מכרז 8/2013

מכרז 8/2013

עבודות שיפוץ מועדון קשישים בקרית ארבע

1.      המועצה המקומית קרית ארבע חברון מזמינה בזה הצעות לעבודות שיפוץ מועדון קשישים בקרית ארבע.

2.      ניתן להשיג את מסמכי המכרז במזכירות המועצה תמורת תשלום של 100 ₪ (שלא יוחזרו).

3.      סיור קבלנים חובה ייערך ביום שלישי, יט' סיון תשע"ג (28/5/2013) שעה 11.00 . יציאה ממשרדי מהנדס המועצה.

4.      הסבר נוסף על נשוא המכרז, ניתן לקבל ממהנדס המועצה טל' 02-9969512.

5.      השתתפות במכרז תתאפשר רק לקבלנים בעלי סיווג ג'1 100 או א'1 131.

6.      המציעים ידרשו לצרף להצעתם המחאה בנקאית או ערבות בנקאית לפקודת המועצה המקומית ע"ס 10,000 ₪.

7.      את מעטפות ההצעה יש להפקיד באופן ידני, בתיבת המכרזים במזכירות המועצה עד 6 ביוני 2013 שעה 15.00.

8.      אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.

 

 

מלאכי לוינגר – ראש המועצהעבור לתוכן העמוד