• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 14/2015

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 14/2015 שלא מן המנין

שהתקיימה ביום חמישי, ז' מנ"א תשע"ה (23/7/2015)

משתתפים: מלאכי לוינגר, ישראל אזולאי, ישראל ברמסון, גיא עשת, נעה רויטל, אריה סוד, סטס גרשיקוב .

לא משתתפים: יוסי זרמון, אליעזר רודריג.

נוכחים: שולי שמעון – מזכיר המועצה, חיים שחר – גזבר המועצה

סדר יום: שינוי בתקציב המועצה לטובת סבסוד פעילות הקיץ ופעילות תנועות הנוער

הצעת החלטה

סעיפי הפחתה:

סעיף תקציב 161110511 מנהל כללי כיבוד, יופחת מ- 20,000 ₪ ל- 16,000 ₪.

סעיף תקציבי 161110514 מנהל כללי רכישת מתנות יופחת מ-7,000 ₪ ל-4,000 ₪.

סעיף תקציבי 161110520 מנהל כללי ספרים ועיתונים, יופחת מ-7,000 ₪ ל-4,000 ₪.

סעיף תקציבי 161110531 מנהל כללי דלק רכב רוה"מ, יופחת מ- 50,000 ₪ ל- 45,000 ש"ח.

סעיף תקציבי 161110931 מנהל כללי רכב רוה"מ, יופחת מ-60,000 ₪ ל- 55,000 ₪.

סעיף תקציבי 161200110 מבקר המועצה משכורות, יופחת מ- 160,000 ₪ ל- 145,000 ₪.

סעיף תקציבי 161400550 יח"צ פרסומים והסברה, יופחת מ- 60,000 ₪ ל- 45,000 ₪.

סעיף תקציבי 161400551 יח"צ הוצאת חוברת, יופחת מ- 25,000 ₪ ל- 12,000 ₪.

סעיף תקציבי 161400750 יח"צ עבודות קבלניות, יופחת מ- 100,000 ₪ ל- 43,000 ₪.

סה"כ הפחתה 120,000 ₪

סעיפי הגדלה

סעיף תקציבי 181540680 אולפנא הוצאות אחרות, יוגדל מ0.00 ל- 15,000 ₪ לטובת סבסוד קייטנות הקיץ לבנות כיתות ז'-ח'.

סעיף תקציבי 181541820 השתתפות בישיבה תיכונית, יוגדל מ- 0.00 ₪ ל- 15,000 ₪ לטובת סבסוד קייטנות הקיץ לילדי כיתות ז'-ח'.

סעיף תקציבי 181321580 מסגרות קיץ הוצאות, יוגדל מ- 0.00 ל- 10,000 ₪ לטובת סבסוד קייטנות הקיץ לילדי בתי הספר.

סעיף תקציבי 182890820 השתתפות בתנועות הנוער, יוגדל מ- 175,000 ₪ ל- 255,000 ₪. 40,000 ₪ לטובת תנועת הנוער בית"ר ליישום החלטת מליאת המועצה מישיבתה מיום 31/5/2015 בדבר העברת תנועת הנוער בית"ר ל"בית בית"ר" שמול שכונת מדורגים ג'. 40,000 ₪ לטובת תנועות הנוער בשכונת רמת ממרא.

סה"כ הגדלה 120,000 ₪.

נעה רויטל: מציעה לאשר את הצעת ההחלטה לשינוי התקציב שהגשנו ב- 16/6/2015 עם השינויים הבאים:

סע' 16111093 יישאר כפי שהוא ולא יופחת ב- 15 אלש"ח.

בשל העיכוב של ראש המועצה בכינוס ישיבה זו, סעיפים 181540680, 181541820, 181321580 שנועדו להגדלה לטובת סבסוד קייטנות הקיץ ב- 40 אלש"ח, יבוטלו לצערנו, מאחר והקייטנות כבר הסתיימו.

היתרה של 3 הסעיפים הנ"ל בסך 25 אלש"ח, תועבר לסע' 182890820 "השתתפות בתנועות נוער" שיוגדל מ- 175,000 ₪ ל- 280,000 אלש"ח.

ישראל אזולאי: מציע להקים ועדה בדיקה אליעזר רודריג יו"ר ויוסי זרמון שתעקוב אחרי יישום ההחלטה לשינויים בסעיפי התקציב.

סטס גרשיקוב: מציע נציג מכל סיעה.

מלאכי לוינגר: מציע לא לאשר את ההצעה משום שאינה רלוונטית.

הצבעה: הצעת נעה/אזולאי – בעד - 5 (נעה, אזולאי, ברמסון, גיא, סטס)

נגד – 2 (מלאכי, אריה).

הצעת נעה ואזולאי התקבלה

החלטה לסע' __ בישיבה מס' 14/2015 מיום 23/7/2015

הוחלט לאשר את השינויים בתקציב 2015 כדלהלן :

סעיפי הפחתה:

סעיף תקציב 161110511 מנהל כללי כיבוד, יופחת מ- 20,000 ₪ ל- 16,000 ₪.

סעיף תקציבי 161110514 מנהל כללי רכישת מתנות יופחת מ-7,000 ₪ ל-4,000 ₪.

סעיף תקציבי 161110520 מנהל כללי ספרים ועיתונים, יופחת מ-7,000 ₪ ל-4,000 ₪.

סעיף תקציבי 161110531 מנהל כללי דלק רכב רוה"מ, יופחת מ- 50,000 ₪ ל- 45,000 ש"ח.

סעיף תקציבי 161110931 מנהל כללי רכב רוה"מ, יופחת מ-60,000 ₪ ל- 55,000 ₪.

סעיף תקציבי 161400550 יח"צ פרסומים והסברה, יופחת מ- 60,000 ₪ ל- 45,000 ₪.

סעיף תקציבי 161400551 יח"צ הוצאת חוברת, יופחת מ- 25,000 ₪ ל- 12,000 ₪.

סעיף תקציבי 161400750 יח"צ עבודות קבלניות, יופחת מ- 100,000 ₪ ל- 43,000 ₪.

סה"כ הפחתה 105,000 ₪

סעיפי הגדלה

סעיף תקציבי 182890820 השתתפות בתנועות הנוער, יוגדל מ- 175,000 ₪ ל- 280,000 ₪ לטובת תנועות הנוער בית"ר, אריאל ובנ"ע בקריה ובחרסינה.

סה"כ הגדלה 105,000 ₪.

- ועדה בהרכב אליעזר רודריג יו"ר ויוסי זרמון תעקוב אחר יישום ההחלטה לשינויים בסעיפי התקציב.

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד