מכרז 12/2013

הקמת מרכז פיס קהילתי בקרית ארבע

1. המועצה המקומית קרית ארבע חברון מזמינה בזה הצעות להקמת מרכז פיס קהילתי בקרית ארבע.

2. ניתן להשיג את מסמכי המכרז במזכירות המועצה תמורת תשלום של 650 ₪ (שלא יוחזרו).

3. סיור קבלנים חובה ייערך ביום שלישי, כ"ג מנ"א תשע"ג (30/7/2013) שעה 10.00 . יציאה ממשרדי מהנדס המועצה.

4. הסבר ופרטים נוספים אודות המכרז, ניתן לקבל אצל "ממן ניהול ופיקוח" טל' 02-9709965.

5. השתתפות במכרז תתאפשר רק לקבלנים בעלי סיווג ג'1 100.

6. המציעים ידרשו לצרף להצעתם המחאה בנקאית או ערבות בנקאית לפקודת המועצה המקומית ע"ס 100,000 ₪ בתוקף עד לתאריך 15/10/2013.

7. את מעטפות ההצעה יש להפקיד באופן ידני בלבד, בתיבת המכרזים במזכירות המועצה עד 13 באוגוסט 2013 שעה 15.00.

8. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.

 

 

מלאכי לוינגר – ראש המועצהעבור לתוכן העמוד