• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 18/2014

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 18/2014

שהתקיימה ביום ראשון, ה' אלול תשע"ד (31 באוגוסט 2014)

משתתפים: מלאכי לוינגר, ישראל אזולאי, סטס גרשיקוב, גיא עשת, אריה סוד , אליעזר רודריג, יוסי זרמון, נעה רויטל, ישראל ברמסון.

נוכחים: שולי שמעון, חיים שחר

סדר יום: אישור תברי"ם

אבי שושן וחיים שחר נותנים הסברים על התברי"ם דלהלן:

תב"ר מס' 913 – חינוך – חידוש מבנים ליקויי בטיחות בי"ס גוונים –

השתתפות משרד החינוך - 32,000 ₪

תב"ר מס' 914 – חינוך – הנגשת כיתה אקוסטית אולפנא לבנות –

השתתפות משרד החינוך - 30,000 ₪

תב"ר מס' 912 – חינוך – חידוש מבנים, הכשרת כיתות בי"ס אלוני ממרא

השתתפות משרד החינוך 108,000 ₪

תב"ר מס' 911 – תחבורה – סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת 2014

השתתפות משרד התחבורה - 111,431 ₪

השתתפות הקרן לעבודות פיתוח - 12,381 ₪

סה"כ תב"ר מס' 911 - 123,812 ₪

תב"ר מס' 910 – תכנון הנדסה לפרוייקטים – השתתפות קרן חלף השבחה 100,000 ₪

תב"ר מס' 909 – פנים – רכישת רכב שירות מחלקת שפע

השתתפות מכירת רכוש - 19,000 ₪

השתתפות משרד הפנים - 133,000 ₪

סה"כ תב"ר מס' 909 - 152,000 ₪

תב"ר מס' 907 – פנים -בינוי ושיפוץ במרפד"ים מרכז פסג"ה קרית ארבע –

השתתפות משרד הפנים - 78,000 ₪

שינויים וסגירת תברי"ם

תב"ר מס' 904 – פנים – שדרוג גנרטורים לתאורת הבטחון 2013 –

השתתפות משרד הפנים - 40,000 ₪

בוצע - 39,412 ₪

העברה לעודף סופי - 588 ₪

תב"ר מס' 861 – פקע"ר – התקנת מצלמות סגירת פיתחה חרסינה –

השתתפות משרד הבטחון - 250,000 ₪

הקצבה מתקציב רגיל - 20,000 ₪

השתתפות פקע"ר - 35,000 ₪

בוצע - 302,470 ₪

סה"כ תב"ר 861 - 305,000 ₪

העברה לעודף סופי - 2,530 ₪

נעה רויטל: מציעה לשתף את חברי המועצה בשלב המקדים, בראשית התהליך כפי שהנוהל מחייב ולא להגיש לנו רשימת תברי"ם כעובדה מוגמרת ולצפות מאיתנו שנהיה חותמת גומי ונאשר. לא לשם כך נבחרנו.

אני רוצה שמהנדס המועצה ומנהלי המחלקות יציגו לנו במליאה את הצרכים והאפשרויות השונות ואנו נקבע את סדר העדיפויות. כל מקום שאני נדרשת עפ"י חוק להצביע עליו, אני דורשת להיות מעורבת לעומק.

כשאני מבקשת לתאם פגישה עם מנהל מחלקה כדי לשמוע דווח והוא אומר לי "אתם לא מעניינים אותי", זה חוסר הבנה בסיסי בתפקידו כעובד מועצה שאמור לבצע את מדיניות המועצה.

ישראל אזולאי: אני מציע לפעול בהתאם לנוהל התקין שמחייב לפני הגשת בקשה לתב"ר ממשרד ממשלתי, לאשר זאת קודם כל במליאת המועצה.

חברי המועצה צריכים לקבל את כל המידע על הצרכים השונים והם אלה שיקבעו מה יהיו סדרי העדיפויות.

אנו לא נצביע כמו בובות על רשימת תברי"ם שמוצגת לנו עכשיו ושלא טרחו ליידע ולשתף אותנו לגביהם בשלב המוקדם.

אריה סוד: מציע לעשות הפרדה באישור תברי"ם שניתנים לנו עקב צרכים שמחוייבים עפ"י חוק והם לא תלויים בשיקול דעת שלנו, כגון בניית מעלית באולפנא עבור 2 תלמידות נכות, שמשרד החינוך מחוייב לאפשר להם נגישות, או התב"ר לכתה אקוסטית עבור תלמידה כבדת שמיעה.

מלאכי לוינגר: מציע שפעם בחצי שנה מנהל מחלקה יציג בפני המליאה את הדברים שהוא רוצה לקדם ויתאפשר לחברי המועצה להביע את דעתם ולהיות שותפים בחשיבה המוקדמת ולא אחרי שכבר הגיע התב"ר. זה לא היה בעבר וצריך לדעת איך לעשות זאת.

גיא עשת: מציע לאשר את תברי"ם מס' 912, 913, ו- 914 בלבד וכן את אישור התברי"ם לסגירה. בכל יתר התברי"ם נדון רק לאחר שיתקיים איתנו דיון מקדמי.

הצבעות:

תב"ר מס' 913 – חינוך – חידוש מבנים ליקויי בטיחות בי"ס גוונים –

השתתפות משרד החינוך - 32,000 ש"ח

הצבעה: בעד – פה אחד

החלטה בישיבה מס' 18/2014 מיום 31/8/2014

מאושר תב"ר 913 – חינוך – חידוש מבנים ליקויי בטיחות בי"ס גוונים – השתתפות משרד החינוך 32,000 ש"ח.

תב"ר מס' 914 – חינוך – הנגשת כיתה אקוסטית אולפנא לבנות –

השתתפות משרד החינוך - 30,000 ש"ח

הצבעה: בעד – פה אחד

החלטה בישיבה מס' 18/2014 מיום 31/8/2014

מאושר תב"ר 914 – חינוך – הנגשת כיתה אקוסטית אולפנא לבנות – השתתפות משרד החינוך 30,000 ש"ח.

תב"ר מס' 912 – חינוך – חידוש מבנים, הכשרת כיתות בי"ס אלוני ממרא

השתתפות משרד החינוך 108,000 ₪

הצבעה: בעד – 4 (מלאכי, סוד, סטס, זרמון)

נגד - 5 (ברמסון, אזולאי, רויטל, רודריג, עשת)

החלטה בישיבה מס' 18/2014 מיום 31/8/2014

תב"ר 912 – חינוך – חידוש מבנים, הכשרת כיתות בי"ס אלוני ממרא – לא אושר.

תב"ר מס' 911 – תחבורה – סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת 2014

השתתפות משרד התחבורה - 111,431 ₪

השתתפות הקרן לעבודות פיתוח - 12,381 ₪

סה"כ תב"ר מס' 911 - 123,812 ₪

הצבעה: בעד – פה אחד

החלטה בישיבה מס' 18/2014 מיום 31/8/2014

מאושר תב"ר 911 תחבורה סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת 2014 בסך 123,812 ש"ח

תב"ר מס' 910 – תכנון הנדסה לפרוייקטים – השתתפות קרן חלף השבחה 100,000 ₪

הצבעה: בעד – 2 (מלאכי, סוד)

נגד - 5 (ברמסון, אזולאי, רויטל, רודריג, עשת)

נמנעים – 2 (סטס, זרמון)

החלטה בישיבה מס' 18/2014 מיום 31/8/2014

תב"ר 910 תכנון הנדסה לפרוייקטים – השתתפות קרן חלף השבחה – לא אושר.

תב"ר מס' 909 – פנים – רכישת רכב שירות מחלקת שפע

השתתפות מכירת רכוש - 19,000 ₪

השתתפות משרד הפנים - 133,000 ₪

סה"כ תב"ר מס' 909 - 152,000 ₪

הצבעה: בעד – 4 (מלאכי, סוד, סטס, זרמון)

נגד - 5 (ברמסון, אזולאי, רויטל, רודריג, עשת)

החלטה בישיבה מס' 18/2014 מיום 31/8/2014

תב"ר 909 – פנים רכישת רכב מחלקת שפע – לא אושר.

תב"ר מס' 907 – פנים - בינוי ושיפוץ במרפד"ים מרכז פסג"ה קרית ארבע –

השתתפות משרד הפנים - 78,000 ₪

הצבעה: בעד – 4 (מלאכי, סוד, סטס, זרמון)

נגד - 5 (ברמסון, אזולאי, רויטל, רודריג, עשת)

החלטה בישיבה מס' 18/2014 מיום 31/8/2014

תב"ר 907 – פנים – בינוי ושיפוץ במרפד"ים מרכז פסג"ה קרית ארבע – לא אושר.

שינויים וסגירת תברי"ם

תב"ר מס' 904 – פנים – שדרוג גנרטורים לתאורת הבטחון 2013 –

השתתפות משרד הפנים - 40,000 ₪

בוצע - 39,412 ₪

העברה לעודף סופי - 588 ₪

הצבעה: בעד – פה אחד

החלטה בישיבה מס' 18/2014 מיום 31/8/2014

מאושר שינוי וסגירת תב"ר מס' 904 – פנים – שדרוג גנרטורים לתאורת הבטחון 2013

תב"ר מס' 861 – פקע"ר – התקנת מצלמות סגירת פיתחה חרסינה –

השתתפות משרד הבטחון - 250,000 ₪

הקצבה מתקציב רגיל - 20,000 ₪

השתתפות פקע"ר - 35,000 ₪

בוצע - 302,470 ₪

סה"כ תב"ר 861 - 305,000 ₪

העברה לעודף סופי - 2,530 ₪

הצבעה: בעד – פה אחד

החלטה בישיבה מס' 18/2014 מיום 31/8/2014

מאושר שינוי וסגירת תב"ר 861 – פקע"ר התקנת מצלמות סגירת פיתחה חרסינה

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה

 עבור לתוכן העמוד