• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 9/2013

 

משתתפים:        מלאכי לוינגר, ישראל ברמסון, בנצי גופשטיין, ישראל אזולאי, יהושע שני, שמואל קרלין.

 

לא משתתפים:   יעקב שרביט, אריה סוד, מרדכי סעייד.

 

נוכחים:             שולי שמעון, חיים שחר, אל"מ בלוט - מח"ט יהודה.

 

סדר יום:           1. פגישה עם מח"ט יהודה אל"מ אבי בלוט;

                         2. ועדת הנצחה (בחירת חבר נוסף, עדכון מהנעשה בועדה) (סיעת "אחים");

                         3. אישור תברי"ם;       

                         4. דיור בר השגה ("קריה נאמנה").

 

סע' 1: פגישה עם מח"ט יהודה אל"מ אבי בלוט

אל"מ בלוט נותן סקירה בטחונית ומגיב לשאלות חברי מועצה ותושבים בעיקר בנושא תנועת ערבים בציר המתפללים.

 

סע' 2: ועדת הנצחה

ישראל אזולאי:   מציע למנות את מר שמעון טויטו כחבר נוסף בועדת הנצחה.

ישראל ברמסון:  אני מציע לא לאשר את המינוי הזה, למרות החשיבות הרבה של נושא ההנצחה ועם כל הכבוד שאנו רוחשים לשמעון טויטו וכל האנשים הצדיקים הקשורים לענין זה. הנימוק להצעתי הוא, שועדות המועצה לא משקפות את ההרכב הסיעתי במועצה. מציעים לנו ועדות שוליות וכופים זאת עלינו מכח הרוב במועצה ולכן, עד שנושא זה לא יתוקן, אנו מתנגדים למינוי ועדות.

 

הצבעה: הצעת אזולאי: בעד – 4 (מלאכי, אזולאי, שני, קרלין)

                  הצעת ברמסון: בעד – 2 (ברמסון, גופשטיין)

                            הצעת אזולאי התקבלה

 

החלטה לסע' 2 בישיבת מועצה מס' 9/2013 מיום 21/4/2013

 

הוחלט לבחור במר שמעון טויטו כחבר נוסף בועדת הנצחה.

 

 

ישראל אזולאי: מציע לקבל את המלצות ועדת ההנצחה כדלקמן:

1.       המועצה רואה חשיבות מיוחדת לכבוד הנופלים לדורנו וגם לדור הבא.

מתוך זה, יש צורך ביחס נכון ודגש מיוחד שיבוא לביטוי בכבוד והערכה ראויה בדרכי ההנצחה.

2.       המועצה תסייע לכל משפחה בדרך ההנצחה שתבחר.

3.       המועצה תמנה אחד מעובדיה הבכירים להיות המתווך בין המועצה – המתנ"ס למשפחות, בצרכים ובארגונים בהנצחת המשפחתית.

4.       בהכנת טקס יום הזכרון של המועצה והמתנ"ס, לשתף את ועדת ההנצחה בהכנת הטקס ובייצוג המשפחות.

5.       המועצה ממליצה לקרוא בשם "שדרת הבנים" את הכניסה הישנה של קרית ארבע חברון.

6.       באנדרטה הקיימת – יש צורך בשיפוץ וטיפול בצורה רצינית (חלק גדול כבר בוצע).

7.       יש צורך בהקמת "יד לבנים", מבנה בקומה השניה בספריה. המיקום שהוא ליד מרכז פסג"ה, מדרשת חברון והספריה, מתאים למטרה זו, המקום יהווה מרכז חינוכי לבתי ספר, ליחידות צה"ל, לקיום ימי עיון ולתיירים.

8.       לסעיפים 5, 6, 7 – יש צורך באנשי מקצוע – אדריכלים בתחומים השונים, השקעות שונות והשלכות כספיות.

 

ישראל ברמסון:  מציע לתמוך בהמלצות הועדה. זה נושא משותף לכולם , ללא הבדל ואנו מאחלים הצלחה לפרוייקט זה.

 

הצבעה על הצעת אזולאי: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 2 בישיבה מס' 9/2013 מיום 21/4/2013

1.                   המועצה רואה חשיבות מיוחדת לכבוד הנופלים לדורנו וגם לדור הבא.

מתוך זה, יש צורך ביחס נכון ודגש מיוחד שיבוא לביטוי בכבוד והערכה ראויה בדרכי ההנצחה.

2.                   המועצה תסייע לכל משפחה בדרך ההנצחה שתבחר.

3.                   המועצה תמנה אחד מעובדיה הבכירים להיות המתווך בין המועצה – המתנ"ס למשפחות בצרכים ובארגונים בהנצחת המשפחתית.

4.                   בהכנת טקס יום הזכרון של המועצה והמתנ"ס, לשתף את ועדת ההנצחה בהכנת הטקס ובייצוג המשפחות.

5.                  המועצה ממליצה לקרוא בשם "שדרת הבנים" את הכניסה הישנה של קרית ארבע חברון.

6.                   באנדרטה הקיימת – יש צורך בשיפוץ וטיפול בצורה רצינית .

7.                   יש צורך בהקמת "יד לבנים", מבנה בקומה השניה בספריה. המיקום שהוא ליד מרכז פסג"ה, מדרשת חברון והספריה, מתאים למטרה זו, המקום יהווה מרכז חינוכי לבתי ספר, ליחידות צה"ל, לקיום ימי עיון ולתיירים.

8.                  לסעיפים 5, 6, 7 – יש צורך באנשי מקצוע – אדריכלים בתחומים השונים, השקעות שונות והשלכות כספיות.

 

סע' 3 : אישור תברי"ם

חיים שחר מציג את התברי"ם הבאים:

                         תב"ר 550 – שכון – השתתפות תקציב רגיל באולם אירועים

                                                       השתתפות משרד השיכון    8,876,000 ₪

                                                       הקצבה מתקציב רגיל         2,066,000 ₪

                                        השתת' הקרן לשיקום רשת המים      199,204    

                                                       השתתפות תרומה              50,000   

                                                   סה"כ תב"ר 550                   11,191,204 

                         תב"ר 774 – תחבורה - הסדרים בטיחותיים בסביבת בתי"ס

                                            השתתפות משרד התחבורה             79,705   

                                            השתתפות הקרן לעבודות פיתוח      8,900    

                                    השתת' בגרעון סופי קרן לעבודות פיתוח  3,365   

                                                            סה"כ תב"ר 774            91,970  

 

                         תב"ר 804 – חינוך – בניה ממ"ד בנות אופק חדש

                                                השתתפות משרד החינוך            413,542 

 

                         תב"ר 821 – העתקה ושדרוג מוקד החירום

                                         השתתפות משרד הבטחון                   750,000 

                                         השתתפות משרד הפנים                     100,000 

                                         השתתפות משרד החינוך                    75,000  

                                    השתת' העבודות קרן לעבודות פיתוח       35,000  

                                                סה"כ תב"ר 821                        960,000 

 

 

                         תב"ר 823 – חינוך – חידוש מבנים, שיפוץ וחלוקה ל-2 כיתות

                                    השתתפות משרד החינוך                            140,000 ₪

                                    השתתפות בגרעון סופי קרן לעבודות פיתוח 11,882 

                                                                    סה"כ תב"ר 823      151,882 

 

 

                         תב"ר 879 – שיקום גדר בטחון בקרית ארבע

                                               

                                                השתתפות היחי' להתיישבות  35,000  

                                                            סה"כ תב"ר 879   -   35,000 ₪

 

                         תב"ר 880 – שיקום דרכי בטחון בקרית ארבע

                                                השתתפות היח' להתיישבות   125,000 

                                                               סה"כ תב"ר 880    125,000 ₪

 

                         תב"ר 881 – רכש גרור חפ"ק תאורה לקרית ארבע

                                               

                                                השתת' היח' להתיישבות   20,000 ₪

                                                            סה"כ תב"ר 881   20,000 

 

 

הצבעה : בעד – פה אחד

אזולאי לא נכח בהצבעה

 

החלטה בישיבה מס' 9/2013 מיום 21/3/2013

אושרו תברי"ם מס' 550, 774, 804, 821, 823, 879, 880, 881 כפי שפורט לעיל.

 

 

סע' 4: דיור בר השגה

ברמסון מציג את נושא מצוקת הדיור בעיקר בשכונת לב הקריה.

בנצי גופשטיין:   מציע להעסיק בשכר את יעקב טבגר ועוד מישהו כמוהו שאיכפת לו מהנושא הזה והם יעמדו יחד עם מלאכי, מול החל"פ שלא "ספרה" אותם עד היום. הם למעשה יעזרו לראש המועצה שעסוק בעוד דברים אחרים, לנער את המערכת והם יגישו למליאה דיווחים על תוצאות טיפולם.

מלאכי לוינגר:    מציע למנות את יעקב אייכנשטיין ויעקב טבגר כצוות שיטפל ויחשוב יחד איתי, איך לטפל בנושא הזה, תוך קביעת לו"ז והשגת תוצאות במהירות המירבית.

ישראל ברמסון:  מציע:

1.       המועצה לוקחת לתשומת לבה את העובדה הפשוטה, שבמהלך 4.5 שנים האחרונות נבנו בקרית ארבע בסה"כ 2 בניינים בודדים ע"י חל"פ קרית ארבע.

2.       המועצה קוראת לראש המועצה ולצוותו, לנתח את הכשלים שהובילו לתוצאה זו.

3.       המועצה קוראת לראש המועצה להתעשת בתקופה הקרובה ולדחוף מחדש את נושא הבניה בקרית ארבע לטובת רווחת התושבים.

4.       המועצה קוראת לראש המועצה לפקח על מחירי הדירות באם יהיו, למחירים סבירים והגונים ולהקפיד על מחירי הדירות, שיהיו שווים לכל נפש ומבלי שהחל"פ תחתוך קופון על הרוכשים.

5.       המועצה תבדוק ברצינות מהלך לשחרור  הקרקעות לקבוצות רכישה, או ליזמים  וזאת ע"מ, גם לזרז את בניית הדירות וגם שהמחירים יהיו שווים לכל נפש.

יהושע שני:         מציע: המועצה מברכת את פועלו של ראש המועצה בתחום הבניה ובתחומים אחרים ומבקשת למנות צוות שימנה את יעקב אייכנשטיין, יעקב טבגר ואבי אבו, שיעמדו לאלתר מול החל"פ לבדיקת הסוגיה הזו , של קבוצת רכישה ויציאה לאלתר לבניה.

 

הצבעה: הצעת ברמסון:  בעד – 2 (ברמסון, גופשטיין)

                         הצעת שני: בעד – 4 (מלאכי, שני, אזולאי, שמואל)

                               הצעת שני התקבלה

 

החלטה לסע' 4 בישיבה מס' 9/2013 מיום 21/4/2013

המועצה מברכת את פועלו של ראש המועצה בתחום הבניה ובתחומים אחרים וממנה צוות בהרכב יעקב אייכנשטיין, יעקב טבגר ואבי אבו, שיעמדו לאלתר מול החל"פ לבדוק את הסוגיה הזו, של קבוצת רכישה ויציאה לאלתר לבניה.

 

 

 

                                                                        מלאכי לוינגר                 שולי  שמעון

                                                                        ראש המועצה                 מזכיר המועצה

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה

 

 

 

 

 עבור לתוכן העמוד