• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' 2/2016

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' 2/2016

שהתקיימה ביום שלישי, כג' שבט  תשע"ו , 2 בפברואר 2016

 

משתתפים:     מלאכי לוינגר, ישראל אזולאי, ישראל ברמסון, גיא עשת, נעה רויטל, אליעזר רודריג.

 

לא משתתפים:          אריה סוד, סטס גרשיקוב, יוסי זרמון.

 

נוכחים:           שולי שמעון, עו"ד תמיר יחיא

 

סדר יום:         העברת האחריות לפיתוח תשתיות מדורגים ג' (בניה חדשה) מהחל"פ למועצה המקומית קרית ארבע.

 

                       הצעת החלטה:

                         - המועצה תקבל הסברים מראש המועצה שהינו גם יו"ר הדירקטוריון בדבר העברת האחריות לפיתוח התשתיות בבניה החדשה במדורגים ג' מהיזם (חברה כלכלית/צ.פ.) לאחריות המועצה המקומית קרית ארבע.

                         - במידה וימצאו כשלים בתהליך קבלת ההחלטות של העברת האחריות הנ"ל, תוקם ועדה שתורכב מחברי המועצה ובה יתקבלו מסקנות אופרטיביות.

                      _______________________________________________

                                  

                         יועמ"ש המועצה עו"ד תמיר יחיא משיב על טענות חברי המועצה בנושא העבודות להשלמות הפיתוח במדורגים ג' וחוזר על קביעתו כי המועצה היא האחראית לפיתוח התשתיות מחוץ למגרשים ולא היזם.

 

ישראל ברמסון: מציע הצעת החלטה:

1.      המועצה מביעה דאגה מהעובדה שראש המועצה המשמש כיו"ר החכ"ל, לא עונה בעצמו על השאלות והטענות ומותיר את התגובה ליועהמ"ש בלבד.

2.      המועצה נדהמת מאי הופעתו של מנכ"ל החכ"ל מר אלון יוניאן בדיון, למרות היותו צד מרכזי ביותר בסוגיה.

3.      המועצה דוחה את הסבריו של היועהמ"ש למועצה בנושא זה.

4.      המועצה מוחה על כך שראש המועצה לא אפשר לעו"ד זאב וולף שהוזמן ע"י חברי המועצה להביע חוו"ד שתומכת בעמדת חברי ועדת מכרזים והמועצה בענין האחריות לפיתוח  התשתיות בשכונת המדורגים ומימונם ורואה בכך סתימת פיות.

 

5.      המועצה מביעה חשש כבד משינוי תנאי מכרז הבינוי של החכ"ל בשחרור הקבלן הזוכה צ.פ. מהאחריות לפיתוח התשתיות ומימונם בשכונת מדורגים ג' והעברת אחריות זו למועצה.

6.      המועצה דוחה את האשמותיו של ראש המועצה שפורסמו לציבור כאילו חברי המועצה וועדת המכרזים מעכבים את המכרז ומתנגדים לבניית המדורגים ומוחים על השימוש האישי והפוליטי בכספי ציבור שהוצאו בפרסום זה.

7.      תוקם ועדה שתורכב מנציג מכל סיעה שתבדוק את הליך העברת האחריות למימון וביצוע עבודות פיתוח התשתיות מהחכ"ל למועצה ותגיש את המלצותיה לישיבת המועצה מן המנין שתתקיים בעוד כחודש וחצי.

הרכב הועדה: ברמסון, אזולאי, רודריג, סטס או זרמון, מלאכי או סוד.

8.      המועצה דורשת שקיפות מלאה וקבלת כל המסמכים הנוגעים לפרוייקט מדורגים ג' לרבות החוזה עם צ.פ וצו התחלת עבודות הבניה, וכן העברת האחריות לפיתוח ומימון התשתיות מהיזם למועצה, כדי שתהיה בפנינו תמונת מצב מלאה שתאפשר לנו לדון בנושא.

9.      המועצה דורשת שסוף סוף ייבחר דירקטוריון לחכ"ל שימלא את תפקידו – לפקח שכל פעילות החכ"ל תתבצע עפ"י הוראות החוק.

 

ישראל אזולאי: מציע להוסיף להצעה א. שברמסון יהיה יו"ר הועדה ב. נושא  החכ"ל

                          יעלה על סדר היום בישיבת מועצה מן המנין הקרובה, אליה יוזמנו

                          יוזמנו מנכ"ל  החכ"ל ועו"ד זאב  וולף שישמיע מטעמנו חוו"ד

                         משפטית שונה מדעת היועמ"ש בנושא זה.

 

מלאכי לוינגר: מציע לקיים דיון בנושא עם מר משה מרחביה – מנהל המחוז במשרד השיכון ועם מר אבי מעוז המנכ"ל הקודם של המשרד, שישפוך אור על הדילמות והשאלות המשפטיות המורכבות הכרוכות בפרוייקט זה.

                         אני אזמן את הגורמים הנ"ל לכאן בתנאי שתהיה התייחסות מכובדת לדעתם.

                         מציע גם שאלון יוניאן ועו"ד מאיר בן שחר יועהמ"ש החכ"ל, יפתחו בישיבת מועצה את כל הנתונים והמידע בנושא זה, אבל קודם כל תאשרו את מכרז הפיתוח בהתאם לחוו"ד היועהמ"ש . במידה והמכרז יאושר, ניתן יהיה במידת הצורך, לבדוק את החוזה עם צ.פ. ולהתאים אותו.

                        

 

 

 

 

הצבעה: הצעת ברמסון – 5 (ברמסון, אזולאי, נעה, רודריג, גיא)

מלאכי לא משתתף בהצבעה

 

הצעת ברמסון התקבלה

 

החלטה בישיבת מועצה שלא מן המנין מס' 2/2016 מיום 2/2/2016

1.       המועצה מביעה דאגה מהעובדה שראש המועצה המשמש כיו"ר החכ"ל, לא עונה בעצמו על השאלות והטענות ומותיר את התגובה ליועהמ"ש בלבד.

2.       המועצה נדהמת מאי הופעתו של מנכ"ל החכ"ל מר אלון יוניאן בדיון, למרות היותו צד מרכזי ביותר בסוגיה.

3.       המועצה דוחה את הסבריו של היועהמ"ש למועצה בנושא זה.

4.       המועצה מוחה של כך שראש המועצה לא איפשר לעו"ד זאב וולף שהוזמן ע"י חברי המועצה להביע חוו"ד שתומכת בעמדתם של חברי ועדת המכרזים והמועצה בענין האחריות לפיתוח  התשתיות בשכונת המדורגים ומימונם ורואה בכך סתימת פיות.

5.       המועצה מביעה חשש כבד משינוי תנאי מכרז הבינוי של החכ"ל בשיחרור היזם צ.פ. מאחריות לפיתוח התשתיות ומימונם בשכונת מדורגים ג' והעברת אחריות זו למועצה.

6.       המועצה דוחה את האשמותיו של ראש המועצה שפורסמו לציבור כאילו חברי המועצה וועדת המכרזים מעכבים את המכרז ומתנגדים לבניית המדורגים ומוחים על השימוש האישי והפוליטי בכספי ציבור שהוצאו בפרסום זה.

7.       תוקם ועדה שתורכב מנציג מכל סיעה שתבדוק את הליך העברת האחריות למימון וביצוע עבודות פיתוח התשתיות מהחכ"ל למועצה ותגיש את המלצותיה לישיבת המועצה מן המנין שתתקיים בעוד כחודש וחצי.

                                   הרכב הועדה:  ברמסון יו"ר, אזולאי, רודריג, סטס או זרמון, מלאכי או סוד.

8.       המועצה דורשת שקיפות מלאה וקבלת כל המסמכים הנוגעים לפרוייקט מדורגים ג' לרבות החוזה עם צ.פ וצו התחלת עבודות הבניה, וכן העברת האחריות לפיתוח ומימון התשתיות מהיזם למועצה, כדי שתהיה בפנינו תמונת מצב מלאה שתאפשר לנו לדון בנושא.

9.       נושא התנהלות החכ"ל  בנושא זה, יעלה על סדר היום בישיבת מועצה מן המנין הקרובה, אליה יוזמן מנכ"ל החכ"ל ועו"ד זאב וולף שישמיע חוו"ד שונה מדעת היועמ"ש בנושא זה.

10.   המועצה דורשת שסוף סוף ייבחר דירקטוריון לחכ"ל שימלא את תפקידו – לפקח שכל פעילות החכ"ל תתבצע עפ"י הוראות החוק.

 

 

 

                                                            מלאכי לוינגר                             שולי  שמעון

                                                ראש המועצה    


עבור לתוכן העמוד