• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 23/2014

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 23/2014 שלא מן המנין

שהתקיימה ביום שלישי, ח' טבת תשע"ה (30 בדצמבר 2014)

משתתפים: מלאכי לוינגר, ישראל אזולאי, גיא עשת, אליעזר רודריג, , נעה רויטל, ישראל ברמסון.

לא משתתפים: אריה סוד, יוסי זרמון, סטס גרשיקוב.

נוכחים: שולי שמעון, חיים שחר.

סדר יום: אישור תקציב 2015

מלאכי לוינגר: חברי, חברי המועצה, לשמחתי, סיימנו את שנת 2014 בהרחבת העשייה בתחומי החינוך, החברה וגם בתקציב. אני מקוה שנוכל לסיימו מאוזן, בדומה לשנים הקודמות ומודה בהזדמנות זו לגזבר המועצה על עשייה משותפת לניהול כלכלי נכון של עירנו.

אני שמח לברך את כלל השותפים החדשים במעגל העשייה. אין לי ספק שבשיתוף פעולה של כולנו, תוך כבוד הדדי, נוכל להמשיך ולהמריא ליעדים חדשים.

תכנית העבודה ותקציב 2015 שמוצגים לכם כיום, אינם פועלים כתוכנית מקושרת תקציב, למרות שמאוד רציתי בכך, אך אני מאוד מקוה שיחד עם גזברות המועצה ועובדי המטה, נוכל להעמיד תכנית מעין זו כבר לקראת שנת התקציב 2016.

יש עוד הרבה יעדים "וחלומות" אותם אנו רוצים להוביל במהלך השנה והשנים הקרובות, כמו צפי התחלות בניה של למעלה מ- 200 יח"ד כבר בשנה הקרובה, לאחר שהצלחנו להשתחרר מכבלים רבים שנמשכו לאורך שנים, בניית מוסדות חינוך ומבני ציבור, חיזוק אחיזתנו בשטחי העתודה, כמו המהלך להעביר את הבסיס מאשמורת וממחנה ברוך לשטח 15 (נקוה שלמתחם זה יצטרפו גם משטרת המרחב וכיבוי אש).

מהלכים אלו, עם חיזוקן של השכונות המרוחקות ובנייתן של שכונות חדשות בכל מרחבי העיר, יוסיפו כולם ביחד, לחיזוק השורשים שלנו כאן בעיר האבות.

בנוסף, אנחנו פועלים להמשיך ולהעצים את המסגרות החינוכיות ואת המענה לכל ילד וילד, מבוקר עד ערב ובמקביל, לחזק ולהרחיב את העשייה בקרב הקהילה והנוער ולהמשיך את תהליך ההתייעלות וההתמקצעות במחלקה לשירותים חברתיים. כל זה, תוך חשיבה על תכניות אשר יתנו מענה לכלל גווני האוכלוסיה הקיימים בעירנו. גם בנושא שיפור פני העיר ואיכות הסביבה, זכינו להתקדמות רבה לאחר שהשלמנו תהליך איסוף הבקבוקים ואף נכנסנו בימים אלו לתהליך של מחזור נייר ובקבוקי זכוכית, ע"מ להפוך את עצמנו לעיר ירוקה.

המפגש שהתקיים אצלי אמש, יחד עם אנשי החינוך והגננות, לימד אותי פעם נוספת, שיש צורך להמשיך ולחזק את ההסברה והקשר השוטף מול הציבור ואנו נפעל ביחד לקדם גם נושא חשוב זה.

נושא מרכזי נוסף וקודם לתוכנית מקושרת תקציב, הוא כוונתי להוביל כבר בתחילת 2015, תהליך הקמת "מוקד עירוני ככלי ניהולי" בתוך הרשות, מהלך שישפר מאוד את תפקוד הארגון פנימה ומתוך כך גם את השרות שניתן לתושבים. אמנת שרות ושיפור השרות לתושב שיבואו כהמשך לתהליך זה, הם דגל חשוב בעשייתנו הציבורית.

שנת 2015 אינה שנה פשוטה מבחינה תקציבית. תקציבים שהיו "קבועים" בבסיס התקציב בשנים קודמות, הולכים ומתקצצים ולכן אנו נדרשים לתוכנית התייעלות וקיצוץ תקציב משמעותי בהוצאות הרשות. גם לי ברור, שבמקומות הכי רגישים והכי חשובים, נצטרך להצטמצם ולהתייעל.

