• מערה
 • בנין המועצה
 • ריקודגלים
 • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 5/2012

שהתקיימה ביום א', ב' ניסן תשע"ב (25/3/2012)

משתתפים:        מלאכי לוינגר, יעקב שרביט, יהושע שני, שמואל קרלין, ישראל ברמסון, בנצי גופשטיין, מרדכי סעייד, אריה סוד, ישראל אזולאי.

נוכחים:             חיים שחר, חגי גלס, עו"ד תמיר יחיא.

סדר יום:           1. אישור תברי"ם וסגירת תברי"ם (רשימה נשלחה בדוא"ל ב- 15/3/2012)

                         2. פתיחת חשבון קרן לשיקום וחידוש מערכות מים וביוב.

                        3. הצטרפות המועצה לתוכנית תג הסביבה.

                           4. הקצאת אגף רחל קומה ג' בבנין המועצה למועה"ד ולרבנות המקומית עפ"י המלצת ועדת הקצאות.

                        בפתיחת הישיבה יושק אתר האינטרנט החדש של המועצה.

שאילתות שהוגשו ע"י ישראל אזולאי

 1. בדוחות הביקורת מובא שיש 2 חברות השייכות למועצה המקומית – החל"פ ומינהלת אזור תעשיה.

מדוע המועצה לא דנה בשנים האחרונות בענין מינהלת אזור תעשיה, במטרותיה ופעילותה?

 1. האם המועצה החלה בגביית ארנונה מהבנק ואם לא, האם נשלחה דרישה ומדוע לא חוייב הבנק בשנת 2011.

תשובת ראש המועצה

 1. מינהלת אזור תעשיה המשותפת למועצות קרית ארבע והר חברון, הוקמה לפני שנים רבות ולא ידוע לי אם אי פעם התקיים במליאה דיון אודות המינהלת. לאחרונה סיים את תפקידו מנכ"ל המינהלת שכיהן במשך שנים ובמקומו נכנס מנכ"ל חל"פ קרית ארבע. אם תבקש יינתן לך בכתב מטרות המינהלת ותחום טיפולה.
 2. לאחר שנים רבות שלא גבו מבנק לאומי ארנונה, הוציאה המועצה דרישת תשלום לשנת 2012 וזאת עפ"י סיכום משותף עם הבנק.

סע' 1: אישור תברי"ם וסגירת תברי"ם

מס' תב"ר

שם הפרוייקט

תקציב מבוקש

תקציב קודם

תוספת

פירוט מקורות מימון

סכום

פירוט תשלומים

סכום

550

השתת. ת.רגיל באולם אירועים

11,141,204

10,942,000

199,204

השתת. משרד השיכון

8,876,000

עבודות קבלניות

11,141,204

הקצבה מתקציב רגיל

2,066.000

השתת.

הקרן

199,204

הצבעה: בעד  - 6 (לוינגר, אזולאי, קרלין, סוד, שני, שרביט)

                       נגד - 3 (גופשטיין, סעייד, ברמסון)

מס' תב"ר

שם הפרוייקט

תקציב מבוקש

תקציב קודם

תוספת

פירוט מקורות מימון

סכום

פירוט תשלומים

סכום

836

תיירות, תוכנית אב לתיירות

305,100

305,100

השתת. משרד התיירות

300,000

הוצאות תכנון ופיקוח

305,100

השתתפות הקרן לעבודות פיתוח

5,100

הצבעה – בעד – פה אחד

מס' תב"ר

שם הפרוייקט

תקציב מבוקש

תקציב קודם

תוספת

פירוט מקורות מימון

סכום

פירוט תשלומים

סכום

844

הלוואה לכיסוי גרעון

2,500,000

2,500,000

השתתפות הלוואה לכיסוי גרעון

2,500,000

הלוואה לכיסוי גרעון

2,500,000

            הצבעה : בעד – 6 (לוינגר, אזולאי, קרלין, סוד, שני, שרביט)

                                     נגד – 2 (סעייד, ברמסון)

                          גופשטיין לא נכח בהצבעה

החלטה לסע' 1 אישור תברי"ם בישיבה מס' 5/2012 מיום  25/3/2012

אושרו התברי"ם כדלקמן:

מס' תב"ר

שם הפרוייקט

תקציב מבוקש

תקציב קודם

תוספת

פירוט מקורות מימון

סכום

פירוט תשלומים

סכום

550

השתת. ת.רגיל באולם אירועים

11,141,204

10,942,000

199,204

השתת. משרד השיכון

8,876,000

עבודות קבלניות

11,141,204

הקצבה מתקציב רגיל

2,066.000

השתת.

הקרן

199,204

836

תיירות, תוכנית אב לתיירות

305,100

305,100

השתת. משרד התיירות

300,000

הוצאות תכנון ופיקוח

305,100

השתתפות הקרן לעבודות פיתוח

5,100

844

הלוואה לכיסוי גרעון

2,500,000

2,500,000

השתתפות הלוואה לכיסוי גרעון

2,500,000

הלוואה לכיסוי גרעון

2,500,000

ב. סגירת תברי"ם

חיים שחר:      מצ"ב רשימת תברי"ם לסגירה עד 31/12/2011

תברי"ם שהסתיימו בגרעון לסגירה: זיכוי  סעיף 509 וחיוב 800000001

תב"ר

שם תב"ר

תקציב הכנסות

תקציב הוצאות

ביצוע הכנסות

ביצוע הוצאות

יתרה

בש"ח

723

גן משחקים גבעת האבות

307,935

307,935 -

307,935

415,938 -

108,003 -

760

המש' לשירותי דת, מבנה יביל 150 מ"ר,מדורגים 09

464,000

464,000-

463,000

500,681 -

37,681 -

764

קרן מתקנים-מתקני כושר לפארק פתוח, 09

187,000

187,000 -

178,822

195,210 -

16,388-

778

פקע"ר,שדרוג מכלולי כניסה לק. ארבע - 10

307,214

307,214 -

307,214  

312,771 -

5,557 -

779

חינוך, שינויים והתאמות ממ"ד בנות – 10

500,000

500,000-

500,000

507,258 -

7,258 -

780

חינוך, שינויים והתאמות ממ"ד בנים - 10

500,000

500,000 -

500,000

507,191 -

7,192-

781

חינוך, אופק חדש פינות עבודה בי"ס גוונים – 10

35,200

35,200-

35,200

35,238 -

38 -

782

חינוך, אופק חדש פינות עבודה בי"ס ת"ת חברון 10

35,200

35,300  -

35,013

35,312 -

299  -

783

חינוך אופק חדש פינות עבודה בי"ס אלוני ממרא – 10

35,200

35,200  -

35,200

35,214 -

14   -

786

חינוך-שינויים והתאמות במוס"ח ממ"ד בנים 10

600,000

600,000-

595,980

600,000 -

4,020 -

787

חינוך, שיפוץ והרחבה מבנה יבל בי"ס אלוני ממרא -10

200,000

200,000 -

200,000

206,972 -

  6,972 –

788

פיס, שיפוצים במבני פיס (10-2762)

150,000

150,000-

150,000

151,913 -

1,913 -

789

חינוך, שינויים והתאמות במוס"ח בנות 10

600,000

600,000  -

600,000

612,750 -

12,750  -

805

חינוך, מרכז פסג"ה השלמת מבנה ושיפוצים – 11

37,000

37,000  -

37,000

38,430 -

1,430   -

819

פנים – רענון 6 תיקי רופא 11-2011

4,800

0

4,800

4,811 -

11  -

822

חינוך, שינויים והתאמות ממ"ד בנים 11

45,000

45,000 -

45,000

45,535 -

535 -

825

חינוך – שינויים והתאמות לגן ילדים (מילוא 11)

120,000

120,000 -

120,000

124,565 -

4,565 -

214,625-

תברי"ם שהסתיימו בעודף לסגירה: חיוב סעיף 917 ולזיכוי 400000140

מס'

