• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 6/2012

שהתקיימה ביום א', ב' ניסן תשע"ב (25/3/2012)

משתתפים:        מלאכי לוינגר, שמואל קרלין, ישראל ברמסון, בנצי גופשטיין, אריה סוד, ישראל אזולאי.

לא משתתפים: יהושע שני יעקב שרביט, מרדכי סעייד,

נוכחים:             חיים שחר, חגי גלס.

סדר  יום:          הצגת דו"ח המבקר.

ישראל אזולאי:  הצעת החלטה: חברי המועצה קיבלו את דו"ח הביקורת ואת דו"ח ועדת ביקורת וסומכים ידם על ראש המועצה שהליקויים יתוקנו בהקדם.

אריה סוד:         מציע להוסיף בהצעת אזולאי, שחברי המועצה קיבלו את דו"ח ועדת ביקורת כולל ההסתייגות של אזולאי.

ישראל ברמסון:הצעת החלטה:

1.       המועצה מקבלת את המלצות ועדת הביקורת כפי שהובאו בפרוטוקול ישיבת הועדה מיום 28/2/12.

2.       המועצה מקבלת את ההמלצות הנ"ל במלואם.

3.       המועצה מיצרה על כך, שעד היום לא קיבלנו דו"ח מפורט המאשר את ביצוע תיקון הליקויים כפי שהועלו בדוחות הביקורת וזאת בהמשך לדרישתה של גב' עופרה ברכה ממשרד הפנים שהיה אמור להישלח עד ה- 25/3/12.

4.       המועצה מיצרה על כך, שעד לישיבת המועצה לא התקבל דו"ח מפורט ע"י ראש המועצה שמאשר את ביצוע תיקון הליקויים כפי שנדרש ע"י גב' עופרה ברכה.

5.       המועצה רואה בחומרה את קביעתו של רו"ח זדנברג בדבר חריגה מהנחיות שמחייבות את המועצה המקומית.

6.       המועצה מצפה שהליקויים מופיעים בדוחות הביקורת הן של מבקר המועצה והן של משרד הפנים יטופלו כנדרש ויפורסמו לחברי המועצה בדו"ח מיוחד שיוגש מטעם מזכירות המועצה.

הצבעה על הצעת ברמסון: בעד – 2 (ברמסון, גופשטיין)

הצבעה על הצעת סוד/אזולאי: בעד – 4 (לוינגר, סוד, אזולאי, קרלין).

החלטה בישיבת מועצה מס' 6/2012 מיום 25/3/12

המועצה מקבלת את דוחות הביקורת של רו"ח מטעם משרד הפנים לשנת 2010 ואת דו"ח ועדת ביקורת עם הסתייגויות ישראל אזולאי וסומכת ידה על ראש המועצה שהליקויים יתוקנו בהקדם.

                                                                        מלאכי לוינגר                   שולי  שמעון

                                                                        ראש המועצה                 מזכיר המועצה

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד