• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 5/2010

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 5/2010

 שהתקיימה ביום רביעי ב' ניסן תש"ע 17 במרץ 2010

משתתפים:           מלאכי לוינגר, שמואל קרלין, ישראל ברמסון, בן ציון גופשטיין, יעקב שרביט, יורם אלמכיאס,מאיר לפיד, יהושע שני (מגיע אחרי סעיף 1).

לא משתתף:          מרדכי סעייד.

נוכח:                    שולי שמעון.

סדר יום:              סקירת ראש המועצה על תוכניות העבודה של המועצה.

                            1. פתיחת חשבון בבנק איגוד סניף ירושלים

                            א. 1 מיליון ₪ בחשבון חדש בבנק איגוד.

                            ב. 1 מיליון ₪ הקטנת אשראי בנק דקסיה (אוצר השלטון).

                            2. תיקון חוק עזר לקרית ארבע (שירותי  שמירה) התש"ע – 2010.

                            3. מינוי חבר לועדת מכרזים במקום חיים אלישביץ.

                            4. בחירת ועדת שמות ויו"ר הועדה עפ"י הנחיית היועהמ"ש.

 

מלאכי לוינגר נותן סקירה על תוכניות העבודה של המועצה.

יעקב שרביט ויורם אלמכיאס מגיעים.

סע' 1. פתיחת חשבון בבנק איגוד סניף ירושלים

          א. 1 מיליון ₪ בחשבון חדש בבנק איגוד.

          ב. 1 מיליון ₪ הקטנת אשראי בנק דקסיה (אוצר השלטון).

מלאכי לוינגר:       מציע לאשר בקשת הגזבר לפתיחת חשבון חדש ע"ס 1 מליון ש"ח בבנק איגוד במקביל להקטנת אשראי בבנק דקסיה - (אוצר השלטון) בסך 1 מיליון ₪.

בן ציון גופשטיין: מציע לסגור את האשראי בבנק דקסיה כי הם לא רוצים אותנו ולעבור רק לבנק איגוד, או בנק אחר.

יעקב שרביט:        מציע לאשר את בקשת הגזבר כיוון שאין ברירה וחייבים להמשיך לתפקד. יחד עם זאת, כיוון שהם זרקו אותנו, צריך להמשיך במאמצים למצוא פתרונות אחרים ולעזוב אותם לגמרי.

ישראל ברמסון:    אני מציע לאשר כרגע את בקשת הגזבר מתוך מגמה ושאיפה לעזוב את בנק דקסיה בחודשים הקרובים, כי הם מחרימים את יו"ש ולמצוא בנקים אחרים שיסכימו לעבוד איתנו. זו הצעת בן ציון.

 

הצבעה על הצעת יעקב ובן ציון: בעד – פה אחד

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 5/2010 מיום 17.3.2010

* מאושרת בקשת הגזבר לפתיחת חשבון חדש ע"ס 1 מיליון ₪ בבנק איגוד     ולהקטין האשראי  ב- 1 מיליון ₪ בבנק דקסיה (אוצר השלטון).

* המועצה תפעל לעזוב כליל את בנק דקסיה.

 

סע' 2: תיקון חוק עזר לקרית ארבע (שירותי שמירה) התש"ע – 2010

מלאכי לוינגר: מציע לאשר את התיקון לחוק העזר עפ"י הנוסח שהוכן ע"י היועהמ"ש:

                            סע' 6(א) לחוק יתוקן וינוסח כדלקמן:

                              "אדם שאינו כשיר או נפסל לשמירה על ידי הממונה על השמירה במועצה וכן אזרח ותיק כמשמעו בחוק האזרחים הותיקים , התש"ן – 1989, אשר זכאי להנחה בארנונה על פי דיני הארנונה,  יהיה זכאי לפטור מתשלום אגרת השמירה, ובתנאי כי הנכס משמש לצורך מגוריו של המבקש "

                            סע' 6 (ב) לחוק יתוקן וינוסח כדלקמן:

                            "מי שמחזיק בנכס המהווה דירת מגורים ומשלם בעדו אגרת שמירה על פי חוק זה, ובמקביל מחזיק בתחום המועצה המקומית קרית ארבע בנכס נוסף המשמש לתעשיה ו/או מסחר ומשלם עבורו ארנונה, יהיה הפטור מתשלום אגרת השמירה על פי חוק זה עבור אחד מהנכסים שבחזקתו עבור הנכס שבגינו החיוב  הנמוך יותר".

בן ציון גופשטיין: מציע:  (א) לכלול בסע' 6(א) שגם מי שנפסל לשמירה יהיה פטור מאגרת שמירה, גם אם הוא לא זכאי להנחה בארנונה, כיוון שאין לו את האופציה לשמור במקום לשלם האגרה.

                            (ב) בסע' 6(ב) לכלול  כל עמותה שפועלת לטובת הציבור שתהיה פטורה מאגרת שמירה.

יעקב שרביט:        מציע לאשר את התיקון המוצע בחוק העזר, כי בעלי עסקים שגרים פה משלמים פעם אחת על נכס המגורים שלהם ופעם על העסק. הנזק הכספי שיגרם למועצה בגין הפטור הזה, כפי שבדקתי, מסתכם במאות ₪ בחודש.

ישראל ברמסון:    אני מציע שנחליט שהצעת בן ציון תקודם ברוח חיובית. גם העמותות מעסיקות עובדים וזה יעודד את הפעילויות הכלכלית והתעסוקה ביישוב.

מלאכי לוינגר:       אני מציע לאשר את התיקון לחוק עפ"י הנוסח שהוגש בפניכם וההצעות שהעלה בן ציון יובאו בפני היועהמ"ש לבדיקה ולניסוח וזה יובא לאישור באחת הישיבות הבאות.

הצבעה: בעד – פה אחד

החלטה לסע' 2 בישיבה מס' 5/2010 שהתקיימה ביום 17.3.2010

מאושר התיקון לחוק עזר לקרית ארבע, שירותי שמירה התש"ע – 2010 כדלקמן:

סע' 6(א) לחוק יתוקן וינוסח כדלקמן:

 "אדם שאינו כשיר או נפסל לשמירה על ידי הממונה על השמירה במועצה וכן אזרח ותיק כמשמעו בחוק האזרחים הותיקים , התש"ן – 1989, אשר זכאי להנחה בארנונה על פי דיני הארנונה,  יהיה זכאי לפטור מתשלום אגרת השמירה, ובתנאי כי הנכס משמש לצורך מגוריו של המבקש "

סע' 6 (ב) לחוק יתוקן וינוסח כדלקמן:

"מי שמחזיק בנכס המהווה דירת מגורים ומשלם בעדו אגרת שמירה על פי חוק זה, ובמקביל מחזיק בתחום המועצה המקומית קרית ארבע בנכס נוסף המשמש לתעשיה ו/או מסחר ומשלם עבורו ארנונה, יהיה הפטור מתשלום אגרת השמירה על פי חוק זה עבור אחד מהנכסים שבחזקתו עבור הנכס שבגינו החיוב  הנמוך יותר".

 * הצעת בן ציון לכלול תיקונים נוספים בחוק העזר, תובא בפני היועהמ"ש לבדיקה ולניסוח  ותוגש לאישור  המועצה באחת הישיבות הבאות.

 

סע' 3: מינוי חבר לועדת מכרזים במקום חיים אלישביץ

מלאכי לוינגר:       מציע את שמואל קרלין.

ישראל ברמסון:    מציע את בן ציון גופשטיין, כמו שהוא צריך להיות במקום אלישביץ בועדת ביקורת.

מאיר לפיד:           מציע לשמור על יחסי הכוחות בועדה כמו שהיה ולמנות את בן ציון גופשטיין.

 

הצבעה על הצעת מלאכי: בעד – 5 (מלאכי,יורם,שמואל,יהושע,יעקב).

הצבעה על הצעת ישראל: בעד – 3 (ישראל, בן ציון, מאיר).

הצעת מלאכי התקבלה.

 

החלטה לסע' 3 בישיבה מס' 5/2010 שהתקיימה ביום 17.3.2010

הוחלט לבחור במר שמואל קרלין כחבר ועדת המכרזים במקום חיים אלישביץ.

 

סע' 4: בחירת ועדת שמות ויו"ר הועדה עפ"י הנחיית היועהמ"ש

מלאכי לוינגר:       מציע את אבי נייר, יוסי שרביט, מאיר זליקוביץ, איתמר שניוויס, יהושע שני, יורם אלמכיאס וישראל אזולאי כחברי ועדת שמות ונועם ארנון כמשקיף ויועץ מקצועי.

ישראל ברמסון: מציע להשאיר את הרכב הועדה כפי שהחליטה המועצה ולהוסיף 2 חברי מועצה – יורם אלמכיאס ובן ציון גופשטיין, שיחד עם מרדכי סעייד  שכבר נבחר,  יהיו רבע מחברי המועצה.

                            הועדה שנבחרה עפ"י הצעתנו, מייצגת את קרית ארבע והיא התכנסה כבר ופנתה לציבור לקבל הצעות . זה יפגע באנשים שנבחרו שיתבקשו עכשיו לפנות את מקומם.

מאיר לפיד:           מציע להשאיר את הרכב הועדה ולא לעשות בה שינויים. צריך לפעמים לדעת לתת כבוד. זה לא דברים הרי גורל וכל שינוי, סתם יפגע באנשים  וחברי מועצה שהביעו נכונות להשתתף בועדה.

יעקב עוזב את הישיבה

הצבעה על הצעת מלאכי: בעד – 4 (מלאכי, יורם, שמואל, יהושע)

הצבעה על הצעת ישראל: בעד – 3 (ישראל, מאיר, בן ציון)

הצעת מלאכי מתקבלת

 

החלטה לסע' 4 בישיבה מס' 5/2010 מיום 17.3.2010

הרכב ועדת שמות יהיה כדלקמן: אבי נייר, יוסי שרביט, מאיר זליקוביץ, איתמר שניוויס, יהושע שני, יורם אלמכיאס וישראל אזולאי. נועם ארנון ישמש כמשקיף ויועץ מקצועי.

 

                                                            מלאכי לוינגר                 שולי שמעון

                                                            ראש המועצה                 מזכיר המועצה

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה

 

 

 עבור לתוכן העמוד