• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 7/2014

משתתפים: מלאכי לוינגר, ישראל ברמסון, ישראל אזולאי, אליעזר רודריג, נעה רויטל, סטס גרשיקוב, יוסי זרמון,  בלה גונן, אריה סוד .

 

נוכחים:           שולי שמעון, חיים שחר.

 

סדר יום:         1. מינוי מ"מ לראש המועצה;

                       2.  אישור תברי"ם;

                       3. מינוי ועדות;

                       3. תוואי הכביש החדש בחרסינה והשלכותיו ("קריה נאמנה").

שאילתות

מלאכי לוינגר: הוגשו 2 שאילתות ע"י אליעזר ונעה.

                       השאילתא הראשונה בוטלה ע"י המגישים.

                       לשאילתא השניה בנושא פרוייקטים בתחום הבניה שלא מתקדמים, אני התייחסתי בדיון על התקציב ואני אתן לאליעזר את תשובתי בכתב.

ישראל ברמסון: מציע שהשאילתות והתשובות יינתנו בכתב לכל חברי המועצה בהתאם לתקנון וכפי שנהגנו עד היום.

 

סע' 1: מינוי מ"מ לראש המועצה

מלאכי לוינגר:  היות ולא הגענו עדיין לסיום ההסכמים הקואליציונים והתקנון מחייב מינוי ממלא מקום, אני מציע למנות את אריה סוד כסגן וממלא מקום ראש המועצה.

אליעזר רודריג: מציע למלאכי למנות את ברמסון כממלא מקומו, משום שברמסון קיבל מספר קולות כמעט כמו ראש המועצה .כמחצית מתושבי הקריה הצביעו לו  והסיעה של ברמסון היא הסיעה הגדולה ביותר במועצה, יותר מהסיעה של מלאכי. אריה סוד אפילו לא נבחר והוא נכנס למועצה רק אחרי שפנחס אטלי התפטר.

 

הצבעה על הצעת מלאכי: בעד – 5 (מלאכי, סוד, אזולאי, סטס, זרמון)

                                            נגד – 4 (רודריג, ברמסון, בלה, נעה)

 

החלטה לסע' 1 בישיבת מועצה מס' 7/2014 מיום 11/3/2014

הוחלט לאשר את בחירת מר אריה סוד כסגן וממלא מקום ראש המועצה.

 

 

סע' 2: אישור תברי"ם

חיים שחר:      מציג את התברי"ם הבאים:

                       תב"ר מס' 905הגנת הסביבה – הטמעת שימור וטיפוח במרחב העירוני

                                                השתתפות משרדים שונים – 46,000 ₪

                                                הקצבה מתקציב רגיל        - 11,500 ₪

                                                 סה"כ תב"ר מס' 905        - 57,500 ₪

 

 

 

                       תב"ר מס' 809חינוך גן ילדים ממ"ד ברמת ממרא

                                                השתתפות משרד החינוך                     - 2,602,060 ₪

                                                השתתפות קרן חלף השבחה                - 215,672   

                                                תוס'- השתת' הקרן לשיקום רשת המים- 101,115   

                                                                      סה"כ תב"ר 809     -      2,918,847 

 

                       תב"ר 736 – פנים – שדרת כניסה שלב ב'

                                                השתתפות קק"ל                               -   750,000  

                                                השתתפות משרד הפנים                    -   726,845 

                                                תוס'- קרן חלף היטל השבחה             -   61,604    

                                                            סה"כ תב"ר 736                   - 1,538,449 

 

                       תב"ר 526 – שיכון – שצ"פ ומתקן משחקים נופי ממרא –

                                                השתתפות משרד השיכון                   - 6,250,000 

                                    תוס' – השתת' הקרן לשיקום רשת המים        - 212,687   

 

סגירת תברי"ם

מס'

שם תב"ר

תקציב הכנסות

תקציב הוצאות

ביצוע הכנסות

ביצוע הוצאות

854

שת"פ אזורי, הקמת מרכז חירום איזורי

200,000 ₪

200,000 – ₪

ב ו ט ל

890

היחד' להתיישבות – שיקום וחיבור גנרטורים לת.הבטחון

 

40,000 ₪

40,000  - ₪

ב ו ט ל

876

חינוך – "אופק חדש" פינות עבודה ממ"ד בנות

265,000 ₪

265,000 – ₪

265,000

265,000 – ₪

526

שיכון – שצ"פ ומתקן משחקים – נופי ממרא

8,058,807.27 ₪

8,058,807.27- ₪

8,058,807.27

8,058,807.27- – ש"ח

736

פנים 06 – שדרת כניסה שלב ב'

1,538,188.41 ₪

1,538,188.41– ₪

1,538,188.41 ₪

1,538,188.41- – ₪

 

 

ישראל ברמסון: מציע לאשר את כל התברי"ם, למעט תב"ר 905, משום שלא קבלנו הסבר ופירוט למה נועד התב"ר הזה ולאיזה מוסדות יופנה.

אריה סוד:       מציע לאשר את כל התברי"ם עפ"י הרשימה שנשלחה לחברי המועצה לפני 10 ימים, כדי שניתן יהיה ללמוד ולהתכונן. את כל הבירורים היה צריך לקיים עד למועד הישיבה.

מלאכי לוינגר: מציע לאשר את כל התברי"ם שהוצגו ע"י הגזבר ובימים הקרובים ישלח לכל חברי המועצה פירוט החלוקה והניצול של תב"ר 905.

 

 

 

הצבעה על הצעת ברמסון:      בעד – פה אחד

 

                                   

הצבעה על הצעת מלאכי       בעד   – 8   

                                                נמנע – 1 (ברמסון)

 

החלטה לסע' 2 בישיבת מועצה מס' 7/2014 מיום 11/3/2014

הוחלט לאשר את התברי"ם : 905;809; 736; 526. בימים הקרובים ישלח לחברי המועצה פירוט החלוקה והניצול של תב"ר 905.

כמו"כ אושרו סגירת התבר"ם מס' 854; 890; 876; 526;736.

 

סע' 3: מינוי ועדות

ועדת הנהלה

מלאכי לוינגר: מציע את מלאכי לוינגר, סטס גרשיקוב, ישראל אזולאי, אריה סוד.

ישראל ברמסון: מציע את מלאכי, אזולאי, ברמסון, סטס ורודריג ולא את אריה סוד כי יש כבר בועדה נציג מהסיעה שלו.

 

הצבעה: הצעת מלאכי: בעד –  5 (מלאכי, סוד, אזולאי, זרמון, סטס)

             הצעת ברמסון: בעד – 4 (ברמסון, רודריג, נעה, בלה)

הצעת מלאכי התקבלה

החלטה לסע' 3 בישיבת מועצה מס' 7/2014 מיום 11/3/2014

הוחלט לאשר ועדת הנהלה בהרכב: מלאכי לוינגר, אריה סוד, ישראל אזולאי, סטס גרשיקוב.

 

ועדת מכרזים

מלאכי לוינגר:  מציע למנות את יוסי זרמון כחבר בועדה במקום סטס גרשיקוב.

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 3 בישיבת מועצה מס' 7/2014 מיום 11/3/2014

הוחלט למנות לועדת מכרזים את יוסי זרמון במקום סטס גרשיקוב.

 

ועדת הנחות בארנונה

מלאכי לוינגר: מציע את ישראל אזולאי כיו"ר, ברמסון ישראל, גזבר המועצה, יועמ"ש המועצה ומנהל מח' רווחה.

ישראל ברמסון: מציע את ברמסון כיו"ר ואזולאי כחבר

 

 

הצבעה: הצעת מלאכי: בעד –  5 (מלאכי, סוד, אזולאי, זרמון, סטס)

              הצעת ברמסון: בעד – 4 (ברמסון, רודריג, נעה, בלה)

הצעת מלאכי התקבלה

 

החלטה לסע' 1 בישיבת מועצה מס' 7/2014 מיום 11/3/2014

הוחלט למנות ועדת הנחות בארנונה בהרכב ישראל אזולאי – יו"ר, ברמסון ישראל – חבר, גזבר המועצה, יועהמ"ש המועצה ומנהל מח' רווחה.

 

הועדה לקליטת עליה

מלאכי לוינגר:  מציע את סטס גרשיקוב כיו"ר, אריס סוד ואליעזר רודריג, מייקל סינגסון, סבטלנה ברזובסקי, הרב שמעון גנגטה ותמר סיקוראל.

 

הצבעה: בעד – 8

                           נגד – 1 (ברמסון)

 

החלטה לסע' 3 בישיבת מועצה מס' 7/2014 מיום 11/3/2014

הוחלט למנות ועדה לקליטת עליה בהרכב: סטס גרשיקוב – יו"ר, אריה סוד, אליעזר רודריג, מייקל סינגסון, סבטלנה ברזובסקי, הרב שמעון גנגטה  ותמר סיקוראל.

 

 

סע' 4: תוואי הכביש החדש בחרסינה והשלכותיו

לאור פניה חוזרת של מר אבירם כהן מפעיל המכולת באתר הקרוואנים בחרסינה שמתלונן כי נפגע כלכלית כתוצאה מתוואי החדש של הכביש המחבר, סוכם לכנס שוב את הועדה בהרכב ישראל ברמסון, ישראל אזולאי, שולי שמעון וחיים שחר שהחליטה לפני כשנה על מתן הקלות לאבירם בשכ"ד, כדי לנסות ולמצוא פתרון שיאפשר למר כהן להתפרנס בכבוד.

 

 

 

 

 

 

                                                            מלאכי לוינגר                      שולי  שמעון

                                                            ראש המועצה                    מזכיר המועצה

 

 

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה

 

 עבור לתוכן העמוד