• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה 23/2015

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 23/2015 שלא מן המנין

שהתקיימה ביום שלישי, ג' טבת תשע"ו (15/12/2015)

משתתפים: מלאכי לוינגר, אריה סוד, אליעזר רודריג , ישראל אזולאי, נעה רויטל.

לא משתתפים: ישראל ברמסון, יוסי זרמון, סטס גרשיקוב, גיא עשת.

נוכחים: שולי שמעון – מזכיר המועצה, חיים שחר – גזבר המועצה

סדר היום: 1. בחירת נציג המועצה מקרב הציבור להנהלת המתנ"ס (במקום יצחק סבח).

2. דיון בדו"ח מבקר המועצה לשנת 2013-2014

3. אישור תברי"ם

4. אישור דו"ח כספי 2014

שאילתא – ישראל אזולאי

האם מוסדות החינוך מקבלים את התקציב (התל"ת) לפי ספר התקציב ובזמן סביר?

תשובה – חיים שחר

עד כה הועברו 30 אלש"ח מתוך 50 אלש"ח ואי"ה עד סוף 2015, אעביר את היתרה.

שאילתא – אליעזר רודריג

מדוע ראש המועצה לא ראה לנכון לזמן אותנו לדיון שהיה עם אלוף הפיקוד? אנו מייצגים כיום את מרבית תושבי היישוב וחשוב מאוד שהדרגים הבכירים בממשלה ובצבא ישמעו את עמדתנו.

אנו נמצאים בזמן חירום ובעת הזו מן הראוי שהשיקולים המקצועיים והענייניים יגברו על שיקולים פוליטיים קטנים.

תגובת ראש המועצה: תשובה תינתן בישיבת המועצה הבאה מן המנין.

סע' 1: בחירת נציג המועצה מקרב הציבור להנהלת המתנ"ס (במקום יצחק סבח)

מלאכי לוינגר: מציע למנות נציג מועצה מקרב הציבור במקום יצחק סבח שלא הגיש עד היום את הטפסים הנדרשים ובכך נשלים את הרכב ההנהלה בהתאם לדרישת משרד הפנים והתקנון.

ישראל אזולאי:מציע לדחות את הדיון בנושא זה לישיבה הבאה, שתזומן בהתאם להחלטת המועצה לאחר פרסום הנושאים לסדר היום בפרסומתנ"ס וציון שם המציע והסיעה.

הנושא יורד מסדר היום

סע' 2: דיון בדו"ח מבקר המועצה לשנת 2013-2014

ישראל אזולאי: מציע לדחות את הדיון גם בנושא זה מהנימוקים שאמרתי בסע' 1 . מלבד זאת, מבקר המועצה לא הגיע ולא ניתן לקיים את הדיון בלעדיו.

הנושא יורד מסדר היום

סע' 3: אישור תברי"ם

חיים שחר מציג את התברי"ם דלהלן:

תב"ר מס' 952 היח' להתיישבות – שיקום גדר בטחון, החלפת סיב אופטי

370,000 ₪

תב"ר מס' 949 תחבורה – תכנון דרך גישה ומדרכות בשכונת מעלות חברון

השתתפות משרד הפנים 45,000 ₪

השתת' הקרן לעבודות פיתוח 5,000 ₪

סה"כ תב"ר 949 50,000 ₪

תב"ר מס' 948 – היח' להתיישבות – שיקום תאורת בטחון בק. ארבע

תוספת 150,000 ₪

סה"כ תב"ר 948 300,000 ₪

תב"ר 946 מס' – שיכון – שצ"פ ומתקן משחקים – נופי ממרא – 400,000 ₪

תב"ר מס' 945 – היח' להתיישבות- שיקום דרכי בטחון בקרית ארבע

הגדלה 125,000 ₪

סה"כ תב"ר 945 375,000 ₪

תב"ר מס' 907 – חינוך – בינוי ושיפוץ במרפד"ים – מרכז פסג"ה בקרית ארבע

78,000 ₪

תב"ר מס' 902 – עזבונות – בית חם לנערות בסיכון

השתתפות משרד הפנים 31,000 ₪

השתתפות קרן חלף השבחה 31,000 ₪

סה"כ תב"ר 902 62,000 ₪

תב"ר מס' 841 – חינוך – תוספת כיתות בי"ס אלוני ממרא

תוס' השתתפות הקרן לשיקום רשת המים 170,000 ₪

סה"כ תב"ר 841 7,723,573 ₪

מלאכי לוינגר: מציע לאשר היום את התבר"ם מפאת חשיבותם לבטחון, לחינוך ולהתיישבות.

אליעזר רודריג: למרות חשיבות התברי"ם, מציע לדון בהם, אחרי שראש המועצה יקיים החלטות מועצה שהתקבלו כחוק בנושא פרסום ישיבות המועצה .

הצבעה : הצעת אליעזר : בעד – 3 (רודריג, אזולאי, נעה)

הצבעה: הצעת מלאכי: בעד – 2 (לוינגר, אריה)

הוחלט לדחות את הדיון בתברי"ם לישיבת מועצה הבאה שתזומן ותפורסם בהתאם להחלטת מועצה.

סע' 4: אישור דו"ח כספי 2014

3 מחברי המועצה עוזבים את אולם הדיונים ובלא קוורום חוקי הישיבה ננעלת.

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה.עבור לתוכן העמוד