במסגרת תהליך ההתייעלות והתאמת התקציב לשנת 2015, נצטרך לבנות סדרי עדיפויות ולתת מענה לצרכים אותם יציגו מחזיקי התיקים, המנהלים וחברי המועצה. ע"מ להצליח במהלך זה, תידרש התגייסות של כלל החברים לצמצום ההוצאות הקיימות ברשות מחד ולהביא משאבים מגורמי חוץ מאידך.

אני שמח על התגייסות החברים ומקווה שכפי שהצבנו לעצמנו, תכנית זו תגובש ותצא לדרך כבר במהלך החודשיים-שלושה הקרובים.

חברים, אנחנו יוצאים לדרך ארוכה ומאתגרת ומקווים שבעזי"ה נצליח ביחד לעמוד ביעדים שהצבנו לעצמנו ולממש את שליחותנו כנציגי כלל תושבי עירנו.

חיים שחר: מוגשת לכם בזאת הצעת התקציב הרגיל לשנת 2015 ע"ס 62,099,000 ₪, ללא תקציבי פיתוח. כמידי שנה, התקבלו הנחיות כלליות ממשרד הפנים, להכנת התקציב על בסיס מקדמים ובאופן כללי, נקטנו בשמרנות בהכנת התקציב, הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות.

התקציב המוגש לכם בזאת, הוכן בעבודת צוות עם מנהלי המחלקות. סעיפי הפעולות והשכר נותחו לפרטיהן ועל בסיס ניתוח הצרכים והתחזיות תקצבנו את 2015.

כ- 72% מהכנסות המועצה הינם הכנסות ממשרדי ממשלה – משרדי הפנים, חינוך ורווחה. מדובר בתלות מהותית בתיקצוב ממשלתי.

כידוע, צד ההוצאות "מתנהג" אחרת מצד ההכנסות. ההוצאות הולכות וגדלות מחדש וההכנסות ממשרדי הממשלה קטנים, פועל יוצא לקיצוצי משרד האוצר.

אנו עומדים בפני בחירות לכנסת ישראל שיתקיימו במרץ 2015 וצפוי עד הקמת הממשלה, לפחות באמצע השנה ומינוי השרים, המשרדים השונים ינקטו בהקפאה תקציבית, דבר שיוביל למורכבות נוספת בהובלת הדברים.

הכנסות

מענק איזון – משרד הפנים

מענק האיזון בהצעת התקציב, עומד השנה עפ"י הנחיות מ. הפנים, ע"ס 11,041 אלש"ח – 86.5% ממענק מודל לשנת 2015 כפי שחושב ע"י משרד הפנים(היקף המענק הינו אומדן ראשוני אשר יכול להשתנות הן כלפי מעלה והן כלפי מטה, תחת המגבלה שהתוספת התקציבית הצפויה, טרם אושרה במסגרת תקציב המדינה). עם פרסום המענק הסופי, לאחר אישור משרד הפנים, נעדכן את התקציב בהתאם.

ארנונה

תעריפי הארנונה לגביה, עודכנו השנה עפ"י הוראות משרד הפנים ב- 0.75% בהתאם לעדכון אוטומטי בגין נוסחה.

השנה, עם השלמת תהליך סקר הנכסים הנמצא לקראת סיום, אנו צפויים לגידול בשטחים שיכנסו לבסיס החיוב של הארנונה.

הבקשה שהוגשה להפחתה חריגה בארנונה לעסקים, מסחר ותעשיה לשנת 2015 – לא אושרה בגלל הקדמת הבחירות.

מפעל הביוב – אגרת ביוב

החל משנת 2012, נדרשנו לשלם למט"ש שוקת (רכז טיהור שפכים), בגין טיהור השפכים. מדובר בהוצאת שנתית נוספת במפעל הביוב של כ- 250 אלפי ₪, שאינם מכוסים ע"י אגרת הביוב.

עקב כך, נאלצנו להעלות את אגרת הביוב. הוכן תחשיב מעודכן ע"י מומחים שאושר ע"י מליאת המועצה.

נכון להיום, האגרה ממתינה לאישור המחלקה המשפטית במשרד הפנים ועם אישור האגרה, תחול עליה בגביה בגין אגרת ביוב.

אגרות בניה/הנחת צנרת

החברה הכלכלית קרית ארבע, יצאה למכרז לבינוי – 98 יח"ד בשכונת מעלות חברון.

בשכונת נופי ממרא צפויה "אמנה" לבנות 48 יח"ד.

במקביל, תקודם בנייתן של עוד 102 יח"ד בשכונת בתי אפרים.

הצפי להכנסות מאגרות בניה והנחת צנרת, עומד ע"ס כ- 570 אלש"ח בשנת 2015.

הכנסת מותנית

בתקציב ההכנסות כלולים 4 מלש"ח הכנסה מותנית ממשרד הפנים.

מאחר והביצוע בשנת 2014 בסעיף הקפאה ומענק בטחון עמד ע"ס 1,964 אלש"ח, ההכנסה המותנית בשנת 2015 תכלול בנוסף, את הצפי למענק רזרבת שר והגידול במענק האיזון, כפי שיתבאר בתחילת השנה.

הוצאות

חינוך

בשנה"ל תשע"ד נפתחו עוד 2 גנ"י ונוספו עוד כיתות לימוד במוסדות החינוך.

ההוצאות לפעולות ולשכר חינוך גדלים בהתאם, גידול של כ-1 מלש"ח שברובו נובע מגידול בשכר עקב תוספת תקנים – גננות/סייעות/מנקות.

אנו נערכים בשנה"ל תשע"ה לפתיחת גנ"י נוספים (אושרו לבינוי 4 כיתות גן) ולתוספת כיתות לימוד (בי"ס אלוני ממרא), עפ"י תחזית הגידול והצרכים.

רווחה

הוצאות המועצה בפרק רווחה גדלו משנת 2007 מ- 4,422 אלש"ח לכ- 10,000 אלש"ח בשנת 2014. כלומר, השתתפות המועצה בהוצאות הרווחה גדלו ועמדו בשנת 2014 על כ- 3 מלש"ח. עיקר הגידול נובע מהוצאות למוסדות טיפול (קשישים/מפגרים וכו').

הגידול נובע גם מהשקעה בקשישים ובנוער בסיכון.

אנו עורכים בקרה חודשית לוודא קבלת השתתפות המדינה בשיעור 75% מההוצאות.

פינוי אשפה – היטל הטמנה

מאז הקמת הקריה, המועצה משנעת את האשפה לאתר שפיכה כרמל באמצעות מערך פינוי הכולל משאית אשפה/דחסנית וכלי אצירה המוצבים ברחבי הקריה.

החל מחודש ספטמבר 2014, נסגר אתר השפיכה בכרמל עפ"י צו, וחל איסור הכולל קנסות כספיים לשפיכה באתר. עפ"י הוראת המשרד לאיכות הסביבה, התחלנו לשנע את האשפה לאתר אל-מיניה, המצוי מרחק נסיעה של כ- 70 ק"מ הלוך ושוב, יותר מפי 2 מהמרחק הקודם.

מדובר בגידול בהוצאות אחזקת הדחסנית / בלאי, דלק ובהוצאות השכר.

בנוסף, אנו נדרשים לתשלום היטל הטמנה של 135 ₪ לטון, הוצאה שנתית של כ- 500 אלש"ח ללא מקור הכנסה נוסף.

פרעון מלוות

תחזית פרעון מלוות ל- 2015 גדל עקב הלוואה בתב"ר 888 לרכישת דירות עמידר.

שכר

בהוצאות השכר לשנת 2015 נלקחו בחשבון מקדמי מעבר של 3% הכולל יישום פעימה אחרונה להעלאת שכר של הסכם המסגרת משנת 2011 בשיעור של 1% (הפעימה שנדחתה מיולי 2013 בחוק ההסדרים). כמו"כ, הגדלת הפרשות פנסיוניות - החל מ- 1 ביולי 2015 , יש להגדיל הפרשות פנסיוניות בחצי אחוז נוסף, כך שהפרשת מעסיק לתגמולים תעמוד על 7.5% במקום 7%. בנוסף, זחילת שכר הכוללת ותק וקידום בדרגות. הנ"ל אינו כולל אפשרות להעלאת שכר מינימום, ככל שיוחלט על כך.

במהלך השנה, עם קבלת התחייבויות תקציביות של משרדי הממשלה והתבהרות תמונת המצב, נערוך תיקונים והתאמות לתקציב כפי שיידרש.

מלאכי לוינגר: מציע לאשר את תקציב 2015 בסך 62,099,000 ₪.

הצבעה: בעד – פה אחד

החלטה בישיבה מס' 23/2014 מיום 30/12/2014

הוחלט לאשר את תקציב המועצה לשנת 2015, בסך 62,099,000 ₪.

חיים שחר: מבקש אישור 145 משרות – שיא כח אדם לשנת 2015

הצבעה: בעד – פה אחד

החלטה בישיבה מס' 23/2014 מיום 30/12/2014

הוחלט לאשר 145 משרות – שיא כח אדם לשנת 2015.

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד