3 - שמירת הסדר והנקיון

חוק עזר לקרית ארבע )שמירת הסדר והניקיון( התשמ"ה - 1985

 

 

 

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 68 ו-88 לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון(   

תשמ"א - 1981 ויתר  סמכויותיה לפי  כל דין  ותחיקת הבטחון,  מתקינה  המועצה   

המקומית קרית ארבע חוק עזר זה;                                               

 

 

 פרק א' - פרשנות                                

_______________                                

 

 

ה ג ד ר ו ת:                                                               

 

 

1.   בחוק  עזר  זה  תהא  למילים ולמונחים  הרשומים מטה  המשמעויות האמורות   

בצידו, אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת.                                   

 

 

 "אחראי להקמת בנין"       לרבות בעל היתר הבניה,  הקבלן,  מבצע העבודה   

או מזמין העבודה.                             

 

 

 "אחסנה"        -         הנחה או  השארה של חומרים,  חפצים,  גרוטאות   

וכל דבר המיטלטל, לתקופה העולה על 24 שעות.    

 

 

 "אשפה"         -         שיירי מזון, קליפות,  נייר,  בקבוקים,  שברי   

זכוכית, תיבות,  קופסאות,  קרטונים,  אריזות   

למיניהן, פחים, חתיכות עץ, קרשים, סמרטוטים,   

שיירי מפעל,  אפר,  בדלי סגריות,  פסולת מכל   

הסוגים,  וכן כל דבר העלול לגרום לאי-נקיון,   

או  אי-סדר  או  העלול  לסכן את  הבריאות או   

שהינו רקוב או מפיץ ריח רע,  ולמעט גרוטאות,   

זבל ופסולת בניין.                            

 

 

 "אשפת צמחים"   -         צמח  קטוף,  תלוש,  או  שנשר,  לרבות ענפים,   

עלים, עשב, דשא וכיוצא באלה.                  

 

 

 "בור שפכים"    -         כל מבנה או מתקן בין מעל לקרקע ובין מתחתיו,   

שנועד לקיבולם או לאגירתם של מי שופכין, זבל   

או כל פסולת של נוזלים אחרים, וכן כל סוג של   

בור רקב חלחול, ביב תעלה להובלת שופכין, תאי   

בדיקה או צינור להובלת שופכין.                

 

 

 "ביתן אשפה"    -         המיועד לאחזקת  כלי אשפה או להחזקת כלי אשפה   

לאשפת מפעל.                                  

 

 

 "בניין"        -         כל מבנה  או גדר,  בין  שהם בנויים אבן ובין   

שהם בנויים בטון, טיט, ברזל,  עץ או כל חומר   

אחר, בין קבועים ובין ארעיים, או כל חלק מהם   

לרבות  מתקני  תברואה  ולרבות  מיתקן  המשמש   

למכירת סחורה.                                

 

 

 "בעל חיים"     -         לרבות בהמות, עופות ודגים.                    

 

 

 "בעל מקום עינוג"         אחד או יותר מאלה:                            

 

 

                          1. הבעל של מקום עינוג.                       

 

                          2. מחזיקו של מקום עינוג.                     

 

                          3. אדם המנהל מקום עינוג.                     

 

                          4. בעל רשיון להפעלת מקום עינוג.              

 

                          5. מי  שבהשגחתו   או  בפיקוחו  או  בהנהלתו   

מתקיים עינוג.                                

 

 

 "בעל נכס"      -         אחד או יותר מאלה:                            

 

 

                          1. הבעל הרשום  של הנכס,  או מי שזכאי להרשם   

כבעל הנכס במרשם ההרשאות.                     

 

 

                          2. מקבל ההרשאה  עפ"י צו בדבר רישום מקרקעין   

מסויימים )יהודה ושומרון( להשתמש בנכס.        

 

 

 

                          3. אדם המקבל  או זכאי לקבל,  הכנסה מנכס או   

שהיה מקבלם  אילו היה הנ"ל נותן הכנסה,  בין   

בזכותו ובין כמורשה, כנאמן או כבא-כוח.        

 

 

                          4. שוכר או שוכר משנה,  ששכר את הנכס לתקופה   

של למעלה מחמש שנים.                          

 

 

                          5. כל  מי  שמתגורר  בפועל  או מחזיק  בפועל   

בדירה או מבנה או חלק מהם.                     

 

 

                          6. חוכר  או  חוכר לדורות  של נכס  או הזכאי   

להרשם כחוכר או חוכר - לדורות או כחוכר משנה   

של הנכס במרשם ההרשאות.                       

 

 

 

 "גן"           -         גן  ציבורי,  חורשה  או שדרה  וכל מקום  אחר   

ברחוב שצמחים  צומחים בו,  או שהוכשר לגידול   

צמחים, בין שהוא גדור ובין שאינו גדור.        

 

 

 "גרוטאה"       -         מכשיר, מכונה, כלי רכב, רהיט וכל כלי ממתכת,   

עץ או  חומר קשיח  אחר שנתבלה  או יצא  מכלל   

שימוש או שאין משתמשים בו עוד.                 

 

 

 "הצו"          -         הצו  בדבר   ניהול  מועצות  מקומיות  )יהודה   

ושומרון( )מס' 892( תשמ"א - 1981.             

 

 

 "זבל"          -         לרבות  הפרשות  של בעלי  חיים ופסולת  או מי   

שופכין של מכלאה.                             

 

 

 "כלי אשפה"     -         מבנה,  מיכל,  שקית או  כלי קיבול  המיועדים   

לאצירת אשפה מחומר, צורה,  גודל ואיכות שקבע   

המפקח מזמן לזמן.                             

 

 

 "מועצה"        -         מועצה מקומית קרית ארבע.                      

 

 

 "מחזיק"        -         כל המחזיק  למעשה בנכס  או בחלק ממנו כבעלים   

או כשוכר  או כחוכר  או בכל אופן אחר,  למעט   

אדם המתגורר בבית מלון, במדרשה או בפנסיון.    

 

 

 "מכולת אשפה"   -         כלי  אשפה  ממתכת או  חומר קשיח  אחר המיועד   

לאצירת אשפה בכמויות גדולות.                   

 

 

 "מי שופכין"    -         מים דלוחים, מי כביסה, מי שטיפת רצפות או כל   

מים מלוכלכים או מזוהמים.                     

 

 

 "מתקן תברואה"  -         אינסטלציה  סניטרית,  לרבות  אסלה או  תחליף   

לאסלה,  מחסום,  סעיף,  צנור,  אבזר,  מרזב,   

מגלש,  מיכל,  מים,  תא בקרה,  בור  שופכין,   

מיתקן לחמום בנין, מיתקן לחימום מים,  מערכת   

אספקת מים, לרבות כל חיבור למתקן-תברואה.      

 

 

 "מכלאה"        -         רפת,  לול,  דיר,  אורווה,  שובך  יונים  או   

כיו"ב, וכן כל מקום גדור או בלתי גדור מקורה   

או בלתי מקורה שמחזיקים בו בעל חיים.          

 

 

 

 "מפגע"         -         אחד או יותר מאלה:                            

 

 

                          1. העדר בתי  כסא במספר מספיק,  או קיום בית   

כסא  שאינו  מדגם מאושר,  בנכס  שמשמש למטרת    

מגורים או עסק או לכל מטרה אחרת.              

 

 

                          2. בניין  שהוא  לקוי  באופן  שעלולים לחדור   

אליו או דרכו מים, רטיבות, טחב, ריח או עשן.   

 

 

                          3. העדר ביב  או העדר  ביוב שפכים במקום שבו   

אין חיבור  לרשת הביוב,  או  קיים בור שפכים   

שהוא לקוי  או אינו  מתאים לתכליתו  או אינו   

מספיק  להרחקת  מי  שופכין  או  אינו  מספיק   

להרחקת מי שופכין תקינה מהנכס.                

 

 

                          4. צינור  מי  שופכין,  פתח  בור  שפכים  או   

כיו"ב, שלא נקבע בהם מכסה אטום או אין המכסה   

קבוע כהלכה.                                  

 

 

                          5. בור שופכין  או צינור  איורור או מרזב או   

כיוצא באלה, שהם סדוקים, שבורים,  סתומים או   

לקויים באופן שאויר מסואב או גזים או נוזלים   

שבהם פורצים  החוצה או מחלחלים מתוכם או שהם   

עלולים ליפול לתוכם, או עלולים לפרוץ החוצה.   

 

 

                          6. מתקן תברואה  לקוי או שלא הותקן כראוי או   

שאינו פועל כראוי.                            

 

 

                          7. חיבור או  קישור לקוי  של מיתקן  תברואה,   

מערכת הסקה, מיתקן קירור או חימום מיתקן מים   

או מיכל דלק וכיוצא באלה.                     

 

 

                          8. מרזב או מגלש הקשור,  במישרין או בעקיפין   

עם כל ביב, צינור, מי שפכים או תעלת שופכין.   

 

 

                          9. כל  מקום  המשמש או  שימש לאגירת  מים או   

לאגירת מי שופכין, הנמצא במצב שגורם או עלול   

לגרום לזיהום המים שבתוכו או לריבוי חרקים.    

 

 

                          10. שימוש במרזב כצינור מי שופכין, או שפיכת   

כל נוזל שאינו מי גשם דרך מרזב.               

 

 

                          11. הצטברות כל  חומר,  בין בתוך בניין ובין   

בסביבתו  הגורם  או עלול  לגרום לרטיבות  או   

לטחב  בבנין   או  בסביבתו  או  עלול  להזיק   

לבריאות באופן אחר.                           

 

 

                          12. פליטת עשן, גזים,  או פיח שלא דרך מעשנת   

תקינה בגובה מתאים.                           

 

 

                          13. הימצאות חולדות או עכברים.                

 

 

                          14. הימצאות חרקים  או שרצים  העלולים לגרום   

נזק לבריאות.                                 

 

 

                          15. צמח הצומח  בנכס המהווה  או עלול  להוות   

סכנה או לגרום הפרעה או אי נוחות.             

 

 

                          16. צמח או ענפי עץ הבולטים או מתפשטים לעבר   

מקום ציבורי,  המפריעים  או העלולים  להפריע   

לעוברים ושבים או לרכב.                       

 

 

                          17. זחלי  טוואי  התהלוכה של  האורן וקיניהם   

הנמצאם בעצי האורן שבנכס.                     

 

 

                          18. פי צנור  דלק העשוי  להזנת מיכל  דלק של   

הסקה מרכזית  או דירתית  או על  מפעל כלשהוא   

המסתיים  במרחק   של  פחות   משבעים  וחמישה   

סנטימטרים מהצד הפנימי של גבול הנכס.     

 

                               19. קוצים  או  כל חומר  אחר,  הנמצאים בנכס   

והעלולים  לגרום  לשריפה או  להתפשטותה,  או   

עלולים  לגרום  להתרבותם  של  זחלים,  חרקים   

ומזיקים למיניהם.                             

 

 

                          20 כל נכס  המצוי במצב  העלול לעשותו  מזיק,   

מסוכן או פוגע בבריאות.                       

 

 

                          21. כל פגם  בנכס הנובע ממצב החזקתו,  המזיק   

לבריאות או העלול להזיק לבריאות.              

 

 

                          22. אחסנה של דברי אוכל, משקה,  ירקות או כל   

דבר  אחר  בצורה עשויה  לסכן את  בריאותם של   

המשתמשים באותו  דבר מאכל,  משקה או כל חומר   

אחר.                                         

 

 

                          23. אחסנה של דברי אוכל, משקה,  ירקות בצורה   

המאפשרת לחרקים, שרצים,  חולדות,  עכברים או   

כל בעל  חיים אחר,  או  אבק או  לכלוך להגיע   

אליהם,  או אחסנתם  שלא בקרור מתאים של דברי   

מאכל לרבות דגים, עופות,  בשר וחלקיהם,  שיש   

לשמור בקרור.                                 

 

 

                          24. הצטברות של כל חומר, עפר, אבנים,  עצים,   

גרוטאות, חלקי רכב, זבל,  נוצות או כל פסולת   

אחרת, העלולים להזיק או מזיקים לבריאות.       

 

 

                          25. תנור, אח, קמין או כבשן,  וכיוצ"ב שאינו   

שורף  כראוי  את  חמרי  הדלק  וגורם  ע"י כך   

לפליטת עשן  או גזים  במידה המזיקה או עלולה   

להזיק לבריאות.                               

 

 

                          26. כל אבק  או פסולת  הנוצרים במהלך העבודה   

בבית חרושת,  בית  מלאכה או במקום עבודה מכל   

סוג  שהוא  שגורמים  או  עלולים  לגרום  נזק    

לבריאות.                                     

 

 

                          27. גרימת רעש,  גזים  או ריחות  במידה בלתי   

סבירה.                                       

 

 

                          28. הפרעת השימוש  במיתקן תברואה או במיתקני   

הספקת מים  או הפרעה כל שהיא להחזקתו התקינה   

של נכס מבחינה תברואתית או אחרת.              

 

 

                          29. החזקת נכס הגורם נזילת מים,  ביוב או כל   

חומר אחר ממנו או אליו.                       

 

 

                          30. כל  דבר  העלול לסכן  את חייו,  בטחונו,   

בריאותו, רכושו או נוחיותו של אדם או להפריע   

או למנוע אותו מלהשתמש בזכויותיו.             

 

 

 

 

 "מפעל"         -         חנות,  בית מלאכה,  בית  חרושת,  מוסך,  עסק   

סיטונאי, מחסן סיטונאי, מעבדה,  מקום להימור   

או להגרלה, חנות כל בו, סופרמרקט, ולרבות כל   

עסק, משרד, או מקום המוציא לדעת המפקח, כמות   

גדולה  של  פסולת,  פסולת  נייר  או  אריזות   

מחומרים שונים, וכן כל מקום המשמש לייצור או   

תיקון של כל חפץ, מיתקן או אביזר.             

 

 

 "מפקח"         -         אדם שראש  המועצה מינה אותו בכתב להיות מפקח   

לעניין הוראות חוק עזר זה.                    

 

 

 "מקום עינוג"   -         מקום המשמש לצרכי עינוג, למעט דירה פרטית.     

 

 

 "מקום פרטי"    -         חצר, מגרש, מבוא לבית,  מדרגות המשמשות מבוא   

או כניסה  לבית,  גג,  מקלט או  כל מקום אחר   

המשמש את דיירי הבית למעט דירת מגורים.        

 

 

 "מקום צבורי"   -         רחוב או  מקום עינוג  וכן אוטובוס  צבורי או   

מונית.                                       

 

 "מתקן"         -         לרבות דוד מים, דוד שמש, קולט, אנטנה,  מיכל   

דלק, בלון גז, וכל צנור או אביזר אחר.         

 

 

 "נכס"          -         קרקע, בית או חלק מהם,  בין תפוס ובין שאינו   

תפוס ולרבות מפעל.                            

 

 

 "עינוג"        -         הצגת תאטרון, קולנוע, קונצרט, אסיפה, הרצאה,    

מופע מחול רקודים, קרקס,  ספורט או כל עינוג   

כיו"ב, בין שהם בתמורה ובין שאינם בתמורה.     

 

 

 "פסולת בנין"   -         פסולת או  שיירי חומרים  שמשתמשים בהם לבניה   

או  לתיקונים  או  לשינויים  בבנין או  בקשר   

לאותם עבודות,  לרבות  שיירי הריסות  בניין,   

אבנים, סלעים, עפר, אדמה וכיו"ב.              

 

 

 "פסולת מפעל"   -         פסולת או שיירי חומרים,  היוצאים מחומרי גלם   

שמשתמשים בהם במפעל.                          

 

 

 "צמח"          -         עץ, שתיל, שיח, עשב , פרח או כל חלק מהם.      

 

 

 "ראש המועצה"   -         מי שנבחר  או מונה  כראש מועצה  עפ"י התקנון   

לרבות  מי  שממלא  תפקיד  ראש המועצה  כאמור   

בתקנון ולרבות  מי שראש  המועצה העביר  אליו   

בכתב את  סמכויותיו לפי  חוק עזר זה כולן או   

מקצתן.                                        

 

 

 "רחוב"         -         דרך, נתיב להולכי רגל, מדרכה,  מדרגה,  גשר,   

כביש גישה  מעבר המשמש או המכוון לשמש אמצעי   

גישה לבתים אחרים, תעלה, ביב, חפירה,  רחבה,   

כיכר או גן,  וכן כל מקום פתוח שהציבור משמש   

בו  או  שהציבור  נכנס  אליו או  רשאי להכנס   

אליו, בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים.    

 

 

 "רכב"          -         רכב הנע  בכוח מכני או הנגרר ע"י בהמה,  וכן   

מכונה  או  מיתקן הנעים  או הנגררים  כאמור,   

לרבות אופניים,  תלת  אופן ועגלה,  למעט רכב   

בטחון  ורכב  של  המועצה  הנהוג  בידי  עובד   

המועצה במילוי תפקידו.                        

 

 

 "תעלת שופכין"  -         לרבות סעיפי תעלת שופכין, תאי בדיקה ונספחים   

אחרים.                                       

 

 

 "תקנון"        -         תקנות המועצות המקומיות שהותקן מכוח הצו.      

 

 

 

 

 פרק ב' : מניעת מפגעים וסילוקם                         

 _____________________________                         

 

 

איסור גרימת מפגע:                                                          

 

 

2.   א.   מי שהוא  בעל נכס או מחזיק בו חייב להחזיק בנכס באופן שלא יתקיים   

בו מפגע.                                                         

 

 

 ב.   על אף  האמור בס"ק  )א(,  נכס שהוא דירת מגורים,  חייב המחזיק בה   

להחזיקה באופן שלא יתקיים בה מפגע.                                

 

 

 

אחריות לסילוק מפגע:                                                        

 

 

3.   מי שהוא  בעל נכס  או מחזיק  בו חייב  להסיר,  לתקן ולסלק מיד כל מפגע   

שנתגלה בנכס.                                                          

 

 

 

חובת יחד ולחוד:                                                             

 

 

4.   היו בנכס יותר מבעל אחד או יותר ממחזיק אחד, יחול האמור בסעיפים 2 ו-3   

על כולם יחד ועל כל אחד מהם לחוד.                                      

 

 

 

 

 

הודעה לסילוק מפגע:                                                          

 

 

5.   א.   ראש המועצה  או המפקח רשאי בהודעה בכתב לדרוש מכל אדם החייב לסלק   

מפגע לפי הוראות חוק עזר זה, לסלק את המפגע,  וכן רשאים הם לדרוש   

מאותו  אדם  לבצע כל  העבודות הנחוצות  לשם סילוק  המפגע ולמניעת   

הישנותו בהתאם לפרטים, לתנאים ולמועדים הקבועים בהודעה.            

 

 

 ב.   החייב בסילוק מפגע שנמסרה לו הודעה כאמור, חייב למלא אחריה בהתאם   

לפרטים הנקובים בה ובמועדים הנקובים בה.                           

 

 

 ג.   לא סילק החייב בסילוק מפגע את המפגע כאמור בהודעה,  רשאית המועצה   

לסלק את  המפגע על  חשבונו ולדרוש  ממנו לשלם  למועצה את  הוצאות   

הסילוק.                                                          

 

 

 ד.   נתגלה מפגע  במפעל,  רשאים ראש המועצה או המפקח,  אם לדעתם קיימת   

סכנה לבריאות הציבור, לדרוש לסגור את המפעל עד לתיקון המפגע.       

 

 

 

החלטת המפקח:                                                               

 

 

6.   דעתו של המפקח בדבר קיומו של מפגע תהא ראיה לכאורה לדבר.                

 

 

 

איסור זריקת אשפה או לכלוך:                                                 

 

 

7.   א.   לא יזרוק  אדם,  או ישאיר  ולא יניח  ולא ירשה לזרוק,  להשאיר או   

להניח אשפה  במקום ציבורי או פרטי,  אלא בכלי אשפה שהותקנו בהתאם   

להוראות חוק עזר זה.                                              

 

 

 ב.   על אף  האמור בס"ק )א(,  לא יזרוק אדם,   לא ישאיר ולא יניח אשפת   

בית או אשפת-צמחים בכלי אשפה שהתקינה המועצה במקום ציבורי.         

      לענין זה, "אשפת בית" - אשפה המוצאת מנכס שאינו רחוב.              

 

 

 ג.   לא יניח  אדם כלי  אשפה ברחוב,  למעט עובדי המועצה או פועלים בעת   

מילוי תפקידם  ולמעט אדם  שהמפקח הורה  לו בכתב אחרת לפי סעיף 18   

)ג(, לחוק עזר זה.                                                

 

 

 ד.   1.   לא יזרוק אדם, לא ישליך,  לא ישים,  לא ישאיר,  לא יניח ולא   

ירשה לזרוק,  להשליך,  לשים,  להשאיר או להניח אשפה,  פסולת   

בנין,  זבל או  אשפה צמחים במקום ציבורי או פרטי אלא בהסכמת   

המפקח בכתב ובהתאם להוראותיו.                                

 

 

      2.   נמצא כי מרכב הונחו, נזרקו, הושלכו,  נשפכו או הושארו אשפה,   

פסולת בנין,  זבל או אשפת צמחים במקום צבורי או במקום פרטי,   

רואים את בעל רכב,  את נהגו וכן אדם אחר אחראי לרכב,  כאילו   

הוא הניח,  זרק,  השליך,  שפך או השאיר כאמור,  זולת אם הוא   

הוכיח שלא  הוא עשה כן וכן ברשות מי היה הרכב אותה שעה,  או   

שהרכב נלקח ללא הסכמה.                                        

 

 

השקאת צמחים:                                                               

 

 

8.   לא ישקה  אדם ולא  ירשה להשקות  צמחים בצורה  הגורמת או  העלולה לגרום   

הפרעה לעוברים ושבים ברחוב, או לאנשים בנכס גובל, פרט לגן.              

 

 

 

ניקוי, איבוק, ניעור, חביטה:                                                

 

 

9.   א.   לא ינקה אדם, לא ינער, לא יחבוט ולא יאבק, מרבד, שטיח,  כלי מיטה   

או כל  דבר אחר  ברחבי או דרך פתח הפונה לרחוב,  אף אם אינו גובל   

בו.                                                               

 

 

 ב.   לא ינקה אדם, לא ינער, לא יחבוט ולא יאבק מרבד,  שטיח,  כלי מיטה   

או כל דבר אחר דרך פתח שאינו פונה לרחוב,  שבשעות בין 14.00 לבין   

16.00 ובין 19.00 לבין 7.00 למחרת.                                

 

 

זיהם מקום ציבורי:

 

 

10.  א.   לא יעשה אדם צרכיו ברחוב.                                         

 

 

 ב.   לא ילכלך אדם ולא יזהם מקום ציבורי.                               

 

 

 

איסור לפזר מודעות:                                                         

 

 

11.  א.   לא  יפזר  אדם  ולא  יחלק ולא  ירשה לפזר  או לחלק  מודעות במקום   

ציבורי.                                                          

 

 

 ב.   ראש המועצה רשאי לתת היתר לחלק מודעות במקום ציבורי, לסרב להיתר,   

לבטלו, להתלותו, להתנות בו תנאים או להוסיף עליהם או לשנותם.       

      לעניין סעיף זה, "מודעה" - כמשמעותה בחוק עזר לקרית ארבע )מודעות   

ושלטים(, התשמ"ה-1985.                                            

 

 

 

החזקת בעלי חיים:                                                           

 

 

12.  א.   לא יחזיק  אדם בעל  חיים באופן  הגורם או  העלול לגרום  רעש בלתי   

סביר, לכלוך או ריחות רעים או מזיקים או עלול להזיק לבריאות.       

 

 

 ב.   לא יחזיק אדם ולא ירשה להחזיק בתוך דירה פרדות,  עיזים,  חמורים,   

סוסים,  תרנגולות ושאר  בעלי חיים אשר אין מחזיקים אותם כך למעשה   

או בדרך רגילה, אלא לפי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.   

 

 

 

איסור שימוש ושפיכת מי שופכין:                                              

 

 

13.  א.   לא ישתמש אדם ולא ירשה להשתמש במי שופכין להשקאה.                  

 

 

 ב.   לא ישפוך  אדם ולא  ירשה לשפוך  מי שופכין  למקום צבורי או למקום   

פרטי.                                                            

 

 

 ג.   לא יוביל  אדם ולא  ירשה להוביל  מי שופכין במקום צבורי או במקום   

פרטי, אלא לתוך בור שופכין או שלא באמצעות אביזרים שאישר המפקח.    

 

 

 

איסור שפיכת נוזל:                                                          

 

 

14.  א.   לא ישפוך  אדם,  ולא יאפשר ולא ירשה לשפוך מים או נוזל אחר שאינו   

מי גשם למקום צבורי, שלא לצורך ניקוי רחוב או השקאת גן.            

 

 

 ב.   לא ירחץ אדם רכב ברחוב באופן שנשארים במקום הרחיצה שלולית או מים   

עומדים.                                                          

 

 

 

אחריות בעל נכס והמחזיק לנקיון הנכס:                                        

 

 

15.  מי שהוא  בעל נכס  או המחזיק  בו חייב לשמור באופן מתמיד על נקיונם של   

החצר,  המבוא לבית,  מקום החניה,  חדר המדרגות,  הגג,  המקלט וכל מקום   

המשמש את דיירי הנכס, פרט לדירות פרטיות, לנקותם ולטאטאם,  להנחת דעתו   

של המפקח, וכן לשטוף את המדרגות, חדר הכניסה והמדרכות בתחום החצר.       

 

 

 

דרישה לניקוי וגידור:                                                        

 

 

16.  א.   כל מחזיק במגרש, וכשאין המגרש תפוס, כל בעל של המגרש, חייב לשמור   

על נקיון המגרש, ולנקותו בהתאם לדרישת המפקח ולהנחת דעתו.          

 

 

 ב.   כל המחזיק  במגרש וכשאין  המגרש תפוס  - כל בעל  של המגרש,  חייב   

לגדרו או להקים בו גדר בהתאם לדרישת המפקח ולהנחת דעתו.            

 

 

 ג.   מי שהוא מחזיק בבנין או בעל בנין, חייב לגדרו בהתאם לדרישת המפקח   

ולהנחת דעתו,  אם סבר המפקח כי הגדר דרוש לשם מניעת מפגע או סכנה   

לצבור.                                                            

 

 

 

איסור השארת בעלי חיים ושמירה עליהם:                                        

 

 

17.  א.   לא  ישאיר  אדם ולא  ירשה להשאיר  בעלי חיים  במקום צבורי  באופן   

המהווה או  עלול להוות  מכשול או לגרום נזק,  ולא ירשה לבעל חיים    

שבבעלותו או שבפיקוחו לשוטט במקום צבורי.                          

 

 

 ב.   לא יעביר  אדם עדר בעלי חיים במקום צבורי או במקום פרטי ללא היתר   

מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.                               

 

 

 ג.   1.   לא ירשה,  לא  יאפשר ולא יתיר אדם לכלב שבבעלותו או בפיקוחו   

לעשות את צרכיו במקום צבורי.                                 

 

 

      2.   עשה הכלב את צרכיו,  ע"י הטלת גללים במקום צבורי,  חייב בעל   

הכלב או מי שהפיקוח עליו בידיו לשטוף מיד את הגללים.          

 

 

      3.   האמור בסעיף  קטן זה  לא יחול  אם הכלב עושה את צרכיו במקום   

שנקבע לכך ע"י ראש המועצה.                                   

 

 

 ד.   לא ירשה אדם ולא יאפשר ולא יתיר לכלב שבבעלותו או בפיקוחו להימצא   

במקום צבורי אלא כשהוא קשור לבטח בקולרו ונמצא בהשגחה נאותה.       

 

 

כלים לפינוי אשפה:                                                          

 

 

18.  א.   בעל נכס,  למעט בעל מכלאה או מפעל,  חייב להתקין כלי אשפה במספר,   

באופן ובמקומות שיקבע המפקח ובהתאם להוראותיו,  לתקנם או להחליפם   

באחרים בהתאם לדרישת המפקח ובתוך הזמן שיקבע ולהחזיקם במצב נקי.    

 

 

 ב.   המפקח רשאי, במסירת הודעה לבעל הנכס או למחזיק בו,  להסדיר פינוי   

אשפה באמצעות שקיות פלסטיק או שקיות מכל חומר אחר, או באמצעות כל   

מיכל אחר.                                                        

 

 

 ג.   בהודעה כאמור בס"ק )ב( רשאי המפקח לקבוע את אופן פינוי האשפה, את   

מועדיו וכל הוראה אחרת הדרושה להסדרת פינוי האשפה.                 

 

 

 ד.   לא ישים אדם ולא ישאיר כל אשפה אלא בתוך כלי אשפה,  שקית או מיכל   

שהותקנו כאמור בס"ק )א( או )ב(.                                    

 

 

 ה.   לא ישים  אדם לתוך כלי אשפה שהותקנו כאמור בס"ק )א( או לתוך שקית   

או מיכל כאמור בס"ק )ב(, זבל, מי שופכין, פסולת של מפעל או פסולת   

בנין.                                                            

 

 

 

כלי אשפה לאשפה, מכלאה ולפסולת לכל מפעל:                                    

 

 

19.  א.   המחזיק במכלאה  או במפעל  חייב להתקין  כלי אשפה נפרדים ומיוחדים   

לזבל או  לאשפה של  מפעל,  הכל לפי הענין,  במספר ובמקומות שיקבע   

המפקח ובהתאם  להוראותיו,  לתקנם או להחליפם באחרים בהתאם לדרישת    

המפקח ובתוך הזמן שיקבע, ולהחזיקם במצב נקי.                       

 

 

 ב.   הוראות סעיף  18 )ב( ו-)ג( יחולו על  זבל ועל אשפה של מפעל,  הכל   

לפי הענין.                                                       

 

 

 ג.   לא  ישים  אדם ולא  ישאיר זבל  או אשפה  של מפעל  אלא בכלי  אשפה   

שהותקנו לכך, כאמור בסעיף זה.                                     

 

 

 

התקנת ביתן אשפה:                                                           

 

 

20.  א.   מפקח רשאי לדרוש,  בהודעה,  מבעל נכס או ממחזיק בנכס שיתקין ביתן   

אשפה או יתקנו.                                                   

 

 

 ב.   בעל נכס  שנדרש להתקין  ביתן אשפה כאמור בס"ק )א(,  חייב להתקינו   

באופן,  בצורה  ובמקום  שיקבע המפקח  ובהתאם להוראות  ובתוך הזמן   

שיקבע הכל כאמור בהודעה.                                           

 

 

 

הצבת מכולת אשפה:                                                          

 

 

21.  א.   המועצה רשאית  להורות להציב  או להציב במקום צבורי או פרטי מכולת   

אשפה ולקבוע סדרי ומועדי פינויה.                                  

 

 

 ב.   לא יפגע אדם, לא יקלקל ולא ישחית מכולת אשפה.                      

 

 

 ג.   מכולת  אשפה  שנרכשה,  סופקה  או  הוצבה ע"י  המועצה,  הינה רכוש   

המועצה.                                                          

 

 

 ד.   על אף  האמור בס"ק )ג(,  רשאי ראש המועצה לחייב בעל נכס או מחזיק   

בנכס לרכוש ולהציב מכולת אשפה לפי ההנחיות שייקבעו.                

 

 

 ה.   המועצה רשאית  להתקין מכולת  אשפה במקום  בעל נכס  או מחזיק בנכס   

ולחייב בתשלום מלוא הוצאותיה.                                     

      הוצבה מכולה לשימוש מספר נכסים או דירות, יהא בעל הנכס או המחזיק   

בנכס חייב בתשלום החלק היחסי של ההוצאות כאמור.                    

 

 

 ו.   המועצה רשאית  לדרוש ממי  שמבצע פעולות  בניה בתחומי המועצה לשלם   

למועצה פקדון, בשיעור שייקבע,  כדי לאפשר רכישת והצבת מכולת אשפה   

לשימוש אותו נכס, אם באופן נפרד, ואם במשותף יחד עם נכסים סמוכים   

אחרים.                                                           

      לאחר  הצבת  מכולת האשפה  ע"י המועצה  בנכס,  יקוזז סכום  הפקדון   

מההוצאות ובעל  הנכס,  הקבלן או  המחזיק יהיו חייבים בתשלום הפרש   

ההוצאות כאמור.                                                   

 

 

 ז.   המועצה רשאית להציב,  לפנות,  להחליף,  להזיז או לסלק מכולת אשפה   

שהותקנה, סופקה או הוצבה במקום צבורי או במקום פרטי.               

 

 

 

החזקת ביתן אשפה:                                                            

 

 

22.  א.   מי שהוא  בעל נכס  או מחזיק  בו חייב  להחזיק ביתן אשפה או מכולת   

אשפה במצב נקי ותקין להנחת דעתו של המפקח.                         

 

 

 ב.   מפקח רשאי לדרוש בהודעה, שיותקן בביתן אשפה או בסמוך לו או בסמוך   

למכולת האשפה  ברז המחובר  לרשת המים ומתחתיו בריכה המחוברת לרשת   

הביוב של הבית,  וכן לדרוש ביצוע סידורי ניקוז,  ניקוי ביתן אשפה   

או מכולת אשפה וכן סידורי תאורה חשמלית.                           

 

 

 

פינוי אשפה:                                                                 

 

 

23.  א.   לא יפנה אדם, פרט לעובד המועצה,  לא יעביר ולא יוביל אשפה או זבל   

מכל נכס, אלא לפי היתר מראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.            

 

 

 ב.   ראש  המועצה  רשאי  לתת  היתר לפי  ס"ק )א( לסרב  לתיתו,  לבטלו,   

להתלותו, להתנות בו תנאים, להוסיף עליהם או לשנותם.                

 

 

 ג.   בעד  היתר  כאמור  בסעיף  זה,  תשולם  אגרה  בשעור שנקבע  בתוספת   

הראשונה.                                                         

 

פינוי פסולת בנין וגרוטאה:                                                   

 

 

24.  א.   אחד או יותר מאלה: בעל נכס, מחזיקו,  האחראי לביצוע עבודות הבניה   

או ההריסה, חייבים בפינוי פסולת בנין.                             

 

 

 ב.   בעל נכס  או מחזיק  בנכס בו  נמצאת גרוטאה וכן בעל הגרוטאה או מי   

שהשתמש בה לאחרונה, חייבים בפינויה.                               

 

 

 ג.   פינוי פסולת  בבנין או גרוטאה יעשה עפ"י אישור ראש המועצה ובהתאם   

לתנאים שיקבע.                                                    

 

 

 

פינוי אשפת גז:                                                              

 

 

25.  מי שהוא  בעל נכס  או מחזיק  בו חייב  בהוצאת אשפת  צמחים על פי אישור   

המפקח ובהתאם לתנאים שיקבע.                                            

 

 

 

רכוש המועצה:                                                                

 

 

26.  אשפה,  זבל,  פסולת בנין,  כל גרוטאה ואשפת צמחים שפונו בהתאם לסעיפים   

22, 23 ו-24 יהיו רכושה  של המועצה זולת אם נקבע אחרת בהיתר או באישור   

שניתנו על פי הסעיפים האמורים.                                         

 

 

 

זכות כניסה לפינוי אשפה:                                                    

 

 

27.  א.   אדם שהמועצה מעסיקה בפינוי אשפה, זבל,  פסולת בנין או אשפת צמחים   

שהורשו ע"י  המפקח וכן  המפקח,  רשאים להכנס  לכל נכס כדי לפנותם   

בהתאם להוראות חוק עזר זה.                                         

 

 

 ב.   בעל נכס,  המחזיק  בו או  המנהל אותו  יאפשר לעובד  המועצה או מי   

שפועל מטעמה,  גישה  חופשית ותקינה  ללא הפרעה  לכלי אשפה שנקבעו   

לצורך  הוצאת  אשפה,  זבל,  פסולת  בנין  או  אשפת  צמחים ופינוי   

גרוטאות.                                                          

 

 

 

אגרת פינוי:                                                                

 

 

28.  א.   בעד פינוי  אשפה על  ידי עובדי המועצה ישלם מחזיק ששוחרר או קיבל   

פטור על  פי דין  מתשלום ארנונה כללית,  לקופת המועצה אגרה שנתית   

בשיעור 1/3 מסכום  הארנונה הכללית חייב בתשלומם אילמלא השחרור או   

הפטור כאמור: "מחזיק" ו"ארנונה כללית" כמשמעו בתקנון.              

 

 

 ב.   המועצה רשאית להפחית אגרה או לוותר עליה מחמת מצבו הכלכלי של אדם   

המשוחרר מארנונה.                                                  

 

 

 

אגרת פינוי פסולת מפעל:                                                     

 

 

29.  בעד פינוי פסולת של מפעל,  ישלם המחזיק במפעל למועצה אגרה בשעור שנקבע   

בתוספת השניה בנוסף לאגרת פינוי אשפה לפי סעיף 28, וזאת בנוסף לתשלומי    

הארנונה הרגילים החלים עליו.                                           

 

 

 

 

 

 

 

 ב.   המועצה רשאית להפחית אגרה או לוותר עליה מחמת מצבו הכלכלי של אדם   

המשוחרר מארנונה.                                                 

 

 

 

אגרת פינוי פסולת מפעל:                                                      

 

 

29.  בעד פינוי פסולת של מפעל,  ישלם המחזיק במפעל למועצה אגרה בשעור שנקבע   

בתוספת השניה בנוסף לאגרת פינוי אשפה לפי סעיף 28, וזאת בנוסף לתשלומי   

הארנונה הרגילים החלים עליו.                                            

 

 

 

 

 פרק ג': שמירת הסדר והניקיון בגנים                       

 _________________________________                       

 

 

הימצאות בגן:                                                               

 

 

30.  לא ימצא  אדם בגן  בשעות האסורות  המפורטות בהתאם  להוראות ראש המועצה   

בהודעה המוצגת בגן או בכניסה אליו.                                     

 

פגיעה בצמח בגן:                                                            

 

 

31.  לא יקטוף אדם, לא יעקור, לא יגדע ולא ישחית כל צמח בגן,  אלא אם הרשהו   

לכך ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההרשאה.                                   

 

 

 

התנהגות בגן:                                                               

 

 

32.  א.   לא ידרוך אדם,  לא יטפס ולא ירשה לדרוך או לטפס על דשא או צמח או   

מקום נטיעות,  או בהתאם להוראות ראש המועצה שנקבעו בהודעה המוצגת   

במקום.                                                           

 

 

 ב.   לא ידרוך  אדם,  לא יטפס ולא ירשה לדרוך או לטפס על גדר,  משוכה,   

שער או סורג בתוך גן או הגודרים אותו.                              

 

 

 ג.   לא ישבור  אדם,  לא ישחית ולא ירשה לשבור או להשחית גדר,  משוכה,   

שער או סורג בתוך הגן.                                            

 

 

 

כלי רכב:                                                                   

 

 

33.  לא יכניס אדם, לא ישאיר אדם רכב בגן ללא היתר מראש המועצה.              

 

 

 

רוכלות:                                                                    

 

 

34.  לא יעסוק אדם ברוכלות בגן אלא אם הדבר הותר לו מפורשות ברשיון הרוכלות   

שניתן לו כדין.                                                         

 

 

משחקים:                                                                    

 

 

35.  לא ישחק  אדם בגן  אלא במשחקים,  בתנאים  ובמקומות שנקבעו  לכך:  סוגי   

המשחקים, התנאים והמקומות ייקבעו בידי ראש המועצה בהודעה שתוצג בגן.     

 

 

 

איסור הפרעה:                                                               

 

 

36.  לא יעשה  אדם כל  מעשה בגן שיש בו כדי לגרום סכנה,  מפגע,  הפרעה,  אי   

נוחות או נזק לכל אדם, או שיש בו כדי להפר את הסדר בגן.                 

 

 

 

רעש:                                                                        

 

 

37.  לא יקים אדם רעש חזק או ממושך או חוזר ונשנה בגן.                       

 

 

 

 

 

חגיגות בגן:                                                                

 

 

38.  לא יקיים  אדם בגן חגיגה,  טכס,  מופע או כיוצא באלה,  אלא על פי היתר   

בכתב מראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.                                  

 

 

 

הרחקת בני אדם מסויימים בגן:                                                

 

 

39.  מפקח רשאי  להרחיק מגן  כל אדם  העובר עבירה  לפי הוראות  חוק עזר זה,   

ובלבד שהתרה בו תחילה.                                                 

 

 

 

 פרק ד': שימור רחובות                             

 ____________________                             

 

 

מכשול ברחוב:                                                                

 

 

40.  א.   1.   לא יניח אדם,  לא ישאיר,  לא יקים,  לא יתלה,  לא יאחסן ולא   

יטיל  ברחוב,  לא  יבליט מעל  לרחוב ולא  ירשה לאחר  להניח,   

להשאיר, להקים, לתלות,  לאחסן או להטיל ברחוב או להבליט מעל   

לרחוב כל דבר, אלא אם דרוש לעשות כן לטעינת הדבר או לפריקתו   

תוך כדי  פריקתו או  טעינתו ולא  יותר מן  הזמן הסביר הדרוש   

לכך,  אלא אם  ניתן לכך  היתר בכתב  מאת ראש  המועצה ובהתאם   

לתנאי ההיתר.                                                

 

 

      2.   לא  יניח  אדם,  לא יתלה  ולא ירשה  להניח או  לתלות בחלון,   

במעקה, בגזוזטרה,  בגג או בכל נכס הפונה לרחוב,  כל מתקן או   

כל דבר העלול ליפול לרחוב.                                   

 

 

      3.   לא יכסה אדם ולא יחסום אדם תעלה, שוחה או תא ביקורת ברחוב.    

 

 

      4.   על אף  האמור בסעיף זה,  מותרת בניה ארעית לרגל צורך מיוחד,   

לפי הרשאה בכתב מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההרשאה.          

 

 

 

 ב.   ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאדם,  שעשה או שהרשה או שגרם   

לעשות דבר האסור לפי סעיף קטן )א( לסלק את מה שנעשה כך.             

 

 

 

תליית כביסה:                                                               

 

 

41.  לא יתלה אדם ולא ירשה לתלות כביסה ברחוב,  במרפסת,  בחלון או בכל מקום   

אחר הפונה  לרחוב,  אלא אם  קבע ראש  המועצה שלא  ניתן לקיים איסור זה   

והתיר את תליית הכביסה במקום ובתנאים שפירט.                            

 

 

היתר להעמיד כסאות וכו':                                                    

 

 

42.  א.   ראש המועצה רשאי לתת היתר, להתנותו,  לשנותו,  להתלותו או לבטלו,   

להעמיד ברחוב  כסאות או שולחנות או פרגודים לצרכי מסעדה או מזנון   

או בית קפה שמשיות,  מאזניים אוטומטיים,  מכונות לייצור גלידה או   

למכירת משקאות  או כל  מכונה אחרת או מכשור אחר כיוצא באלה,  וכן   

להצגת סחורה ברחוב בחזית החנות וכיוצא באלה.                       

 

 

 ב.   בעד היתר  כאמור בסעיף  קטן )א( תשולם  אגרה בשעור  שנקבע בתוספת   

השלישית.                                                         

 

 

 ג.   היתר שניתן לפי סעיף זה, יפקע ביום 31 לדצמבר שלאחר נתינתו,  אלא   

אם כן בוטל לפי סעיף קטן א'.                                      

 

 

 ד.   מי שניתן לו היתר חייב למלא אחר התנאים הכתובים בו.                

 

 

 ה.   מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  מי שהעמיד כסאות או שולחנות או מכשירים   

כאמור בסעיף קטן )א(, חייב לדאוג לנקות מאותו רחוב או מסביבתו כל   

אשפה  או  שאריות שהושארו  או הושלכו  שם כתוצאה  מהשימוש האמור,   

לפחות פעם אחת ביום לפני סגירת העסק,  או פעמים נוספות - אם נדרש   

לכך על ידי המפקח.                                                

 

 

 

 

 

 

פתיחת שוחות:                                                               

 

 

43.  א.   לא יכרה  אדם,  לא יורה ולא ירשה לאחר לכרות שוחה או לחפור חפירה   

ברחוב, אלא על פי היתר בכתב מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.    

 

 

 ב.   מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן )א(,  אדם הכורה שוחה או חופר חפירה   

ברחוב חייב:                                                       

 

 

      1.   להחזיק את  מקום השוחה  או החפירה גדור ולציינו בשלטי אזהרה   

ברורים וכן בדגלים אדומים ביום ובאורות אדומים בלילה.         

 

 

      2.   לסתום את השוחה ולהחזיר את הרחוב למצבו הקודם והתקין מיד עם   

גמר העבודה או עם פקיעת תוקף ההיתר, הכל לפי התאריך המוקדם.   

 

 

 

נזק לרחוב:                                                                 

 

 

44.  א.   לא יגרום אדם, לא יורה, ולא ירשה לאחר לגרום נזק לרחוב.            

 

 

 ב.   אדם שעבר  על הוראות  סעיף קטן  )א(,  חייב לתקן  את הנזק  באופן   

ובתנאים שיקבע ראש המועצה.                                        

 

 

 ג.   נגרם נזק  לרחוב עקב  חפירה או  ביצוע עבודה  בקרקע סמוכה  לאותו   

רחוב,  חייב החופר  או האחראי לאותה חפירה או עבודה או בעל הקרקע   

לתקן את הנזק .                                                    

 

 

 

 

סילוק מכשול וביצוע עבודות:                                                 

 

 

45.  ראש המועצה רשאי באמצעות כל אדם לסלק כל דבר הנמצא ברחוב בניגוד לסעיף   

40 ולבצע כל  עבודה המנויה  בסעיפים 43 ו-44. סולק דבר כאמור או בוצעה   

עבודה כאמור,  רשאית  המועצה לגבות מהאדם החייב בסילוק הדבר או בביצוע   

העבודה,  את הוצאות  הסילוק או הביצוע,  תעודה מאת ראש המועצה על סכום   

ההוצאות תשמש ראיה לתכנה.                                              

 

 

 

מניעת הסגת גבול ברחוב:                                                      

 

 

46.  הקים אדם בנין ברחוב או הניח מכשול או גרוטאה ברחוב,  רשאי ראש המועצה   

להסיר, להרוס, לפרק או לסלק את הבנין,  המתקן או את המכשול או הגרוטאה   

ולהרחיקם מהרחוב לכל מקום שיראה לו.                                     

 

 

 

 

 פרק ה': הוראות בענין מקום עינוג                        

 _______________________________                        

 

 

איסור עישון, פיצוח והכנסת בקבוקים:                                         

 

 

47.  במקום עינוג, באותו חלק שבו מתקיים העינוג, לרבות בשעות ההפסקה:         

 

 

 1.   לא יעשן אדם, למעט עישון במקום שבו מתקיים משחק או מופע תחת כיפת   

השמיים.                                                          

 

 

 2.   לא ימכור אדם ולא יפצח גרעינים, בוטנים וכיוצא באלה.                

 

 

 3.   לא יכניס אדם ולא יחזיק או ירשה להכניס או להחזיק בקבוקי זכוכית.   

 

 

 4.   לא ילכלך אדם ולא יטנף וישמור על נקיון המקום.                     

 

מודעות:                                                                    

 

 

48.  א.   בעל מקום עינוג יקבע בו, במקומות הנראים לעין,  מודעות לענין חוק   

עזר זה  שאת תכנן,  מספרן,  גודלן וצורתן יקבע ראש המועצה בהודעה   

בכתב.                                                            

 

 

 ב.   בסעיף זה "מודעות" - לרבות מודעות מוארות.                          

 

 

 

 

 פרק ו': ניקוי מדרכות:                             

 _____________________                             

 

 

הגדרות:                                                                    

 

 

49.  בפרק זה: "בעל עסק" - אחד או יותר מאלה:                                 

 

 

 1.   בעל העסק.                                                        

 

 2.   מנהל העסק.                                                       

 

 3.   מנהל העסק למעשה.                                                 

 

 4.   האחראי לעסק.                                                     

 

 5.   המחזיק בעסק.                                                     

 

 6.   שותף פעיל בעסק.                                                  

 

 

 "מדרכה"        -         מקום המשמש למעבר הולכי רגל, בין שהוא מרוצף   

או סלול ובין שאינו מרוצף או סלול.            

 

 

 "מדרכה הגובלת בעסק"      כל רוחב  המדרכה שלאורך  הרחוב הגובל בעסק -   

הנמצאת   בין    הקוים   הניצבים   לפינותיו   

הקיצוניות של העסק.                           

 

 

 "עסק"          -         בית אוכל,  בית מלון,  בית מרקחת,  בית קפה,   

מחסן,  מסעדה,  מפעל,  מקום למכירת כרטיסים,   

מקום עינוג, משרד, תחנת אוטובוס,  תחנת דלק,   

תחנת מוניות,  קיוסק  או מקום אחר שבו מתנהל   

עסק.                                         

 

 

 "תחנת אוטובוסים"         תחנה   שממנה   יוצא  או   שבה  מסתיים   קו   

אוטובוסים.                                   

 

 

 

חובת הניקוי:                                                               

 

 

50   א.   בעל עסק  חייב לטאטא את המדרכה הגובלת בעסקו,  כך שלא תימצא עליה   

אשפה, ותהיה נקיה לחלוטין.                                        

 

 

 ב.   ניקוי המדרכה  כאמור בסעיף  זה ייעשה  סמוך לפני  סגירת העסק בכל   

יום, ואולם ביחס לעסק אשר לדעת המפקח גורם ללכלוך או להצטברות או   

להתפזרות אשפה על המדרכה בכמות או באופן המחייב ניקוי תכוף יותר,   

רשאי המפקח  לדרוש ביצוע  הניקוי גם בשעות סבירות אחרות בהם פתוח   

העסק כפי שייקבעו על ידו.                                         

 

 

 ג.   חובת טאטוא המדרכה,  כאמור בסעיפים קטנים )א( ו)ב(,  תחול על בעל   

עסק בימים שבהם העסק פתוח ובשעות הנקובות בתוספת החמישית,  ובלבד   

שהעסק היה פתוח - לפחות 15 דקות לפני תחילת המועד לטאטוא,  כנקוב   

בתוספת החמישית.                                                  

 

 

 

דרישה לניקוי:                                                               

 

 

51.  מצא המפקח  לאחר השעות  הנקובות בתוספת החמישית,  שהמדרכה הגובלת בעסק   

אינה נקיה,  רשאי  הוא לדרוש  מבעל העסק  לנקות אותה,  זאת בתנאי שזמן   

הניקוי יהיה  תוך שעה לאחר סיום הניקוי הנקובות בתוספת החמישית ובשעות   

ניקוי אלה פתוח העסק.                                                  

 

 

 

איסוף אשפה:                                                                

 

 

52.  בעל עסק  החייב בניקוי  המדרכה לפי  סעיפים 50 או  51, יאסוף את האשפה   

לתוך כלי אשפה מיוחד בעסק או בחצר בהתאם להוראות המפקח.                 

 

 

 

 פרק ז': איסור קיבוץ נדבות                           

 _________________________                           

 

 

53.  לא יעמוד  אדם ברחוב,  לא  ישהה אדם  ברחוב לשם קיבוץ נדבות ולא יעסוק   

בקיבוץ נדבות ברחוב.                                                    

 

 

 

 

 פרק ח': שמירת חזיתות בתים ושיפוצם                       

_________________________________                       

 

 

 

הגדרות:                                                                    

 

 

54.  בפרק זה:                                                               

 

 

 "בית"          -         לרבות כל בנין ומבנה וכל חלק מהם,  בין שהוא   

בנוי אבן,  בטון,  שיש,  ברזל או עץ ובין כל   

חומר אחר, וכולל בית משותף,  בית דירה,  בית   

עסק,  ובנין  צבורי,  בין  שהם תפוסים  ובין   

שאינם  תפוסים,   ולרבות  שטח  הקרקע  שעיקר   

שימושו עם  הבית כחצר  או כגינה או לכל צורך   

אחר של אותו בית.                             

 

 

 "שיפוץ"        -         לרבות כל תיקון,  שיפור וחידוש של חזית הבית   

הכולל  עבודות  צביעה,  טיח,  סיוד,  ניקוי,   

סתימה,  מילוי,  ציפוי,   שינוי  מקום  צנרת   

חיצונית, ריצוף או תיקוני בניה, עבודות הגנה   

בפני חלודה, מפני רטיבות או מים,  וכן הריסת   

כל דבר הפוגם במראה החזית,  החלפתו או סילוק   

לרבות הסרת  מרזב המותקן  על גבי קיר או חלק   

של הבית הנשקפים אל רחוב או גינה.             

 

 

 "שיפוץ מקומי"  -         עבודות צביעה, טיח, סיוד,  ניקוי,  סתימה או   

מילוי,  שינוי  מקום  צנרת חיצונית,  עבודות   

להגנה מפני חלודה, מפני רטיבות או מים,  וכן   

הריסה או סילוק של דבר הפוגם במראה החזית של   

חלק  מהבית  וקידוח  חיצוניים  של אותו  חלק   

לרבות הסרת  מרזב המותקן  על גבי קיר או חלק   

אחר של הבית הנשקפים אל רחוב או גינה.         

 

 

 "חזית"         -         כל חלק מבית הנשקף אל רחוב או גינה.           

 

 

שמירת חזיתות:                                                               

 

 

55.  א.   הבעל והמחזיק  של בית חייבים לשמור על המצב התקין והמראה הנאה של   

חזית הבית.                                                       

 

 

 ב.   הבעל או  המחזיק בבית  לא יתקין  מרזב על  גבי קיר או חלק אחר של   

הבית,  הנשקפים אל  רחוב או  גינה )להלן - קיר חזית(,  אולם מותר   

להתקין מרזב  על גג  הבית ובלבד שהמים יזרמו כלפי מטה ולא על גבי   

קיר החזית.                                                       

 

 

 

הודעה לשיפוץ:                                                               

 

 

56.  א.   ראש המועצה  רשאי לדרוש  מבעל נכס או ממחזיק בנכס,  בהודעה בכתב,   

לבצע בחזית הבית עבודות שיפוץ כמפורט בהודעה.                      

 

 

 ב.   ראש המועצה רשאי לדרוש מבעל נכס,  בהודעה בכתב,  לבצע בחזית הבית   

או בחזית החלק שבו הוא מחזיק, עבודות שיפוץ מקומי כמפורט בהודעה.   

 

 

 ג.   בהודעה לפי  סעיפים קטנים  )א( או )ב(,  רשאי  ראש המועצה  לקבוע   

תנאים,  פרטים ודרכים לביצוע העבודות והתקופה שבה יש לבצען,  וכן   

הוראות בנוגע לחומרים, לצבעים ולאופן ביצוע העבודות.               

 

 

 

שיפוץ על פי היתר:                                                          

 

 

57.  לא ישפץ  אדם בית  אלא על  פי הודעת שיפוץ כאמור בסעיף 56 או לפי היתר   

מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאים והוראות שנקבעו בהם.                       

 

 

שיפוץ בידי המועצה:                                                         

 

 

58.  א.   נדרש אדם בהודעה לבצע עבודות שיפוץ או שיפוץ מקומי,  ולא ביצע או   

לא השלימו  תוך התקופה שנקבעה בהודעה או ביצע עבודות בלא היתר או   

ביצע עבודות  שיפוץ הפוגעות  בצורה החיצונית האחידה של הבית,  או   

שיפץ חזית  בית שלא לפי התנאים וההוראות שנקבעו בהודעה או בהיתר,   

רשאי ראש  המועצה לבצע  את העבודות  או להרוס,  לשנות או לתקן את   

העבודות שנעשו,  הכל לפי הענין,  ולגבות מאת אותו אדם את ההוצאות   

שהוציאה המועצה לשם כך.                                           

 

 

 ב.   ביצעה המועצה עבודות שיפוץ בחזית בית משותף,  רשאית היא לגבות את   

ההוצאות מנציגות  הבית או מבעלי הדירות בהתאם לשיעור המוטל עליהם   

לפי הוראות חוק עזר זה.                                            

 

 

 ג.   תעודה מאת  ראש המועצה  על סכום הוצאות הביצוע תהווה ראיה לכאורה   

לדבר.                                                            

 

 

 

חלוקת הוצאות:                                                              

 

 

59.  א.   בהוצאות השיפוץ לפי חוק עזר זה, ישאו:                             

 

 

      1.   בבית משותף - בעלי הדירות לפי גודל שטח הרצפה של דירותיהם.    

 

 

      2.   בבית אחר - בעל הבית.                                        

 

 

 ב.   בהוצאות שיפוץ המקומי כאמור בסעיף 56 )ב( ישא המחזיק.              

 

 

 

 פרק ט': שונות                                 

 _____________                                 

 

 

איסור הפרעה:                                                               

 

 

60.  לא יפריע אדם לראש המועצה או למפקח במילוי תפקידם לפי חוק עזר זה.       

 

 

 

איסור פגיעה:                                                               

 

 

61.  א.   לא יסיר  אדם ולא ישחית,  לא ישבור ולא יקלקל כל בנין,  מיתקן או   

חפץ שנקבע או הוקם על ידי המועצה או באישורה.                      

 

 

 ב.   האמור בסעיף קטן )א( אינו חל על ראש המועצה או כל מי שפועל על פי   

הוראותיו.                                                        

 

 

 

ילדים:                                                                     

 

 

62.  הממונה או  האפוטרופוס על  אדם שהוא למטה מגיל 13, ימנעהו מלעשות מעשה   

האסור לפי חוק עזר זה.                                                 

 

 

 

 

 

 

סמכויות המועצה בסילוק מתקן או חפץ:                                         

 

 

63.  א.   בפעולתה  למען  סילוק או  הסרת מתקן  או חפץ  שהונחו,  הותקנו או   

הושארו בנגוד להוראות חוק עזר זה, רשאית המועצה:                   

 

 

      1.   לסלק או  להעביר את  המתקן או  החפץ למקום  סמוך אחר  הנראה   

מאותו מקום, או -                                            

 

      2.   לסלק או  להעביר את  המתקן או החפץ,  אם לדעת ראש המועצה או   

המפקח יש  לו ערך  לאדם סביר,  לכל מקום אחר בתחומי המועצה,   

ולהודיע על כך לבעל המתקן או החפץ - אם ניתן לאתרו או למצאו   

בדרך קלה ופשוטה.                                            

 

 

      3.   לסלק או  להשליך את  המתקן או  החפץ אם  לדעת ראש המועצה או   

המפקח אין  לו ערך  לאדם סביר  או שבעל המתקן או החפץ לא בא   

לקחתו בתוך  7 ימים מהיום שהועבר או הונח לפי פסקאות )1( או   

)2(, או אם נמסרה לבעל המתקן או החפץ הודעה מראש בדבר כוונת   

המועצה לסלקו  או להשליכו  ואותו אדם  אינו מבצע  את הפעולה   

הדרושה למרות ההודעה.                                        

 

 

      4.   לא בא  בעל החפץ,  שהועבר לפי פסקאות )1( או )2(,  לקחתו או   

לדרשו  בתוך  7 ימים,  רשאית המועצה  למכרו ולגבות  מהתמורה   

שתתקבל את הוצאותיה והוצאות המכירה.                          

 

 

 

מסירת הודעה:                                                               

 

 

64.  א.   מסירת הודעה  או דרישה  לפי חוק  עזר זה תהיה כדין אם נמסרה לידי   

האדם שאליו  היא מכוונת  או נמסרת  במקום מגוריו  או במקום עסקיו   

הרגילים או  הידועים - לאחרונה,  לידי אחד מבני משפחה מבוגרים או   

לידי כל  אדם בוגר העובד או המועסק שם או נשלחה בדואר במכתב רשום   

הערוך אל  אותו אדם  לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים   

לאחרונה.  אם אי  אפשר לקיים  מסירה כאמור,  תהיה המסירה כדין אם   

הוצגה הודעה או הדרישה במקום בולט באחד המקומות האמורים או במקום   

בו נעברה העבירה או שביחס אליו נעשתה הדרישה, או על הנכס שבו היא   

דרה  או  הוכנסה לתיבת  דואר הנושאת  את שמו  של האדם  שאליו היא   

מכוונת או פורסמה באחד העתונים הנפוצים בתחום הרשות.               

 

 

 ב.   היו לנכס  בעלים אחדים  או מחזיקים אחדים,  יראו בהמצאת הודעה או   

דרישה לאחד מהם כאילו הומצא גם לשאר הבעלים או המחזיקים.           

 

 

סמכות כניסה:                                                               

 

 

65.  א.   ראש המועצה,  המפקח  וכל הפועל בשמם או מטעמם רשאים להכנס בכל עת   

סבירה לנכס  או לכל מקום אחר בתחום המועצה לבדוק או לבקר את הנכס   

או מתקן  תברואה שבו,  לעשות  ולבצע כל הדרוש כדי לברר אם קויימו   

הוראות חוק עזר זה ולנקוט את כל הצעדים הדרושים לקיומו.            

 

 

 

 ב.   לא יפריע  אדם לראש  המועצה,  למפקח או  לפועל בשמם ומטעמם מלמלא   

תפקידו לפי חוק עזר זה.                                           

 

 

 

פיצויים:                                                                   

 

 

66.  בעל נכס  או מחזיק  בנכס אינו  רשאי לתבוע פיצויים בעד פעולה שעשה ראש   

המועצה, מפקח או מי שפועל בשמם או מטעמם בהתאם להוראות חוק עזר זה.      

 

 

 

אחריות לעבירה:                                                             

 

 

67.  א.   נמצא כי מרכב הונחו, נזרקו, הושלכו, נשפכו או הושארו אשפה, פסולת   

בנין או גרוטאות במקום צבורי או במקום פרטי,  רואים את בעל הרכב,   

את נהגו  וכן כל  אדם אחר  האחראי לרכב,  כאילו  הוא הניח,  זרק,   

השליך, שפך או השאיר כאמור, זולת אם הוכיח שלא הוא עשה כן וברושת   

מי היה הרכב אותה שעה או שהרכב נלקח ללא הסכמתו.                   

 

 

 ב.   נמצא כי מנכס הונחו, נזרקו, הושלכו, נשפכו או הושארו אשפה, פסולת   

בנין או גרוטאות למקום צבורי או במקום פרטי,  רואים את בעל הנכס,   

המחזיק בו וכל הנמצא בנכס אותה שעה, כאילו הוא הניח, זרק, השליך,   

שפך או השאיר כאמור, זולת אם הוכיח שלא הוא עשה כן.                

 

 

 ג.   האמור בסעיף קטן )ב( אינו בא לגרוע מחובת בעל הנכס או מחזיק בנכס   

מלסלק כל  אשפה,  פסולת בנין  או גרוטאה  מהנכס או מסביבתו,  לפי   

הוראות חוק עזר זה, אף אם האשפה,  פסולת הבנין או הגרוטאה נשפכו,   

נזרקו, הושלכו, הונחו או הושארו על ידי אחר.                       

 

 

 

הוצאות ופיצויים:                                                           

 

 

68.  א.   הוצאות שהוציאה  המועצה עקב  כך שבעל  נכס או מחזיק בנכס לא קיים   

חובתו לפי  חוק עזר זה,  או שעשה מעשה בניגוד להוראה מהוראות חוק   

עזר זה, יחולו עליו והמועצה רשאית לגבותם ממנו.                    

 

 

 

 ב.   תעודה בחתימת ראש המועצה בדבר גובה ההוצאות שהוצאו על ידי המועצה   

כאמור בסעיף קטן )א( יהוו ראיה לכאורה לכך.                         

 

 

 

ביצוע ההודעה:                                                              

 

 

69.  א.   כל הודעה לפי חוק עזר זה תכלול את התנאים,  הפרטים והאופן לביצוע   

ההודעה ואת התקופה שיש לבצעה.                                     

 

 

 ב.   כל מי  שנמסרה לו  הודעה חייב  לקיימה לכל פרטיה,  להנחת דעתו של   

המפקח. תקפה של הודעה כאמור היא עד למילוייה.                      

 

 

 ג.   לא קיים  אדם את  הודעת ראש  הרשות או  המפקח או  ביצע את המפורט   

בהודעה שלא לפי התנאים,  הפרטים והאופן המפורטים בה,  להנחת דעתו   

של  המפקח,  רשאי  ראש הרשות  לבצע את  המפורט בהודעה  ולגבות את   

הוצאות הביצוע  מהאדם או  מהאנשים שנמסרה להם ההודעה לפי חוק עזר   

זה, מכולם יחד או מכל אחד מהם לחוד.                               

 

 

 ד.   חשבון הוצאות  חתום בידי  ראש הרשות וחשבון הוצאות בהתאם לתוספות   

לחוק עזר זה, יהוו הוכחה לכאורה בדבר גובה ההוצאה.                 

 

 

 ה.   בסעיף זה "הודעה" לרבות דרישה.                                    

 

 

 

עונשין:                                                                     

 

 

70.  העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה,  דינו קנס 80,000 שקלים ובמקרה של   

עבירה נמשכת,  קנס  נוסף של  3,200 שקל לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי   

הרשעתו.                                                               

 

 

 

שמירת דינים:                                                                

 

 

71.  האמור בחוק עזר זה אינו פוטר מהחובה המוטלת על הבעל או על המחזיק בנכס   

או על כל אדם אחר על פי כל חיקוק אחר.                                  

 

 

 

דרישה לסגירה:                                                               

 

 

72.  נוכח ראש  המועצה או  המפקח כי בנכס קיים מפגע,  רשאי הוא בהודעה בכתב   

לדרוש מבעל הנכס או המחזיק או המנהל את העסק שבנכס לסגור את הנכס בפני   

הציבור עד  אשר יסולק  המפגע,  ולגבי מפגע  כאמור בפרטים  )24( ו-)25(   

להגדרת  מפגע  שבסעיף 1, רשאי  ראש המועצה  או המפקח  לתופסם ולהשמידם   

בדרכים שימצא לנכון.                                                   

 

 

ביטול:                                                                     

 

 

73.  א.   חוק עזר לקרית ארבע )שימור רחובות( תשל"ו-1975 - ב ט ל.            

 

 

 ב.   חוק עזר לקרית ארבע )תברואה וסילוק מפגעים( תשל"ז-1975 - ב ט ל.    

 

 

 

 

                                               _____________________   

שלום וואך          

                                               ראש המועצה המקומית      

                                                    קרית ארבע          

 

נתאשר __________________                                                   

 

שלמה עמר                                                                    

הממונה על המועצות ביו"ש                                                    

 

25.6.85 ו' תמוז תשמ"ה                                               

תאריך: _________________                                                   

 

 תוספת ראשונה                                  

 

 

 ])סעיף 23 )ג([                                

 

 

                                                    הסכום בשקלים       

____________       

 

בעד היתר לפינוי אשפה                                    1,000              

./...                                                                       

 

 

 תוספת שניה                                  

 

 

 

 )סעיף 29(                                   

 

 

אגרה בעד פינוי פסולת מפעל:                                                 

 

 

בעד פינוי פסולת מפעל ישלם החייב בפינוי האשפה:                              

 

 

1.   בעד כלי אשפה בקיבולת עד 1500 ליטר                  5,000              

 

 

2.   בעד כלי אשפה בקיבולת מעל 1500 ליטר עד 6000         10,000             

 

 

3.   בעד כלי אשפה בקיבולת מעל 6000 ליטר                 15,000             

 

 

 

 

 תוספת שלישית                                 

 

 

 )סעיף 42 )ב((                                 

 

 

 

                                                    האגרה בשקלים       

                                                    לשנה               

____________        

 

בעד היתר:                                                                  

 

 

1.   להעמדת שולחנות על מדרכה בעד כל שולחן               2,000              

 

 

2.   להעמדת כסאות על מדרכה בעד כל כסא                   1,000              

 

 

3.   להעמדת מכונות לייצור גלידה, או למכירת מיצים                           

 לכל מכונה                                          5,000              

 

 

4.   להעמדת מאזניים אוטומטיים או כל מכונה או מכשיר                          

 אחר, לכל מכונה או מכשיר                            5,000              

 

 

5.   להצגה או העמדה של עציצים, אניות או פרחים ברחוב                        

 בחזית חנות לפרחים                                  2,500              

 

 

 

 

 תוספת רביעית                                 

 

 

 )סעיף 46 ג' )א'2(                               

 

 

אגרת התקנת מספר מואר                                                       

 

)א(  אגרת התקנה לכל מספר מואר                      3,000                   

 

)ב(  אם הצריכה ההתקנה התקנת חוט חשמל                                       

 שארכו עולה על 3 מטר,                                                  

 תוספת של                                      1,000                   

 נוספים של חוט החשמל כאמור                                              

 

)ג(  אם הצריכה ההתקנה קדיחת חור בקיר                                       

 שעביו עולה על 10 ס"מ                                                  

 תוספת של                                      300 שקלים לכל קדיחה      

                                               כאמור.                  

 

./...                                                                      

 

 תוספת חמישית                                 

 

 

 ]סעיף 50 )ג'([                                

 

א.   בעלי העסקים  המפורטים להלן  חייבים לנקות את המדרכה בימים שהעסק פתוח   

בשעות  שבין   11.00 ו-11.30, 16.00 ו-16.30, 19.00 ו-19.30 וכן  לפני   

סגירת העסק: קיוסק,  בית קפה,  בית אוכל,  מסעדה,  מזנון,  מקום עינוג   

ציבורי, תחנת דלק, משרד למכירת כרטיסים, חנות לממכר גלידה או שלגונים,   

גרעינים או פירות יבשים, פלאפל, ממתקים, ירקות ופירות.                  

 

 

ב.   בעל עסק  שלא פורט בסע' א' והגובל במדרכה,  חייב בניקוי המדרכה שבחזית   

העסק בימים שהעסק פתוח בשעות שבין 11.00 ו-11.30 ובין 16.00 ו-16.30.     

 

 

ג.   בעל של  עסק הפתוח  בערב שבת  או במוצאי  שבת או בערב חג או במוצאי חג   

חייב בניקוי  המדרכה שבחזית  עסקו בשעות שבין 20.000 ו-20.30 וכן לפני   

סגירת העסק.                                                           

 

 

ד.   בעל של  עסק הפתוח ביום שבת או חג חייב בניקוי המדרכה שבחזית עסקו בכל   

עת.                                                                   

 עבור לתוכן העמוד