהודעה.                                                   

 

עונשין:                                                                    


3 2 (ג) דינו קנס    .   מי שאינו  מקיים את  דרישת ראש המועצה כאמור בסעיף קטן
600 24 שקלים  חדשים לכל  יום שבה  נמשכה     שקלים  חדשים  וכן קנס  נוסף
העבירה לאחר המועד הקבוע בדרישה או לאחר הרשעתו.                        

 

סמכות המועצה:                                                              


4 3, לא קיים  בעל הנכס  את דרישת  ראש    .   א.   מבלי  לגרוע  מהאמור בסעיף
המועצה האמורה בסעיף 2 (ג), רשאית המועצה לבצע את העבודה במקומו.   


 ב.   בעל הנכס חייב לשלם למועצה כל סכום שהוציאה לביצוע העבודה במקומו   
כאמור בסעיף קטן (א), לפי חשבון שיימסר לו על ידי המועצה.          

 

ביטול:                                                                     


5 1976 - ב ט ל.               .   חוק עזר לקרית ארבע (החזקת מקלטים) התשל"ז -

 

תחילה:                                                                     


6.   תחילת תוקפו של חוק עזר זה ביום פרסומו.                                

 


     ....................                                              
                                                    שלום וואך          
                                               ראש המועצה המקומית      
                                                    קרית ארבע          

נתאשר: כ"ו בטבת התש"ן                                                      

23 1990                                                        בינואר


                                                           .................
    יעקב כהן,הממונה                                                        עבור לתוכן העמוד