תב"ר

שם תב"ר

תקציב הכנסות

תקציב הוצאות

ביצוע הכנסות

ביצוע הוצאות

יתרה

בש"ח

626

מרכז אזרחי ב' – מכירת חנויות

7,293,000

7,293.000 -

7,364,606

7,350,129-

14,477

740

פנים פיתוח – הקמת אנדרטה

100,000

100,000 -

100,000

91,651 -

8,349

773

חינוך – בינוי ושיפוץ במרפ"דים 09

250,000

250,000 -

250,000

247,214 -

2,786

25,612

תבר"ים שהסתיימו באפס

מס'

תב"ר

שם תב"ר

תקציב הכנסות

תקציב הוצאות

ביצוע הכנסות

ביצוע הוצאות

יתרה

בש"ח

770

Gis מערכת מידע גיאוגרפי – 09

100,354

100,354 -

100,354

100,354 -

0

790

חינוך, אופק חדש פינות עבודה חט"ב – 10

35,200

35,200 -

35,200

35,200 -

0

796

פנים, שדרוג מרכיבי בטחון 10-2010

30,000

30,000 -

30,000

30,000 -

0

818

תחבורה, סימון כבישים לשנת 11-2011

49,227

49,227 -

49,227

49,227 -

הצבעה : בעד – פה אחד

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 5/2012 מיום 25/3/2012

מאושר סגירת התברי"ם כדלקמן:

תברי"ם שהסתיימו בגרעון לסגירה: זיכוי  סעיף 509 וחיוב 800000001

תב"ר

שם תב"ר

תקציב הכנסות

תקציב הוצאות

ביצוע הכנסות

ביצוע הוצאות

יתרה

בש"ח

723

גן משחקים גבעת האבות

307,935

307,935 -

307,935

415,938 -

108,003 -

760

המש' לשירותי דת, מבנה יביל 150 מ"ר,מדורגים 09

464,000

464,000-

463,000

500,681 -

37,681 -

764

קרן מתקנים-מתקני כושר לפארק פתוח, 09

187,000

187,000 -

178,822

195,210 -

16,388-

778

פקע"ר,שדרוג מכלולי כניסה לק. ארבע - 10

307,214

307,214 -

307,214  

312,771 -

5,557 -

779

חינוך, שינויים והתאמות ממ"ד בנות – 10

500,000

500,000-

500,000

507,258 -

7,258 -

780

חינוך, שינויים והתאמות ממ"ד בנים - 10

500,000

500,000 -

500,000

507,191 -

  7,192-

781

חינוך, אופק חדש פינות עבודה בי"ס גוונים – 10

35,200

35,200-

35,200

35,238 -

38 -

782

חינוך, אופק חדש פינות עבודה בי"ס ת"ת חברון 10

35,200

35,300  -

35,013

35,312 -

299  -

783

חינוך אופק חדש פינות עבודה בי"ס אלוני ממרא – 10

35,200

35,200  -

35,200

35,214 -

14   -

786

חינוך-שינויים והתאמות במוס"ח ממ"ד בנים 10

600,000

600,000-

595,980

600,000 -

4,020 -

787

חינוך, שיפוץ והרחבה מבנה יבל בי"ס אלוני ממרא -10

200,000

200,000 -

200,000

206,972 -

  6,972 –

788

פיס, שיפוצים במבני פיס (10-2762)

150,000

150,000-

150,000

151,913 -

1,913 -

789

חינוך, שינויים והתאמות במוס"ח בנות 10

600,000

600,000  -

600,000

612,750 -

12,750  -

805

חינוך, מרכז פסג"ה השלמת מבנה ושיפוצים – 11

37,000

37,000  -

37,000

38,430 -

1,430   -

819

פנים – רענון 6 תיקי רופא 11-2011

4,800

0

4,800

4,811 -

11  -

822

חינוך, שינויים והתאמות ממ"ד בנים 11

45,000

45,000 -

45,000

45,535 -

535 -

825

חינוך – שינויים והתאמות לגן ילדים (מילוא 11)

120,000

120,000 -

120,000

124,565 -

4,565 -

214,625-

תברי"ם שהסתיימו בעודף לסגירה: חיוב סעיף 917 ולזיכוי 400000140

מס'

תב"ר

שם תב"ר

תקציב הכנסות

תקציב הוצאות

ביצוע הכנסות

ביצוע הוצאות

יתרה

בש"ח

626

מרכז אזרחי ב' – מכירת חנויות

7,293,000

7,293.000 -

7,364,606

7,350,129-

14,477

740

פנים פיתוח – הקמת אנדרטה

100,000

100,000 -

100,000

91,651 -

8,349

773

חינוך – בינוי ושיפוץ במרפ"דים 09

250,000

250,000 -

250,000

247,214 -

2,786

25,612

תבר"ים שהסתיימו באפס

מס'

תב"ר

שם תב"ר

תקציב הכנסות

תקציב הוצאות

ביצוע הכנסות

ביצוע הוצאות

יתרה

בש"ח

770

Gis מערכת מידע גיאוגרפי – 09

100,354

100,354 -

100,354

100,354 -

0

790

חינוך, אופק חדש פינות עבודה חט"ב – 10

35,200

35,200 -

35,200

35,200 -

0

796

פנים, שדרוג מרכיבי בטחון 10-2010

30,000

30,000 -

30,000

30,000 -

0

818

תחבורה, סימון כבישים לשנת 11-2011

49,227

49,227 -

49,227

49,227 -

0

סע' 2: פתיחת חשבון קרן לשיקום וחידוש מערכות מים וביוב.

חיים שחר:        מבקש לאשר פתיחת חשבון יעודי לקרן לעבודות פיתוח ושיקום רשת המים והביוב וזאת עפ"י דרישת משרד הפנים.

הצבעה: בעד – פה אחד

אזולאי לא נכח בהצבעה

החלטה לסע' 2  בישיבה מס' 5/2012 מיום  25/3/2012

מאושרת בקשת המועצה לפתיחת חשבון קרן לשיקום וחידוש מערכות מים וביוב

יעקב שרביט עוזב את הישיבה

סע' 3: הצטרפות המועצה לתוכנית תג הסביבה.

חגי גלס:            מבקש לאשר הצטרפות המועצה לתוכנית תג הסביבה. המשרד להגנת הסביבה יאשר לרשויות שיצטרפו לתוכנית 40 אלש"ח ליועץ בהתייעלות וחסכון אנרגטי בכל נכסי המועצה. היועץ לענין זה יהיה מר ישראל בלומנטל.   

ישראל ברמסון: מציע:

  1. המועצה מאשרת את הצטרפות המועצה לתכנית תג הסביבה.
  2. המועצה מברכת את ראש המועצה על יוזמתו לקידום הפרוייקט.
  3. המועצה מברכת על קידום פרוייקט יחודי זה שינוהל ע"י מומחה תושב הקריה.

ישראל אזולאי/אריה סוד: מציעים:

המועצה מקדמת בברכה את ההצעה לשיפור איכות החיים בקרית ארבע ומאשרת הצטרפות לתוכנית תג הגנת הסביבה. 

הצבעה על הצעת ברמסון : בעד - 3 (ברמסון, גופשטיין, סעייד)

הצבעה על הצעת אזולאי וסוד: בעד - 5 (לוינגר, אזולאי, סוד, קרלין, שני)

הצעת סוד ואזולאי התקבלה

החלטה לסע' 3 בישיבה מס' 5/2012 מיום  25/3/2012

מאושרת בקשת המועצה להצטרפות לתכנית תג הסביבה

סע' 4: הקצאת אגף רחל קומה ג' בבנין המועצה למועה"ד ולרבנות המקומית עפ"י המלצת ועדת הקצאות.

מלאכי לוינגר: מבקש לאשר את המלצת ועדת הקצאות מיום 22/3/2012 להקצות למועה"ד את

                        מבנה אגף רחל שבמרכז האזרחי – בנין המועצה, קומה ג' ת.ב. 510/1/8.

הצבעה: בעד – פה אחד

החלטה לסע' 4 בישיבה מס' 5/2012 מיום  25/3/2012

מאושרת המלצת ועדת ההקצאות להקצות למועה"ד ולרבנות המקומית את אגף רחל בקומה ג' שבמרכז האזרחי – בנין המועצה, קומה ג' ת.ב.ע. 510/1/8.

                                                                        מלאכי לוינגר                 שולי  שמעון

                                                                        ראש המועצה                 מזכיר המועצה

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד