• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה 05/2015

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 5/2015

שהתקיימה ביום ראשון, ב' ניסן תשע"ה (26/4/2015)

משתתפים: מלאכי לוינגר, אריה סוד, ישראל אזולאי, ישראל ברמסון, סטס גרשיקוב, גיא עשת, יוסי זרמון, נעה רויטל, אליעזר רודריג

נוכחים: שולי שמעון – מזכיר המועצה, חיים שחר – גזבר המועצה, נריה דולב – מהנדס המועצה

סדר יום: 1. מינוי מר חיים שחר כממונה גביה.

2. אישור תברי"ם.

3. הצגת דו"ח כספי 2013 – מתנ"ס.

4.העברת פרוייקטים לניהול וביצוע החברה הכלכלית.

סעיף 1: מינוי מר חיים שחר כממונה גביה

חיים שחר נותן הסבר אודות תפקיד "ממונה גביה" והצורך בתפקיד זה לאור החלת דיני האכיפה ביו"ש, המאפשרים ביצוע עיקולים אלקטרונים כנגד בעלי חוב לרשות.

מלאכי: מציע להסמיך גזבר המועצה מר חיים שחר גם כממונה ארנונה.

גיא: מציע לאשר את המינוי רק לאחר שיוגשו בפנינו קריטריונים אחידים ונהלים מדוייקים

לביצוע עיקולים.

נעה: מציעה שועדת הנחות בארנונה תדון בכך ותגיש למועצה המלצות וכללים ברורים ואחידים.

ברמסון: מציע לדחות את הדיון בנושא זה שאנו שומעים עליו לראשונה כעת, לישיבת המועצה הבאה.

סוכם: חיים יביא לישיבת המועצה הבאה המלצה לקריטריונים לעיקול.

סעיף 2: אישור תברי"ם

חיים שחר מציג את התברי"ם

תב"ר 936 – תוכנית סיורי מורשת גנדי בארץ יהודה:

השתתפות משרדים שונים 359,000 ₪

רודריג: מציע לדחות את הדיון באישור תב"ר זה, עד שיציגו בפנינו את הכרטסת, או החוזה ובו

פירוט הסיורים שבוצעו, אם אכן בוצעו ע"י מחדשי הישוב היהודי בחברון ומדרשת חברון.

לא ברור לנו מדוע הכספים האלה עוברים באמצעותנו ולא ישירות לחברון.

הצעת אליעזר מתקבלת

הוחלט לדחות את הדיון באישור תב"ר 936 – תוכנית סיורי מורשת גנדי בארץ יהודה עד שיוצגו לחברי המועצה הכרטיסיות עם פרטי הסיורים שבוצעו

תב"ר 935 – כלכלה – תכנון מעון יום חדש בקרית ארבע

השתתפות ממשרדים שונים 392,000 ₪

הצבעה : בעד – פה אחד

הוחלט לאשר את תב"ר 935 – כלכלה –תכנון מעון יום חדש בקרית ארבע ע"ס 392,000 ש"ח

תב"ר 934 – פיס – ציוד וריהוט למרכז פיס לשירותי רווחה וקהילה

השתתפות מוסדות ותרומות 50,000 ₪

הצבעה : בעד – פה אחד

הוחלט לאשר את תב"ר 934 – ציוד וריהוט למרכז פיס לשירותי רווחה וקהילה ע"ס 50,000

ש"ח

תב"ר 929 – שיכון – גבעת המחנה תכנון תב"ע:

השתתפות משרד הבינוי והשיכון 728,000 ₪

הצבעה : בעד – פה אחד

הוחלט לאשר את תב"ר 929 – שיכון – גבעת המחנה תכנון תב"ע ע"ס 728,000 ₪

תב"ר 928 – שיכון – בתי אפרים – בדיקת היתכנות לשינוי תב"ע:

השתתפות משרד הבינוי והשיכון 103,000 ₪

מלאכי: התכנון המדובר חשוב מאד ואני מציע לאשר אותו כמה שיותר מהר. זה יסייע ליזמים

ויגדיל את פוטנציאל הרוכשים.

רודריג: לאור הסקירה שקיבלנו בועדה המקומית, ממנהל הפרוייקט מר אלי גיגוזין והבהרתו

שלמשרד הבינוי אין כל קשר לתב"ר הזה ששינויו יארך למעלה משנה, אני מציע לדחות

את האישור עד לאחר המכרז ובחירת הקבלן .

ברמסון: מציע לדחות את הדיון לישיבת המועצה הבאה, שתהיה כבר אחרי סיור המציעים שיערך

בשבוע הבא.

הצבעה: הצעת רודריג : בעד – 5 (רודריג, אזולאי, נעה, סטס, זרמון)

הצעת ברמסון : בעד – 4 ( ברמסון, עשת, מלאכי, סוד )

הצעת רודריג התקבלה

הוחלט לדחות את הדיון בתב"ר 928 – שיכון – בתי אפרים – בדיקת היתכנות לשינוי תב"ע לאחר המכרז ובחירת הקבלן לבינוי היח"ד במדרונות בתי אפרים.

תב"ר 925 – פיס – מתקן פיס ירוק – מגרש ליד 506:

השתתפות מוסדות ותרומות 100,000 ₪

זרמון: מציע להמיר את התב"ר הזה וליעד אותו לשכונת "אשמורת יצחק" ששם אין בכלל מתקן משחקים לילדים.

רודריג: מציע שחיים יבדוק עם הפיס היתכנות להמרת התב"ר לאשמורת יצחק. בניית מתקן

משחקים בחצר בנין 507 שכרגע משמש כפנימיה לבנות האולפנא, אבל

בעתיד יגורו שם תושבים וזה יפגע מאד באיכות חייהם.

אזולאי : מציע לדחות את הדיון בתב"ר זה לישיבה הבאה עד לקיום הבירור בהצעות שהועלו פה.

נעה : מציעה לשתף את חברי המועצה בתכנון התברי"ם ובקביעת הצרכים וסדרי עדיפויות מוסכם

ואז הליך האישור במליאה יהיה פשוט ומהיר.

הצבעה: הצעת אזולאי – בעד 5 - ( אזולאי, רודריג, נועה, סטס, זרמון )

הצעת מלאכי - בעד – 4 ( מלאכי, ברמסון, סוד, עשת)

הצעת אזולאי התקבלה

הוחלט לדחות את הדיון בתב"ר 925 – פיס – מתקן פיס ירוקה – מגרש בנין 506 לישיבת המועצה הבאה

תב"ר 923 – המינהל האזרחי – תוכנית אב לניקוז ומדידות

השתתפות משרדים שונים 129,000 ₪

הצבעה : בעד – פה אחד

הוחלט לאשר תב"ר 923 – המינהל האזרחי – תוכנית אב לניקוז ומדידות ע"ס 129,000 ש"ח

תב"ר 916 – תחבורה – תכנון הסדרת דרך גישה לבי"ס אלוני ממרא:

השתתפות משרד התחבורה 126,000 ₪

השתת' קרן חלף היטל השבחה 14,000 ₪

סה"כ תב"ר 916 – 140,000 ₪

הצבעה : בעד – פה אחד

הוחלט לאשר תב"ר 916 – תחבורה – תכנון הסדרת דרך גישה לבי"ס אלוני ממרא ע"ס 140,000 ש"ח

תב"ר 912 – חינוך – חידוש מבנים – הכשרת כיתות בי"ס אלוני ממרא

השתתפות משרד החינוך 108,000 ₪

הצבעה : בעד – פה אחד

הוחלט לאשר תב"ר 912 – חינוך – חידוש מבנים – הכשרת כיתות בי"ס אלוני ממרא ע"ס 108,000 ש"ח

תב"ר 812 – חינוך – בניית 2 גני ילדים

השתתפות משרד החינוך 1,596,599 ₪

הצבעה : בעד – פה אחד

הוחלט לאשר תב"ר 812 – חינוך – בניית 2 גני ילדים ע"ס 1,596,599 ש"ח

תב"ר 937 – חינוך – בניית 2 כיתות 256 מ"ר בקרית ארבע

השתתפות משרד החינוך 1,469,064 ₪

הצבעה : בעד – פה אחד

הוחלט לאשר תב"ר 937 – חינוך – בניית 2 כיתות 256 מ"ר ע"ס 1,469,064 ש"ח

תבר 895 – פנים – תיקון מפגעי בטיחות במתקני שעשועים 2013

השתתפות משרד הפנים – 100.000 ₪

עבודות קבלניות - 97.170 ₪

העברה לעודף סופי – 2.830 ₪

הצבעה : פה אחד

הוחלט לאשר סגירה ושינוי תב"ר 895 - העברה לעודף סופי 2,830 ש"ח

תב"ר 893 – פנים – שדרוג תאורת רחוב בחשמל 2013.

השתתפות משרד הפנים – 100.000 ₪

עבודות קבלניות – 94.660 ₪

העברה לעודף סופי – 5.340 ₪

אזולאי : מציע לדחות את הדיון בתב"ר זה לישיבת המועצה הבאה ולהציג לנו עד אז פירוט של

תכנון מול ביצוע כפי שביקשתי ממנהל מח' שפע.

מוסכם לדחות את הדיון בתב"ר 893 לישיבה הבאה ועד אז יוצג לחברי המועצה פירוט של תכנון

התאורה מול ביצועה בפועל.

סעיף 3: הצגת דו"ח כספי 2013 – מתנ"ס

נעה: מציעה לדחות את הדיון בנושא זה עד שנקבל את הדו"ח לעיונינו. מציעה לקיים ישיבה שלא

מן המנין רק על נושא זה שהוא מורכב וארוך.

מציע שלא חיים יתן את הסקירה, אלא אריה שהיה יו"ר הנהלת המתנ"ס בתקופה מדוברת.

אזולאי: מציע לזמן נציגים מטעם המתנ"ס שיציגו את הדו"ח ויספקו לנו הסברים עליו ולא גזבר

המועצה.

סוכם לדחות את הצגת הדו"ח הכספי לשנת 2013 – מתנ"ס לישיבה הבאה ולהמציא מיידית לכל

החברים את הדו"ח המודפס.

סעיף 4: העברת פרוייקטים לניהול וביצוע החברה הכלכלית.

מלאכי: מציע להעביר לניהול וביצוע החברה הכלכלית - שהיא הזרוע הארוכה של המועצה

פרוייקטים של המועצה, עפ"י שיקול דעת של צוות מקצועי שיכלול את מהנדס המועצה,

המזכיר והגזבר.

אזולאי: מציע לא להעביר פרוייקטים לניהול וביצוע החברה הכלכלית מהסיבות דלהלן:

א. החכ"ל לא מבצעת את העבודות בעצמה, והיא למעשה תגבה מאיתנו דמי תווך שיבואו על חשבון הפרוייקט.

ב. החכ"ל נמצאת כיום במצב כלכלי קשה ובתהליכי הבראה לא פשוטים והמשך קיומה עדיין לא ברור. בקושי הם מתמודדים עם מה שהם צריכים לבצע היום.

ג. החכ"ל עומדת לפני תביעות משפטיות.

ד. החכ"ל מסרה עד היום את כל הפרוייקטים שביצעה ללא מכרז לקבלנים ערבים שאין להם סווג, ואני מעדיף את הקבלנים הישראלים המעטים שזוכים במכרזים של המועצה.

ה. מי שצריך להחליט אם ואיזה עבודות להעביר לחכ"ל זה מליאת המועצה ולא הפקידים.

ו. העברת עבודות לחכ"ל תעקר ותייתר את ועדת המכרזים שהמועצה מינתה.

הצבעה על הצעת אזולאי: בעד – 7

מלאכי ואריה לא משתתפים בהצבעה ומבהירים כי מבחינתם ההצבעה לא התקיימה.

הצעת אזולאי מתקבלת

הוחלט לא להעביר עבודות לניהול וביצוע החברה הכלכלית

שולי שמעון מלאכי לוינגר

מזכיר המועצה ראש המועצהעבור לתוכן העמוד