• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה 01/2015

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 1/2015

שהתקיימה ביום ראשון, ה' שבט תשע"ה (25/1/2015)

משתתפים: מלאכי לוינגר, אריה סוד, ישראל ברמסון, ישראל אזולאי, אליעזר רודריג, נעה רויטל, גיא עשת, סטס גרשיקוב, יוסי זרמון.

נוכחים: שולי שמעון – מזכיר המועצה

סדר יום: 1. בחירת ועדות;

2. העלאת שכר מהנדס המועצה.

סע' 1: בחירת ועדות

ועדת בטחון

ישראל ברמסון: מציע שועדת הבטחון תמנה 9 חברים, עפ"י ההרכב הסיעתי במועצה. אני מציע את ברמסון כיו"ר הועדה במקום גיא שביקש לפרוש ואורי אמסלי.

סטס גרשיקוב: מציע את מיכאל אלפסי, אליהו ניאזוב.

ישראל אזולאי: מציע את ג'קי רוזן.

אריה סוד: מציע את אריה סוד, נתנאל בן שי.

אליעזר רודריג: מציע את שוקי גלבוע וחבר נוסף.

הצבעה: בעד – פה אחד

החלטה בישיבה מס' 1/2015 מיום 25/1/2015

הוחלט לבחור ועדת בטחון שחבריה: ישראל ברמסון – יו"ר, אורי אמסלי, מיכאל אלפסי, אליהו ניאזוף , ג'קי רוזן, אריה סוד, נתנאל בן שי, שוקי גלבוע וחבר נוסף.

ועדה לעידוד עסקים ועבודה עברית

ישראל ברמסון: מציע שהועדה לעידוד עסקים ועבודה עברית תמנה 9 חברים, עפ"י ההרכב הסיעתי במועצה. מציע את ברמסון ישראל כיו"ר הועדה ופנחס מרציאנו.

אריה סוד: מציע את כנרת עמר וברק מזרחי.

ישראל אזולאי: מציע את דוד אדרעי.

אליעזר רודריג: מציע את ישראל בלומנטל ומשה קאופמן.

סטס גרשיקוב: מציע את שלומי שוקרון וגרי פוזין.

הצבעה: בעד – פה אחד

החלטה בישיבה מס' 1/2015 מיום 25/1/2015

הוחלט לבחור ועדה לעידוד עסקים ועבודה עברית שחבריה: ישראל ברמסון – יו"ר, פנחס מרציאנו, כנרת עמר, ברק מזרחי, דוד אדרעי, ישראל בלומנטל, משה קאופמן, שלומי שוקרון וג'רי פוזין.

ועדת הנחות בארנונה

סטס גרשיקוב: מציע את יוסי זרמון כחבר בועדה בהתאם לתקנון שקובע כי אחד מ-2 חברי המועצה יהיה מסיעה שאינה מיוצגת בועדת הנהלה.

מוצע, לא לבטל בשלב זה, חברות של אחד מ-2 חברי המועצה המכהנים בועדה עד לקבלת חוו"ד היועהמ"ש לגבי האפשרות לייצוג 3 חברי מועצה בועדה.

הצבעה: בעד – פה אחד

החלטה בישיבה מס' 1/2015 מיום 25/1/2015

הוחלט למנות את מר יוסי זרמון כחבר בועדת הנחות בארנונה ולהשאיר את 2 החברים המכהנים (אזולאי, ברמסון) עד לקבלת חוו"ד היועהמ"ש.

ועדת ביקורת

אף אחד מ-4 חברי המועצה (סטס, זרמון, נעה, גיא) הכשירים לכהן כחברי ועדת ביקורת אינו מעוניין להיבחר לועדה.

סע' 2: העלאת שכר מהנדס המועצה

יורד מסדר היום

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד