• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 12/2015

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 12/2015 שלא מן המנין

שהתקיימה ביום חמישי, ז' מנ"א תשע"ה (23/7/2015)

משתתפים: מלאכי לוינגר, ישראל אזולאי, ישראל ברמסון, גיא עשת, נעה רויטל, אליעזר רודריג, אריה סוד, יוסי זרמון וסטס גרשיקוב .

נוכחים: שולי שמעון – מזכיר המועצה, חיים שחר – גזבר המועצה

סדר יום: 1. מינוי נציגי הרשות מקרב הציבור לדירקטוריון החברה הכלכלית

הצעת החלטה: המועצה תבחר שני נציגים להשלמת הדירקטוריון.

2. מינוי ועדות – מינוי נציג ציבור לועדת בחינה לקבלת עובדים ואישור הרכב

ועדת חינוך.

הצעת החלטה: א. המועצה תבחר נציג ציבור לועדת בחינה לקבלת עובדים חדשים

ב. המועצה תבחר את הרכב ועדת חינוך.

3. פרסום ישיבות המועצה לציבור

הצעת החלטה: א. המועצה תפרסם בעיתון המקומית (המתנ"ס) את ישיבות

המועצה – מועדם , הנושאים לסדר היום ושמות הסיעות וחברי

המועצה שהציעו אותה.

ב. הפרסום ייעשה על חצי עמוד.

4. החלפת יו"ר ועדת מכרזים

הצעת החלטה: יו"ר ועדת מכרזים מר אריה סוד יוחלף ע"י מר יוסי זרמון.

5. תגובת המועצה להריסת בית הכנסת "חזון דוד"

הצעת החלטה: א. המועצה תביע מחאה בכלי התקשורת

ב. המועצה תעודד ביקור מוסדות חינוכיים במקום.

סע' 1: מינוי נציגי הרשות מקרב הציבור לדירקטוריון החברה הכלכלית

ישראל ברמסון: מציע לבחור 4 נציגי הרשות מקרב הציבור: 2 נשים – עו"ד ורד לוי וגב' חנה רוצקי ו-2 גברים – עו"ד זאב וולף ומר דוד יואלי במקום 3 הגברים (הרב חיים זלינגר, מר יעקב שרביט ומר יעקב איכנשטיין) שנבחרו לפני כ-7 חודשים.

הנימוק: 3 הגברים שנבחרו לפני 7 חודשים, לא הוגשו עדיין לאישור הועדה לבדיקת כשירות במשרד הפנים וטרם קיבלו מינוי ולכן יש אפשרות להחליפם.

מלאכי לוינגר: מציע לבחור רק את 2 הנציגות שהוצעו – עו"ד ורד לוי וגב' חנה רוצקי וזאת לאור מה שנאמר בע"פ ע"י השופט ובהתאם לחווו"ד היועהמ"ש.

הצבעה : הצעת ברמסון: בעד – 5 (רודריג, ברמסון, אזולאי, נעה, גיא)

הצעת מלאכי: בעד – 4 (מלאכי, אריה, זרמון, סטס)

הצעת ברמסון התקבלה

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 12/2015 מיום 23/7/2015

הוחלט לבחור לדירקטוריון החברה הכלכלית קרית ארבע את 4 נציגי הרשות מקרב הציבור כדלהלן:

עו"ד ורד לוי, גב' חנה רוצקי, עו"ד זאב וולף ומר דוד יואלי.

עו"ד זאב וולף ומר דוד יואלי (במקום מר יעקב שרביט, מר יעקב אייכנשטיין והרב חיים זלינגר שנבחרו בישיבת מועצה מיום 30/12/2014).

סע' 2: א'. מינוי נציג ציבור לועדת בחינה לקבלת עובדים

ישראל אזולאי: מציע לבחור בגב' טובה הוניג כנציגת הציבור בועדת בחינה לבחירת עובדים.

מלאכי לוינגר: מציע את מר ברוך דסטה כנציג ציבור. ברוך אדם עם נסיון ועשיה ציבורית שגילה מסירות נפש למען היישוב.

יוסי זרמון: מציע את מר ברוך דסטה –בחור ישר ואמין שאכפת לו. התפקיד הזה סמלי מבחינת הקריה.

אריה סוד: מציע לבחור את ברוך דסטה. זה יהיה מכובד ויפה לבחור נציג מקרב עולי אתיופיה.

אליעזר רודריג: מציע את מר דוד יואלי.

הצבעה : הצעת אזולאי: בעד – 5 (אזולאי, ברמסון, גיא, נעה, רודריג)

הצעת מלאכי: בעד – 4 (מלאכי, אריה, סטס, זרמון)

הצעת אזולאי התקבלה

החלטה לסע' 2 א' בישיבה מס' 12/2015 שלא מן המנין מיום 23/7/2015

הוחלט לבחור בגב' טובה הוניג לנציגת ציבור בועדת בחינה לקבלת עובדים.

סע' 2 ב'": אישור הרכב ועדת חינוך

נעה רויטל: מציעה לאשרר את ההחלטה שהתקבלה בנושא זה בישיבת מועצה מס' 7/2015 מיום 31/5/2015.

הצבעה: בעד – פה אחד

החלטה לסע' 2 ב' בישיבה מס' 12/2015 שלא מן המנין מיום 23/7/2015

הוחלט לאשרר את ההחלטה שהתקבלה בישיבת מועצה מס' 7/2015 מיום 31/5/2015 בנושא ועדת חינוך.

סע' 3: פרסום ישיבות המועצה לציבור

ישראל ברמסון: מציע :

(א) המועצה תפרסם את הנושאים לסדר יום של ישיבות המועצה מן המנין, שיוגשו עד יום שני שעה 13.00 , בשבוע שלפני ישיבת המועצה.

(ב) הפרסום יכלול את מועד ושעת הישיבה, הנושאים על סדר היום ולצד כל נושא יצוין שם הסיעה וחבר המועצה שהגיש את ההצעה.

(ג) הפרסום יהיה על חצי עמוד בעתון המקומי – פרסומתנ"ס או "קריאת ארבע" שיצא לפני הישיבה.

(ד) הפרסום ייעשה בגוף העיתון ולא בדף מצורף.

סטס גרשיקוב: מציע להוסיף להצעת ברמסון שהפרסום יהיה על עמוד שלם, חצי בשפה הרוסית וחצי בעברית ושיפורסם גם תמצית ההחלטות שהתקבלו בישיבות המועצה.

אריה סוד: מציע לפרסם בעיתון ובפרסומתנ"ס תקציר של ישיבת המועצה וההחלטות .

ישראל ברמסון: מציע גם לפרסם בפרסומתנ"ס וב"קריאת ארבע" לאחר ישיבת המועצה את ההחלטות כפי שהן מופיעות בפרוטוקול ישיבת המועצה.

הפרסום לפני הישיבה יהיה כפי שהציע סטס בעמוד שלם – חצי בעברית וחצי ברוסית.

הצבעה: הצעת ברמסון : בעד – 7 (אזולאי,ברמסון, גיא, נעה, סטס, זרמון, רודריג)

הצעת אריה: בעד – 2 (מלאכי, אריה)

הצעת ברמסון התקבלה.

החלטה לסע' 3 בישיבה מס' 12/2015 שלא מן המנין מיום 23/7/2015

הוחלט:

(א) המועצה תפרסם את הנושאים לסדר יום של ישיבות המועצה מן המנין שיוגשו עד יום שני שעה 13.00 בשבוע שלפני ישיבת המועצה.

(ב) הפרסום יכלול את מועד ושעת הישיבה, הנושאים על סדר היום ולצד כל נושא יצויין שם הסיעה וחבר המועצה שהגיש את ההצעה.

(ג) הפרסום יהיה על עמוד שלם, חצי בעברית וחצי ברוסית, בעתון המקומי – פרסומתנ"ס או "קריאת ארבע" שיצא לפני הישיבה

(ד) הפרסום ייעשה בגוף העיתון ולא בדף מצורף.

(ה) לאחר ישיבת המועצה, יפורסמו בפרסומתנ"ס או"בקריאת ארבע" כל ההחלטות כפי שמופיע בפרוטוקול ישיבת המועצה.

סע' 4: החלפת יו"ר ועדת מכרזים

ישראל אזולאי: מציע למנות את ישראל ברמסון כיו"ר ועדת המכרזים במקום אריה סוד.

לאור המצב שנוצר פה לאחרונה, נמלכתי בדעתי בענין בחירת יוסי זרמון לתפקיד הזה, כי עפ"י התרשמותי הוא לא כ"כ מעונין בתפקיד ונראה כאילו מאלצים אותו לכך.

גיא עשת: מציע את ישראל ברמסון כי הוא מתעסק הרבה בנושאי המכרזים ולדעתי, יש לו יותר פוטנציאל להצליח בתפקיד.

מלאכי לוינגר: מציע לבחור ביוסי זרמון כפי שמופיע בהצעת ההחלטה המקורית.

היה ראוי והוגן שחלוקת התפקידים עליה סיכמנו בהסכמים הקואליציוניים תישמר ואריה ישאר בתפקידו כיו"ר.

הצבעה: הצעת מלאכי : בעד – 4 (מלאכי, אריה, סטס, זרמון)

הצעת ברמסון: בעד – 5 (ברמסון, אזולאי, נעה, רודריג, גיא)

הצעת ברמסון התקבלה

החלטה לסע' 4 בישיבה מס' 12/2015 שלא מן המנין מיום 23/7/2015

הוחלט לבחור את ישראל ברמסון כיו"ר ועדת מכרזים במקום אריה סוד.

סטס וזרמון עוזבים את הישיבה

סע' 5: תגובת המועצה להריסת ביהכנ"ס "חזון דוד"

ישראל ברמסון: מציע:

א. המועצה תביע מחאה בכלי התקשורת על הריסת ביהכנ"ס "חזון דוד".

ב. המועצה תפרסם בכל שבוע מודעה ברבע עמוד בפרסומתנ"ס או ב"קריאת ארבע" שתעסוק בסוגיית ביכנ"ס "חזון דוד" ויכללו בה זמני התפילות בימי חול ובשבתות ודברי עידוד לציבור ולמוסדות החינוך להגיע למקום.

מלאכי לוינגר: מציע להמשיך ולסייע לכל ההתיישבות באזור בכלים שהמועצה יכולה לפעול ושהחוק מתיר לה.

המועצה תמשיך ותפעל בנושא של ביהכנ"ס "חזון דוד" בכלים המותרים לה, כפי שעשתה עד היום.

הצבעה: הצעת ברמסון: בעד – 5 (ברמסון, אזולאי, גיא, נעה, רודריג)

הצעת מלאכי: בעד – 2 (מלאכי, אריה)

הצעת ברמסון התקבלה

החלטה לסע' 5 בישיבה מס' 12/2015 שלא מן המנין מיום 23/7/2015

הוחלט:

א. המועצה תביע מחאה בכלי התקשורת על הריסת ביהכנ"ס "חזון דוד".

ב. המועצה תפרסם בכל שבוע מודעה ברבע עמוד בפרסומתנ"ס או ב"קריאת ארבע" שתעסוק בסוגיית ביכנ"ס "חזון דוד" ויכללו בה זמני התפילות בימי חול ובשבתות ודברי עידוד לציבור ולמוסדות החינוך להגיע למקום.

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד