• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 18/2012

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 18/2012

שהתקיימה ביום ראשון, י' טבת תשע"ג (23/12/2012)

 

משתתפים:     מלאכי לוינגר, ישראל ברמסון, שמואל קרלין, ישראל אזולאי.

 

לא משתתפים:  יהושע שני, אריה סוד, בנצי גופשטיין, מרדכי סעייד.

 

נוכחים:         שולי שמעון, רוני שטרסברג, חיים שחר.

 

סדר יום:       דיון בדו"ח מבקר המועצה לשנת 2011 .

 

                     ברמסון מקריא את הערות ועדת הביקורת לדו"ח המבקר כמפורט בפרוטוקול הועדה מיום 27/11/2012  ומתקיים דיון.

ישראל ברמסון: מציע לקבל את המלצות ועדת הביקורת כדלהלן:  

1.       כללי: ראש המועצה יורה על יישום המלצות מבקר המועצה תוך 30 יום. תתקיים ישיבת מועצה מיוחדת תוך 60 יום שבה יוצגו היישומים השונים כנ"ל.

2.       הטיפול בחובות התושבים, מפעלים ומוסדות למועצה המקומית:

 הקמת צוות מקצועי שיכלול: 2 חברי מועצה, וביניהם נציג אופוזיציה, לחקור לעומק מדוע הגענו למצב כ"כ גרוע.

3.       הכנת תקציב שנתי, חריגות בין הקצאת תקציב לבין ביצוע:

א.      לאור לקחי העבר, הגזבר יכין דו"ח אמיתי וריאלי.

ב.      יתקיים דיון רבעוני מיוחד (מדי 3 חודשים) בישיבת מועצה מיוחדת (שלא מן המנין), כפי שהחוק דורש, דבר שלא נעשה עד היום, כך שנוכל לשלוט בנתונים בצורה אמיתית.

                         4.   איחור בתשלום זכויות עובדי המועצה:

                            א. ראש המועצה ידווח בעוד כחודש ימים מיום הדיון במועצה על חיסול כל החובות לעובדי המועצה.

                        5. הנחות ארנונה ושירות לתושב:

                        לאמץ את כל המלצות מבקר המועצה כפי שהוגשו ע"י מר קובי כהנא מטעמו. כמו כן לאמץ את המלצותיו של מר גרשון רוטשילד מנהל מחלקת גביה.

                        6. ספריה ציבורית:

                        לאמץ את המלצות והערות המבקר ובמיוחד לבטל את הקיצוץ בחצי משרה בשנת 2010.

                        7. אתר אינטרנט מועצה מקומית: כנ"ל.

שמואל קרלין:     מציע לקבל וליישם את המלצות מבקר המועצה.

 

הצבעה: הצעת ברמסון: בעד – 2 (ברמסון, אזולאי)

                הצעת קרלין:  בעד – 2 (מלאכי, קרלין)

                 אף הצעה לא התקבלה

                                                                        מלאכי לוינגר                 שולי  שמעון

                                                                        ראש המועצה                 מזכיר המועצה

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה

 

 עבור לתוכן העמוד