10/2012

מכרז 10/2012

עבודות אחזקה ופיתוח גינון בקרית ארבע

1. המועצה המקומית קרית ארבע, מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות אחזקת גינון, עבודות שיקום, פיתוח גינון והשקיה בקרית ארבע.

2. למכרז יהיו רשאים לגשת רק קבלני גינון העונים בין היתר על תנאי הסף דלהלן:

א. נסיון מוכח ומוצלח בעבודות גינון והשקיה ובאחזקת גינון בהיקף מצטבר של לפחות 700,000 ₪ (לפני מע"מ) החל משנת 2006 וברציפות עד למועד האחרון להגשת ההצעות.

ב. נסיון מוכח ומוצלח של 3 שנים לפחות באחזקה גינון ליישוב ו/או לגוף ציבורי ו/או מוסד וכיו"ב (לא כולל גינה פרטית), בשטח מצטבר של לפחות 50 דונם לשנה.

ג. נסיון מוכח ומוצלח בביצוע של לפחות 3 עבודות גינון והשקיה, אחזקת גינון בחמש שנים האחרונות שלפני מועד האחרון להגשת ההצעות, כאשר אחת מהן היא בהיקף כספי של לפחו ת 150,000 ₪ (לא כולל מע"מ).

ד. המציע וכל צוות העובדים שיעסיק בעבודות הכלולות במכרז זה יהיו בעלי אזרחות ישראלית.

3. סיור קבלנים (לא חובה) ייערך ביום רביעי כ' מנ"א (8/8/12) בשעה 13.00 . מקום המפגש – מח' שפ"ע.

4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במזכירות המועצה תמורת 300 ₪ (שלא יוחזרו).

5. להצעה יש לצרף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית לפקודת המועצה המקומית קרית ארבע ע"ס 10,000 ₪ ובתוקף עד 15/9/2012.

6. את ההצעות יש להפקיד ידנית בתיבת המכרזים במזכירות המועצה עד 15/8/2012 שעה 15.00.

7. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.

מלאכי לוינגר

ראש המועצהעבור לתוכן העמוד