מכרז 11/2013

עבודות שידרוג מוקד חירום בקרית ארבע

1. המועצה המקומית קרית ארבע חברון מזמינה בזה הצעות לעבודות שידרוג מוקד חירום בקרית ארבע.

2. ניתן להשיג את מסמכי המכרז במזכירות המועצה תמורת תשלום של 250 ₪ (שלא יוחזרו).

3. סיור קבלנים חובה ייערך ביום חמישי, יא' מנ"א תשע"ג (18/7/2013) שעה 09.30 . יציאה ממשרדי מהנדס המועצה.

4. הסבר ופרטים נוספים אודות המכרז, ניתן לקבל מאמסטר מהנדסים טל' 02-5862020.

5. השתתפות במכרז תתאפשר רק לקבלנים בעלי סיווג ג'1 100.

6. המציעים ידרשו לצרף להצעתם המחאה בנקאית או ערבות בנקאית לפקודת המועצה המקומית ע"ס 90,000 ₪ בתוקף עד לתאריך 15/9/2013.

7. את מעטפות ההצעה יש להפקיד באופן ידני בלבד, בתיבת המכרזים במזכירות המועצה עד 4 באוגוסט 2013 שעה 15.00.

8. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.

 

 

מלאכי לוינגר – ראש המועצהעבור לתוכן העמוד