• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 12/2016

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 12/2016

שהתקיימה ביום ראשון, יג' סיון תשע"ו , 19 ביוני 2016

 

משתתפים: מלאכי לוינגר, ישראל אזולאי, ישראל ברמסון, גיא עשת, נעה רויטל, אליעזר רודריג, סטס גרשיקוב (מגיע בסע' 3), יוסי זרמון (מגיע בסע' 3).

נוכחים: שולי שמעון, חיים שחר.

סדר יום: 1. דיון בדו"ח כספי מבוקר חכ"ל 2015;

2. הגדלת שיא כח אדם;

3. מחירי בריכת השחיה;

4. נוער קרית ארבע – תוכנית קיץ;

5. תחבורה ציבורית;

6. תברי"ם (תב"ר מס' 961 ותב"ר מס' 963 לא יועלו לדיון);

7. דיון בדו"ח רבעוני 4/2015;

8. אישור המלצות הועדה להנצחת הרב לוינגר;

9. תשלומי קייטנות;

10. הנזקים החמורים הנגרמים לגינון.

סע' 1: דיון בדו"ח כספי מבוקר חכ"ל 2015

הנושא יורד מסדר היום

סע' 2: הגדלת שיא כח אדם

שולי שמען: מציע לאשר 152.36 משרות כשיא כח אדם לשנת 2016 במקום 149 משרות שאושרו בישיבת מועצה מס' 3/2016.

הגדלת שיא כח אדם נדרשת עקב קבלת משרות יעודיות חדשות כדלהלן שמתוקצבות ע"י משרדי ממשלה: 1.00 - עו"ס משפחה

0.80 - מגשר חינוכי לקהילת בני מנשה

0.60 – רכז מועדון מופ"ת לניצולי שואה

0.85 – סייעת רפואית

ישראל אזולאי: מציע להוסיף משרה שלמה נוספת לרכז בני מנשה שיטפל בבעיות הקשות של הקהילה ויכוון אותם. הקצבנו לכך 600 אלש"ח בתקציב המועצה, לעומת 400 אלש"ח שהציע ראש המועצה.

אליעזר רודריג: מציע לממן את המשרה הנוספת של רכז בני מנשה מסע' 18600110 "רכז בני מנשה לקהילה".

ישראל ברמסון: מציע להשלים את משרת המגשר לקהילת בני מנשה מ- 0.80 משרה למשרה מלאה.

מלאכי לוינגר: מציע לאשר את המשרות שמזכיר המועצה פירט ואם תקציב המועצה יאושר ויתברר שניתן יהיה להוסיף את המשרה מבחינה תקציבית, לא התנגד לכך.

הצבעה: הצעת רודריג/ברמסון/אזולאי: בעד – 5 (ברמסון, אזולאי, עשת, נעה, רודריג)

הצעת מלאכי: בעד – 2 (סוד, מלאכי)

הצעת רודריג, ברמסון, אזולאי – התקבלה

החלטה לסע' 2 בישיבה מס' 12/2016 מיום 19/6/2016

הוחלט לאשר 153.56 משרות לשיא כח אדם לשנת 2016 במקום 149 משרות שאושרו בישיבת מועצה 3/2016.

הגדלת שיא כח האדם כמוצע היא לצורך תוספת המשרות דלהלן: 1.00 עו"ס משפחה, 1.00 מגשר חינוכי לקהילת בני מנשה, 1.00 רכז בני מנשה, 0.60 רכז מועדון מופ"ת לניצולי שואה, 0.85 – סייעת רפואית.

זרמון וסטס מגיעים

סע' 3: מחירי בריכת השחיה

ישראל אזולאי: מציע

(1) מחירי הבריכה שהוזלו בצורה דרסטית בעקבות הדיון שהעליתי בנושא זה בישיבת מועצה הקודמת, יהיו תקפים לכל העונה ומי ששילם לפני הורדת המחיר, יקבל רטרואקטיבית החזר כספי לפי התעריפים החדשים.

(2) הנהלת המתנ"ס תדון על אפשרות פתיחת הבריכה גם בתקופת החורף לאור הוזלת העלויות ולאור חשיבות הבריכה כמקום בילוי מרגוע ובריאות.

(3) תמונה ועדה לפיקוח ובקרה על תפעול ומחירי הבריכה בהרכב: ישראל אזולאי, גב' נעה רויטל וגב' ליזה צארום.

אליעזר רודריג: מציע שהנהלת המתנ"ס תקבע את המחירים בפיקוח הועדה שהציע אזולאי.

יוסי זרמון: מציע לדון בהנהלת המתנ"ס באפשרות של הפעלת הבריכה בשעות מסויימות גם למשפחות. זה יגדיל את מספר המתרחצים והמנויים ותהיה לכך גם השפעה כלכלית חיובית בהכנסות.

אריה סוד: מציע שכל מה שקשור לתפעול הבריכה לרבות מדיניות המחירים והצעת זרמון, ידונו בהנהלת המתנ"ס.

הצבעה: הצעת אזולאי: בעד – 5 (ברמסון, אזולאי, עשת, נעה, רודריג)

הצעת אריה: בעד – 2 (סוד, מלאכי)

הצעת זרמון: בעד – 2 (סטס, זרמון)

הצעת אזולאי – התקבלה

החלטה לסע' 3 בישיבת מועצה מס' 12/2016 מיום 19/6/2016

הוחלט:

1. מחירי הבריכה שהוזלו דרסטית כפי שפורסם השבוע, יהיו תקפים לכל העונה ומי ששילם עפ"י התעריפים הקודמים, יקבל רטרואקטיבית את כספו בחזרה עפ"י התעריפים החדשים.

2. ועדה בהרכב ישראל אזולאי, נעה רויטל וליזה צארום, תפקח ותבקר את תפעול ומחירי הבריכה.

3. הנהלת המתנ"ס תדון על אפשרות פתיחת הבריכה גם בעונת החורף.

סע' 4: נוער קרית ארבע תוכנית קיץ

הנושא יורד מסדר היום – מנהלת המתנ"ס לא הגיעה לדיון

סע' 5: תחבורה ציבורית

שולי נותן סקירה ודווח על קריסת שירותי התחבורה הציבורית עקב מחסור חמור באוטובוסים ממוגני ירי ועל המפגשים שמתקיימים בין ראש המועצה והמזכיר לבין כל הגורמים הרלוונטים במטרה לפתור את הבעיה באופן מיידי.

גיא עשת: מציע שראש המועצה יעשה מאמץ עילאי ומיידי אצל כל הגורמים הרלוונטיים כדי לפתור את הבעיה.

ראש המועצה נכשל בתפקידו בכך שהוא לא מנע את הקריסה של מערך התחבורה הציבורית, למרות שהכתובת היתה על הקיר וזה היה צפוי. העלינו את הנושא הזה לסדר היום במועצה לפני חודשים רבים, כי ראינו לפי התחזיות שזה מה שעתיד לקרות.

אריה סוד: מציע לסייע לתושבים להגיש תביעות משפטיות נגד אגד.

ישראל ברמסון: מציע שראש המועצה יפסיק את ההתרפסות מול שר התחבורה ומול יו"ר מועצת יש"ע ויתחיל לבצע את התפקיד שלשמו הוא נבחר – שמירת האינטרסים של תושבי קרית ארבע חברון, במיוחד שמדובר באוכלוסיות חלשות שנזקקות מאד לתחבורה הציבורית.

נראה לי שמלאכי נרדם בשמירה ותקופה ארוכה הנושא הזה לא ענין אותו. אם הוא היה נלחם בנושא זה כמו בדברים אחרים, לא היינו בשבר הגדול הזה.

ישראל אזולאי: מציע שהמועצה תטיל על היועהמ"ש לייצג את הציבור בקרית ארבע בתביעות.

מלאכי לוינגר: מציע לשקול ולבדוק אפשרות תביעה נגד אגד כפי שהציע אריה ובמקביל, להמשיך במאמץ לפתרון הבעיה. אני לא רוצה לשבור את הכלים מול שר התחבורה, כי אני מתרשם שהוא מנסה לעזור לנו ולתת פתרון.

מחר אסע להיפגש שוב עם שר התחבורה וכל מי שיוכל להצטרף אלי מוזמן.

זרמון וסטס ומלאכי יוצאים מאולם הדיונים.

הצבעה: הצעת גיא, ברמסון, אזולאי: בעד – 5 (ברמסון, אזולאי, גיא, נעה, רודריג)

נגד – 1 (סוד)

החלטה לסע' 5 בישיבת מועצה מס' 12/2016 מיום 19/6/2016

הוחלט

א. ראש המועצה יעשה מאמץ עילאי אצל כל הגורמים הרלוונטיים כדי לפתור את המצוקה הקשה בתחבורה הציבורית.

ב. היועמ"ש למועצה יסייע לתושבים בהגשת תביעה משפטית כנגד האחראים למשבר בתח"צ.

ראש המועצה עוזב את הישיבה וברמסון מנהל את הישיבה במקומו

סע' 6: אישור תברי"ם:

תב"ר 967 – רוה"מ – סיורי מורשת גנדי בארץ יהודה 250,000 ₪

ישראל ברמסון: מציע לדחות את הדיון בתב"ר זה עד לקבלת חוו"ד מהיועהמ"ש והתחייבות שהפרוייקט הזה יבוצע באמצעות מכרז שהמועצה תפרסם ולא החברה למשק וכלכלה. בעבר אישרנו תב"ר כזה ופורסם מכרז אך בסופו מסיבות לא ברורות זה לא יצא לפועל.

הצבעה על הצעת ברמסון: בעד - 5 (אזולאי, ברמסון, רודריג, עשת, נעה)

אריה לא משתתף בהצבעה

החלטה לסע' 6 בישיבה מס' 12/2016 מיום 19/6/2016

הוחלט לדחות הדיון בתב"ר 976 עד לקבלת חוו"ד מהיועמ"ש והתחייבות שהמכרז יבוצע דרך המועצה ולא באמצעות החברה למשק וכלכלה.

תב"ר 956 – מנהל הספורט – תוכנית אב לפרוייקט בק. ארבע

השתתפות מינהל הספורט - 30,000 ₪

קרן חלף היטל השבחה - 20,000 ₪

סה"כ תב"ר 956 - 50,000 ש"ח

הצבעה: בעד – 6 (ברמסון, אזולאי, עשת, נעה, רודריג, סוד)

החלטה לסע' 6 בישיבה מס' 12/2016 מיום 19/6/2016

הוחלט לאשר תב"ר מס' 956 – מינהל הספורט תוכנית אב לספורט בקרית ארבע

השתתפות מנהל הספורט – 30,000 ₪

קרן חלף היטל השבחה - 20,000 ₪

סה"כ תב"ר 956 - 50,000 ₪

תב"ר 955 – החלפת מתקני סל במגרשים ואולמות

השתתפות מינהל הספורט 40,789 ₪

קרן חלף היטל השבחה 18,211 ₪

סה"כ תב"ר 955 59,000 ₪

הצבעה: בעד – 6 (ברמסון, אזולאי, עשת, נעה, רודריג, סוד)

החלטה לסע' 6 בישיבה מס' 12/2016 מיום 19/6/2016

הוחלט לאשר תב"ר מס' 955 – החלפת מתקני סל במגרשים ואולמות

השתתפות מינהל הספורט – 40,789 ₪

קרן חלף היטל השבחה - 18,211 ₪

סה"כ תב"ר 955 - 59,000 ₪

תב"ר 938 – פקע"ר – רענון רכב בטחון – רכב קל

השתתפות מוסדות ותרומות 60,000 ₪

השתתפות משרד הבטחון 135,000 ₪

השתתפות מכירת רכוש 15,000 ₪

סה"כ תב"ר 938 - 210,00 ₪

הצבעה: בעד – 6 (ברמסון, אזולאי, עשת, נעה, רודריג, סוד)

החלטה לסע' 6 בישיבה מס' 12/2016 מיום 19/6/2016

הוחלט לאשר תב"ר מס' 938 – פקע"ר רענון רכב בטחון – רכב קל

השתתפות מוסדות ותרומות – 60,000 ₪

השתתפות משרד הבטחון - 135,000 ₪

השתתפות מכירת רכוש - 15,000 ₪

סה"כ תב"ר 938 - 210,000 ₪

סע' 7: דיון בדו"ח רבעוני 4/2015

הנושא יורד מסדר היום

סע' 8: אישור המלצות הועדה להנצחת הרב לוינגר

אליעזר רודריג: מציע לאשר המלצות הועדה להנצחת הרב לוינגר זצ"ל כדלהלן:

1. לקרוא לדרך המובילה למערת המכפלה "דרך הרב לוינגר".

2. אבן ההנצחה תיעשה מחומר מכובד שעשוי מחומרים טובים ע"מ שהדבר ישמר גם בעתיד.

3. לקיים טכס מיוחד לחנוכת הדרך לאחר שייבנה השלט.

4. להקים ועדה מטעם חברי המועצה שתשמש כועדת שמות להנצחת אנשים אחרים כגון יהודה רידר ז"ל ומשה מייבסקי ז"ל שהיו מבוני הקריה.

הצבעה: בעד – פה אחד (ברמסון, אזולאי, רודריג, גיא, נעה)

החלטה לסע' 8 בישיבה מס' 12/2016 מיום 19/6/2016

1. לקרוא לדרך המובילה למערת המכפלה "דרך הרב לוינגר".

2. אבן ההנצחה תיעשה מחומר מכובד שעשוי מחומרים טובים ע"מ שהדבר ישמר גם בעתיד.

3. לקיים טכס מיוחד לחנוכת הדרך לאחר שייבנה השלט.

4. להקים ועדה מטעם חברי המועצה שתשמש כועדת שמות להנצחת אנשים אחרים כגון יהודה רידר ז"ל ומשה מייבסקי שהיו מבוני הקריה.

סע' 9: תשלומי קייטנות

ישראל אזולאי: מציע שהמועצה תפעל בתאם להנחיות משרד החינוך, ולא תדרוש תשלום עבור השבוע הרביעי בקייטנות של כיתות א'-ב' ולהחזיר את הכספים שנגבו מההורים עבור השבוע הרביעי שלא כחוק.

זו כבר השנה השניה שמח' החינוך דורשת את התשלום הבלתי חוקי הזה.

בעקבות תלונות הורים, פניתי למנהל מח' חינוך אבי שושן שבדק את הנושא וראה שהצדק עם ההורים והוא מתבקש להבא לא לדרוש תשלומים בניגוד להנחיות.

חמור שמנהל מח' חינוך גם הפעם לא משתתף בדיון כזה.

נעה רויטל: מציעה לפעול עפ"י הנחיות משרד החינוך ולהפעיל את הקייטנות למשך 5 שעות החל מהשעה 08.00 ולא מ- 08.30 כפי שנוהגים פה.

הצבעה: הצעת אזולאי/נעה : בעד – פה אחד (5) (ברמסון, אזולאי, עשת, רודריג, נעה)

החלטה לסע' 9 בישיבה מס' 12/2016 מיום 19/6/2016

1. המועצה תפעל בהתאם להנחית ממשרד החינוך ולא תדרוש תשלום עבור השבוע הרביעי בקייטנות של כיתות א'-ב'.

2. המועצה תחזיר את הכספים שנגבו מההורים עבור השבוע הרביעי בניגוד לחוק.

3. מח' החינוך תקפיד להבא לא לחזור ולדרוש תשלומים כנ"ל.

4. המועצה תפעל בהתאם להנחיות משרד החינוך ותפעיל את הקייטנות למשך 5 שעות ביום החל מהשעה 08.00 ולא מ- 08.30 כפי שנהוג כיום.

סע' 10: הנזקים החמורים הנגרמים לגינון

אליעזר רודריג: מציע שראש המועצה ינחה במיידית את גזבר המועצה ומנהל מח' שפע לתת הוראה לקבלן הגינון להשקות ללא דיחוי את כל הגינות הציבוריות בקרית ארבע (לא רק הסמוכות לכבישים), שכבר מצהיבות מרוב יובש. מצב זה עלול לגרום נזק בלתי הפיך לגינות.

הצבעה: בעד – פה אחד (4) (ברמסון, רודריג, גיא, נעה)

אזולאי לא נכח בהצבעה

החלטה לסע' 10 בישיבה מס' 12/2016 מיום 19/6/2016

ראש המועצה ינחה את הגזבר ומנהל מח' שפע לדאוג להשקיה מיידית של כל הגינות הציבוריות ברחבי הקריה.

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

רשם: שולי שמעון מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד