• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 17/2013 שלא מן המנין

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 17/2013 שלא מן המנין

שהתקיימה ביום א' , יט' אלול תשע"ג, 25 באוגוסט 2013

 

משתתפים: מלאכי לוינגר, ישראל ברמסון, ישראל אזולאי, אריה סוד, שמואל קרלין.

 

לא משתתף: מרדכי סעייד, יהושע שני, בנצי גופשטיין, יעקב שרביט.

 

נוכחים: שולי שמעון – מזכיר המועצה, חיים שחר – גזבר המועצה

 

סדר יום: 1. שינוי מס' 1 – תקציב 2013 – השלמה.

2. אישור וסגירת תברי"ם.

 

חיים מציג את השינויים דלהלן בספר התקציב שכוללים תוספת בסך 335,000 ₪ במקום 2 הסעיפים (פיקוח עירוני ויחסי ציבור עבודות קבלניות) שלא אושרו בישיבה מס' 16/2013.

שינויים בתקציב 2013 -שינוי מס' 1-השלמה

סעיף מס'

פ ר ט י ם 

תקציב קיים

 תוספת

תקציב מעודכן

תו' הוצאות

181320583

בתי"ס יסודיים -השתת' נהרי

70,000

430,000

500,000

100,000

174200930

דרכים ציוד יסודי

15,000

20,000

35,000

20,000

182400820

מתנ"ס - השתת' המועצה

350,000

140,000

490,000

35,000

182810750

פעילות נוער

50,000

40,000

90,000

40,000

173210752

תכנון עיר קידום עבודות ציבוריות

50,000

150,000

200,000

100,000

175300580

אימוץ חיילים הוצ' אחרות

0

10,000

10,000

10,000

172200761

מרכיבי בטחון

200,000

30,000

230,000

30,000

 

 

 

 

 

335,000 ש"ח

הסעיפים שלא אושרו

סעיף מס'

פרטים

תקציב קיים

תוספת

תקציב מעודכן

178100750

פקוח עירוני

0

35,000

35,000

161400750

יחסי ציבור עבודות קבלניות

120,000

300,000

420,000

335,000

סה"כ תקציב 2013 מעודכן

58,629,000

 

הצבעה: בעד- פה אחד

 

החלטה לסע' 1 בישיבת מועצה מס' 17/13 שלא מן המנין מיום 25/8/2013

מאושר שינויים בתקציב 2013 – שינוי מס' 1 – השלמה כדלקמן:

סעיף מס'

פ ר ט י ם 

תקציב קיים

 תוספת

תקציב מעודכן

תו' הוצאות

181320583

בתי"ס יסודיים -השתת' נהרי

70,000

430,000

500,000

100,000

174200930

דרכים ציוד יסודי

15,000

20,000

35,000

20,000

182400820

מתנ"ס - השתת' המועצה

350,000

140,000

490,000

35,000

182810750

פעילות נוער

50,000

40,000

90,000

40,000

173210752

תכנון עיר קידום עבודות ציבוריות

50,000

150,000

200,000

100,000

175300580

אימוץ חיילים הוצ' אחרות

0

10,000

10,000

10,000

172200761

מרכיבי בטחון

200,000

30,000

230,000

30,000

 

 

 

 

 

335,000 ש"ח

הסעיפים שלא אושרו

סעיף מס'

פרטים

תקציב קיים

תוספת

תקציב מעודכן

178100750

פקוח עירוני

0

35,000

35,000

161400750

יחסי ציבור עבודות קבלניות

120,000

300,000

420,000

335,000

סה"כ תקציב 2013 מעודכן

58,629,000

 

 

 

 

סע' 2: אישור וסגירת תברי"ם

אישור תב"ר:

תב"ר 870 – רכישת מבנה יביל + שיפוץ ופיתוח ממ"ד בנים

השתתפות משרד החינוך 384,992 ₪

ביצוע עבודות קבלניות 384,049 ₪

העברה לעודף סופי קרן לעבודות פיתוח 943 ₪

 

סגירת תבר"ים:

תבר

שם תבר

תקציב הכנסות

תקציב הוצאות

ביצוע הכנסות

ביצוע הוצאות

856

חינוך, חידוש מבנים ממ"ד בנים

260,000.00

-260,000.00

260,000.00

-260,000.00

857

חינוך, חידוש מבנים אלוני ממרא

170,000.00

-170,000.00

170,000.00

-170,000.00

870

חינוך-רכישת מבנה יביל + שיפוץ ופיתוח ממ"ד בנים

384,992.00

-384,992.00

384,992.00

-384,992.00

 

 

הצבעה : בעד- פה אחד

 

החלטה לסע' 2 בישיבה מס' 17/2013שלא מן המנין מיום 25/8/13

אושר התב"ר כדלקמן:

תב"ר 870 – רכישת מבנה יביל + שיפוץ ופיתוח ממ"ד בנים

השתתפות משרד החינוך 384,992 ₪

ביצוע עבודות קבלניות 384,049 ₪

העברה לעודף סופי קרן לעבודות פיתוח 943 ₪

אושרו סגירת התברי"ם כדלהלן:

תבר

שם תבר

תקציב הכנסות

תקציב הוצאות

ביצוע הכנסות

ביצוע הוצאות

856

חינוך, חידוש מבנים ממ"ד בנים

260,000.00

-260,000.00

260,000.00

-260,000.00

857

חינוך, חידוש מבנים אלוני ממרא

170,000.00

-170,000.00

170,000.00

-170,000.00

870

חינוך-רכישת מבנה יביל + שיפוץ ופיתוח ממ"ד בנים

384,992.00

-384,992.00

384,992.00

-384,992.00

 

 

 

 

 

 

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה

 

 

 

 

 

 

 עבור לתוכן העמוד