• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 11/2015

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 11/2015

שהתקיימה ביום ראשון, ג' מנ"א תשע"ה (19/7/2015)

משתתפים: מלאכי לוינגר, ישראל אזולאי, ישראל ברמסון, סטס גרשיקוב, גיא עשת, יוסי זרמון, נעה רויטל, אליעזר רודריג, אריה סוד.

נוכחים: שולי שמעון – מזכיר המועצה, חיים שחר – גזבר המועצה

סדר יום: 1. הצגת דו"ח כספי חכ"ל לשנת 2014;

2. בחירת נציגי הרשות בהנהלת המתנ"ס;

3. אישור תברי"ם;

4. אישור תוכנית ריענון לפרישת עובדים מרצון;

5. תוכנית "קרב".

סע' 1: הצגת דו"ח כספי חכ"ל לשנת 2014

גזבר המועצה מר חיים שחר, מציג את הדו"ח בלווי הסברים.

יוסי זרמון וסטס גרשיקוב יוצאים מאולם הדיונים

סע' 2: בחירת נציגי הרשות בהנהלת המתנ"ס

מלאכי לוינגר: מציע את גב' תמר סיקוראל וגב' נורית כהן כנציגות המועצה מקרב עובדי המועצה, בכפוף לחוו"ד היועהמ"ש של החברה למתנסי"ם כי אין ניגוד עניינים לעובדות הנ"ל בשל עבודתן המשותפת עם המתנ"ס.

אליעזר רודריג: מציע את מר ברמסון ישראל וגב' נעה רויטל כנציגי המועצה מקרב חברי המועצה. מר עמרם בן אבו ומר יצחק סבח כנציגי המועצה מקרב הציבור. הגב' תמר סיקוראל וגב' כהן נורית כנציגות המועצה מקרב עובדי המועצה, בכפוף לחוו"ד היועהמ"ש של החברה למתנסי"ם שלנ"ל אין ניגוד עניינים.

מלאכי לוינגר: בהמשך לזימון ולהבהרה שנשלחה אליכם במייל, אנו נדרשים לבחור רק את הנציגים שהוצעו מקרב הציבור ומקרב עובדי המועצה ולא את הנציגים מקרב חברי המועצה שכבר נבחרו ומכהנים בהנהלת המתנ"ס.

הצבעה : הצעת רודריג: בעד – 5 (רודריג, ברמסון, אזולאי, נעה, גיא)

הצעת מלאכי: בעד – 2 (מלאכי, אריה)

הצעת רודריג התקבלה

החלטה לסע' 2 בישיבה מס' 11/2015 מיום 19/7/2015

הוחלט לבחור להנהלת המתנ"ס את נציגי המועצה כדלהלן:

נציגי המועצה מקרב חברי המועצה: מר ישראל ברמסון וגב' נעה רויטל.

נציגי המועצה מקרב עובדי המועצה: גב' תמר סיקוראל וגב' כהן נורית בכפוף לחוו"ד יועמ"ש החברה למתנסי"ם.

נציגי המועצה מקרב הציבור: מר עמרם בן אבו, מר יצחק סבח.

סע' 3: אישור תברי"ם

חיים מבקש לאשר את התבר"ים דלהלן:

תב"ר מס' 943 – תחבורה – סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת 2015

השתתפות משרד התחבורה 111,431 ₪

השתתפות קרן חלף היטל השבחה 12,381 ₪

סה"כ תב"ר מס' 943 123,812 ₪

תב"ר מס' 942 – חינוך – רכישת 2 מבנים יבילים אולפנא 140,000 ₪

תב"ר מס' 941 – חינוך – נגישות פיזית בי"ס אלוני ממרא 205,792 ₪

תב"ר מס' 944 – חינוך–בינוי ושיפוץ מרפדי"ם– מרכז פסג"ה קרית ארבע 44,000 ₪

תב"ר מס' 925 – פיס – מתקן פיס ירוק מגרש ליד 506 - 100,000 ₪

סגירת תברי"ם

תב"ר מס' 914 – חינוך – הנגשת כיתה אקוסטית – אולפנא לבנות 30,000 ₪

העברה לעודף 2,518 ₪

תב"ר מס' 893 – פנים – שדרוג תאורת רחוב – חסכון בחשמל 2013 - 100,000 ₪

העברה לעודף סופי - 5,340 ₪

הצבעה: בעד – פה אחד

החלטה לסע' 3 בישיבה מס' 11/2015 מיום 19/7/2015

הוחלט לאשר את התברי"ם דלהלן:

תב"ר מס' 943 – תחבורה – סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת 2015

השתתפות משרד התחבורה 111,431 ₪

השתתפות קרן חלף היטל השבחה 12,381 ₪

סה"כ תב"ר מס' 943 123,812 ₪

תב"ר מס' 942 – חינוך – רכישת 2 מבנים יבילים אולפנא 140,000 ₪

תב"ר מס' 941 – חינוך – נגישות פיזית בי"ס אלוני ממרא 205,792 ₪

תב"ר מס' 944 – חינוך–בינוי ושיפוץ מרפדי"ם– מרכז פסג"ה קרית ארבע 44,000 ₪

תב"ר מס' 925 – פיס – מתקן פיס ירוק מגרש ליד 506 - 100,000 ₪

סגירת תברי"ם

תב"ר מס' 914 – חינוך – הנגשת כיתה אקוסטית – אולפנא לבנות 30,000 ₪

העברה לעודף 2,518 ₪

תב"ר מס' 893 – פנים – שדרוג תאורת רחוב – חסכון בחשמל 2013 - 100,000 ₪

העברה לעודף סופי - 5,340 ₪

מלאכי לוינגר: מציע לאשר גם את התברי"ם הבאים:

תב"ר מס' 936 – תוכנית סיורי מורשת גנדי בארץ יהודה

השתתפות משרדים שונים 359,000 ₪

ישראל ברמסון: מציע לקיים את הדיון בתב"ר זה, רק לאחר שנקבל מהגזבר העתק של כל החומרים הרלוונטיים שיש בידו ושהוא סירב למסור לנו .

מלאכי לוינגר: בהתאם לסיכום מהישיבה הקודמת ובבקשתכם, לאחר שהגזבר זימן אתכם לעיין במסמכים שנמצאים אצלו, מציע לאשר התב"ר.

הצבעה: הצעת ברמסון : בעד – 5 (אזולאי, רודריג, גיא, נעה, ברמסון)

הצעת מלאכי: בעד – 2 (מלאכי, אריה)

הצעת ברמסון התקבלה

החלטה לסע' 3 בישיבה מס' 11/2015 מיום 19/7/2015

הוחלט לקיים את הדיון בנושא תב"ר מס' 936 – תוכנית סיור מורשת גנדי בארץ יהודה ע"ס 359,000 ₪ , לאחר העברת כל החומרים הרלוונטים לחברי המועצה

תב"ר מס' 928 – שיכון – בתי אפרים, בדיקת היתכנות לשינוי ת.ב.ע. - 103,000 ₪

ישראל אזולאי: מציע לנצל את התב"ר הזה לשינוי התב"ע בשכונה הותיקה בחרסינה, כפי שאני דורש כמה שנים.

אם הקבלנים שזכו במכרז בפרוייקט הדירות בבתי אפרים, רוצים לשנות את הת.ב.ע., שיממנו זאת מכיסם.

מלאכי לוינגר: מציע לאשר את התב"ר שניתן ע"י משרד הבינוי שאחראי על הפרוייקט הזה ומכיר את החשיבות של שינוי הת.ב.ע. לקידום הפרוייקט. אין היתכנות שתב"ר לשינוי ת.ב.ע. יאושר ע"י משרד הבינוי בשכונות הותיקות בחרסינה, שבנייתן הסתיימה לפני שנים רבות.

אליעזר רודריג: מציע לאשר את התב"ר בהתאם להחלטה שהתקבלה עפ"י הצעתי לדון בכך לאחר המכרז ובחירת הקבלנים הזוכים.

הצבעה: הצעת אזולאי : בעד – 3 (אזולאי, ברמסון, גיא)

הצעת רודריג/מלאכי: בעד – 4 (רודריג, נעה, מלאכי, אריה)

הצעת רודריג/מלאכי התקבלה.

החלטה לסע' 3 בישיבה מס' 11/2015 מיום 19/7/2015

הוחלט לאשר את תב"ר 928 – שיכון בתי אפרים, בדיקת היתכנות לשינוי ת.ב.ע. 103,000 ₪

החל הצגת נושא תכנית פרישה בהסכמה, אך הישיבה נסגרת בשל חוסר קוורום לאור עזיבת 5 חברי מועצה

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד