• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 13/2012

שהתקיימה ביום ראשון, ה' חשון תשע"ג (21 באוקטובר 2012)

 

משתתפים:           מלאכי לוינגר, אריה סוד, יעקב שרביט, שמואל קרלין, ישראל אזולאי, ישראל ברמסון, בנצי גופשטיין.

לא משתתפים:      יהושע שני, מרדכי סעייד.

 

נוכח:                    חיים שחר, חגי גלס.

 

סדר יום:              1. אישור תברי"ם;

                            2. ההשלכות לתושבי בנייני ה- 400 , עקב סיפוח גן המשחקים השכונתי לבי"ס ממ"ד בנות ("קריה נאמנה");

                            3. אישור המלצות ועדת שמות;

                            4. מינוי יועצת לקידום מעמד האישה ("אחים").

 

סע' 1: אישור תברי"ם

חיים שחר מציג את התברי"ם המוצעים לאישור

 

                            תב"ר  754 – חינוך – הנגשת אולפנא לבנות (מעליות):  

                                                                                             תוספת משרד החינוך -   180,000 ₪

                                                                                               סה"כ תב"ר  754  -  1,049,000 ₪

                            תב"ר 795תחבורה – התקנים בטיחותיים ליד גני"ל ומעונות בר"מ:

                                                                      השתתפות משרד התחבורה -     900,000 ₪

                                                                             השתתפות משרד הפנים      -     250,000 ₪

                                                                             סה"כ תב"ר מס' 795         -     1,150,000 ₪

                            תב"ר  813חינוך – בניית בי"ס גוונים – השתת' משרד החינוך- 233,062 ₪

                            תב"ר 842 – שיפוץ מתקני ספורט – מגרש טניס : 

                                                                      השתתפות משרד התרבות והספורט - 127,448 ₪

                                                                      השתתפות משרד הפנים                   -  102,552 ₪

                                                               סה"כ תב"ר 842                          -     230,000

                            תב"ר 850 – שיכון – פיתוח שכונות ותיקות:

                                                                       השתתפות משרד השיכון               -    330,000 

                            תב"ר 861 – פקע"ר – התקנת מצלמות  - סגירת פיתחה חרסינה:

                                                                       השתתפות פקע"ר                          -   250,000 

                            תב"ר 862 – איכה"ס – התייעלות אנרגטית בקרית ארבע:

                                                                              השתתפות משרד איכה"ס    -    41,895   

                            תב"ר 863 – פנים – שיקום שירותים ציבוריים מרכז אזרחי :

                                                                           השתתפות משרד הפנים      -     120,000  

                            תב"ר 864 – פנים – תשתיות חשמל – תאורת רחוב חסכוניים:

                                                                           השתתפות משרד הפנים    -       95,000    

                            תב"ר  865  - חינוך – אולפנא – הנגשת כיתה ללקויי שמיעה:

                                                                          השתתפות משרד החינוך    -       30,000    

                            תב"ר 866 – חינוך – אולפנא – הנגשת כיתה ללקויי שמיעה:

                                                                          השתתפות משרד החינוך     -      30,000         

    

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה בישיבה מס' 13/2012 מיום 21/10/2012

מאושרים התברי"ם  כדלקמן:

תב"ר  754 – חינוך – הנגשת אולפנא לבנות (מעליות): 

                                                                                             תוספת משרד החינוך -   180,000 ₪

                                                                                               סה"כ תב"ר  754  -  1,049,000 ₪

                            תב"ר 795תחבורה – התקנים בטיחותיים ליד גני"ל ומעונות בר"מ:

                                                                      השתתפות משרד התחבורה -     900,000 ₪

                                                                             השתתפות משרד הפנים      -     250,000 ₪

                                                                             סה"כ תב"ר מס' 795         -     1,150,000 ₪

                            תב"ר  813חינוך – בניית בי"ס גוונים – השתת' משרד החינוך- 233,062 ₪

                            תב"ר 842 – שיפוץ מתקני ספורט – מגרש טניס : 

                                                                      השתתפות משרד התרבות והספורט - 127,448 ₪

                                                                      השתתפות משרד הפנים                   -  102,552 ₪

                                                               סה"כ תב"ר 842                          -     230,000

                            תב"ר 850 – שיכון – פיתוח שכונות ותיקות:

                                                                       השתתפות משרד השיכון               -    330,000 

                            תב"ר 861 – פקע"ר – התקנת מצלמות  - סגירת פיתחה חרסינה:

                                                                       השתתפות פקע"ר                          -   250,000 

                            תב"ר 862 – איכה"ס – התייעלות אנרגטית בקרית ארבע:

                                                                              השתתפות משרד איכה"ס    -    41,895   

                            תב"ר 863 – פנים – שיקום שירותים ציבוריים מרכז אזרחי :

                                                                           השתתפות משרד הפנים      -     120,000  

                            תב"ר 864 – פנים – תשתיות חשמל – תאורת רחוב חסכוניים:

                                                                           השתתפות משרד הפנים    -       95,000    

                            תב"ר  865  - חינוך – אולפנא – הנגשת כיתה ללקויי שמיעה:

                                                                          השתתפות משרד החינוך    -       30,000    

                            תב"ר 866 – חינוך – אולפנא – הנגשת כיתה ללקויי שמיעה:

                                                                          השתתפות משרד החינוך     -      30,000         

 

סע' 2: ההשלכות לתושבי בנייני ה- 400 , עקב סיפוח גן המשחקים השכונתי לבי"ס ממ"ד בנות 

ישראל ברמסון:    אני מציע, שצעד כזה, כמו סגירת שביל הגישה ששימש את תושבי אזור 400 במשך עשרות שנים וסיפוחו לבי"ס הממ"ד כולל גן השעשועים השכונתי, לא ייעשה כצעד חד-צדדי, אלא בתיאום עם התושבים והתחשבות בצרכיהם. אנשים קנו שם בתים בידיעה שיש להם שם את המעבר והם לא צריכים לעשות הקפה. מבקש החלטה מהירה, כי התושבים סובלים מהמצב הקיים.

ישראל אזולאי:     מציע למנות צוות של 3 אנשים – מהנדס המועצה ו2 חברי מועצה שיבדקו את הנושא ויגישו את המסקנות שלהם תוך שבוע. אני לא רוצה שמנהל מח' חינוך הוא זה שיחליט בענין הזה, כי אותו ואת הקב"ט מענין רק האינטרסים של ביה"ס ולא של התושבים.

שמואל קרלין:       מציע להקים ועדה שתדון בענין ותמצא פתרון. לא יתכן שעשרות שנים זה משמש את התושבים ועכשיו פתאום זה הופך לבעיה בטחונית.

יעקב שרביט:        מציע שהצוות ימליץ לראש המועצה והוא יתן הנחיות לעובדי המועצה ליישם. לא צריך לחזור ולדון בכך במליאה.

אריה סוד:            מציע לצרף לצוות אולי, גם מישהו חיצוני ממשרד החינוך שמבין בחינוך ובבטיחות, כי האנשים המקומיים נתפסים לפעמים לדרך חשיבה אחת.

מלאכי לוינגר:       מציע לסיכום צוות שיכלול את מהנדס המועצה, ברמסון ואזולאי שישמעו את התושבים ואת קב"ט מוס"ח ומנהל מח' חינוך ויגישו לי תוך שבוע, המלצה סבירה לפתרון שיתן מענה סביר לכולם וההמלצה תיושם ע"י עובדי המועצה.

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 2 בישיבה מס' 13/2012 מיום  21/10/2012

הוחלט למנות צוות בהרכב מהנדס המועצה, ישראל אזולאי וישראל ברמסון.

הצוות יבדוק את נושא המעבר הציבורי ליד ממ"ד בנות ויגיש לראש המועצה תוך שבוע, המלצה לפתרון הבעיה באופן שיתן מענה סביר הן לתושבים והן לביה"ס.

המלצת הצוות תיושם ע"י עובדי המועצה.

 

יעקב שרביט עוזב את הדיון

 

סע' 3: אישור המלצות ועדת שמות

ישראל אזולאי:     מציע לאשר את סעיפים 3 ו-6 של המלצות ועדת שמות כמפורט בפרוטוקול הועדה מיום 10/10/12. את שאר הסעיפים אני מציע להוריד מסדר היום, כי מדובר בנושאים מורכבים ועדינים שועדת ההנצחות צריכה לדון בהם.

ישראל ברמסון:    מציע:

(1)     המועצה דוחה את קריאת שם הפארק ע"ש יגאל אלון (א) כי משפחת אלון מתנגדת (ב) הוא היה בעד פשרה טריטוריאלית (ג) אם כבר קוראים ע"ש מישהו, אז שזה יהיה מישהו מקרית ארבע.

(2)     להעביר את הנושא לועדת הנצחות במידה ומדובר על הנצחה של מישהו. ועדת ההנצחה תביא זאת לדיון ותיתן עוד אופציות, שידונו בישיבת המועצה.

(3)     לקרוא משהו משמעותי יותר ע"ש ינון יצחקי, אך אם המועצה תחליט לקבל את המלצת ועדת שמות, אנו מסכימים לכך.

אריה סוד:            מציע להצביע  בעד סע' 3 ו-6 ולחדש החלטת מועצה קיימת, לקרוא לפארק "פארק אלון". יתר הסעיפים יעלו לדיון בישיבה המועצה הבאה.

 

 

הצבעה: הצעת ברמסון: בעד – 2 (ברמסון, בנצי)

 

                    הצעת אזולאי:  בעד – 1 (אזולאי)

 

                    הצעת סוד:      בעד – 3 (מלאכי, שמואל, אריה).

 

 

 

 

החלטה לסע' 3 בישיבת מועצה מס' 13/2012 מיום 21/10/2012

הוחלט : א. לחדש החלטת מועצה קיימת לקרוא לפארק  "פארק אלון".

               ב. לאשר המלצת הועדה בסע' 3 בפרוטוקול הועדה  - להקים מגרש הדרכה לזהירות   בדרכים ע"ש ינון יצחקי, שישרת את כל ילדי הישובים באזור. במקום תוקם גם פינת הנצחה לזכרו. בביצוע הפרוייקט ישתתפו המועצה המקומית בהובלת מח' חינוך, משרדי ממשלה רלוונטים ומשפחת יצחקי.

                ג. לאשר המלצת הועדה בסע' 6 לפרוטוקול הועדה -לקדם עם הגורמים החיצוניים את קריאת כביש חוצה יהודה ע"ש דרור ויינברג הי"ד, שבזכות פעולתו הנחרצת הכביש פתוח עד היום.

                ד. יתר הסעיפים וההמלצות הכלולים בפרוטוקול הועדה ידונו בישיבת המועצה הבאה.

 

 

סע' 4: מינוי יועצת לקידום מעמד האשה

ישראל אזולאי:     מציע למנות יועצת לקידום מעמד האישה ברשות כפי שהחוק דורש. יש אמנם קבס"ית עובדת מועצה, בעלת תואר אקדמאי שמונתה לתפקיד הזה אך היא לא עושה כלום. נשים צריכות לדעת שיש להם פה כתובת אם הן חשות קיפוח.

ישראל ברמסון:    מציע למנות מישהי שזה יהיה התפקיד שלה בתקן נפרד ולהקים ועדה שתקבע את הקריטריונים לבחירתה.

מלאכי לוינגר:       מציע שברמסון ואזולאי ישבו יחד עם המזכיר והגזבר כדי להגדיר את דרישות התפקיד ולאתר עובדת מתוך המערכת שמתאימה לתפקיד הזה.

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 4 בישיבה מס' 13/2012 מיום 21/10/2012

ברמסון ואזולאי ישבו יחד עם מזכיר המועצה והגזבר כדי להגדיר את דרישות תפקיד היועצת לקידום מעמד האשה ויאתרו מתוך המערכת עובדת שמתאימה למלא תפקיד זה.

 

 

 

 

                                                            מלאכי לוינגר                             שולי  שמעון

                                                            ראש המועצה                             מזכיר המועצה

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה

 

 

 

 

שש/דרעבור לתוכן העמוד