• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 19/2012 שלא מן המנין

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 19/2012 שלא מן המנין

שהתקיימה ביום ראשון, י' טבת תשע"ג (23/12/2012)

 

משתתפים:     מלאכי לוינגר, ישראל ברמסון, שמואל קרלין, ישראל אזולאי.

 

לא משתתפים:  יהושע שני, אריה סוד, בנצי גופשטיין, מרדכי סעייד.

 

נוכחים:         שולי שמעון, רוני שטרסברג, חיים שחר.

 

סדר יום:       דיון בדוחות רו"ח לשנת 2011.

 

                     ברמסון מקריא את הערות ועדת הביקורת על דוחות רו"ח, כמפורט בפרוטוקול הועדה מיום 15/11/2012 ומתקיים דיון.

ישראל ברמסון:            מציע לאמץ את המלצות ועדת הביקורת כדלהלן:

                     "אנו חוזרים על המלצותינו משנה קודמת, שלצערנו, לא יושמו עד היום.

                     כללי:

1.       להקדיש ישיבה מיוחדת במליאת המועצה לדיון בנושא זה.

2.       לזמן את גזבר המועצה או נציגו לישיבה זו.

מסמכים נספחים לדו"ח:

3.       הועדה רואה בחומרה את קביעתו של רו"ח זנדברג במכתבו לגב' עפרה ברכה, משרד הפנים, בדבר החריגה מההנחיות המחייבות את המועצה המקומית.

הדו"ח הישיר

4.       תיקון כל הכשלים המופיעים בדו"ח ועדת ביקורת.

5.       ביצוע הדרישות השונות לפי המופיע בדו"ח ועדת ביקורת.

6.       הגשת דו"ח מפורט של ראש המועצה, בישיבת מועצה מיוחדת, תוך 30 יום בדבר הטיפול בהערותינו והמלצותינו.

7.       בהתייחס לסעיפים ד'1ג',ד'5 ב-ג - לאור מצבה הכספי הקשה של המועצה, הועדה קוראת לראש המועצה אשר יצא ללימודי תואר שני על חשבון כספי המועצה, לאחר שהמועצה אישרה ברוב קולות את בקשתו (ובהערת אגב, זוהי תעודת עניות למליאת המועצה), להחזיר את הכספים לחשבון המועצה, ולהראות בכך דוגמא אישית ומופת לחיסכון בכספי ציבור".

מלאכי לוינגר:   מציע לקבל החלטה שהמועצה מצפה, שגזבר המועצה, יחד עם ראש המועצה, יפעלו ביחד לשפר את כל הליקויים המפורטים בדו"ח רו"ח לשנת 2011.

 

הצבעה: הצעת ברמסון: בעד – 2 (ברמסון, אזולאי)

                 הצעת מלאכי:  בעד – 2 (מלאכי, קרלין)

                 אף הצעה לא התקבלה

 

 

                                                                        מלאכי לוינגר                 שולי  שמעון

                                                                        ראש המועצה                 מזכיר המועצה

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה

 עבור לתוכן העמוד