• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

21/2009

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 21/2009

שהתקיימה ביום ראשון, יז' אלול תשס"ט (6.9.09)


 

משתתפים:              מלאכי לוינגר, יורם אלמכיאס, מרדכי סעייד, חיים אלישביץ , ישראל ברמסון, מאיר לפיד (הגיע בסע' 2).

 

לא השתתפו:           יהושע שני, יעקב שרביט, שמואל קרלין.

 

סדר יום:                 1. בחירת ועדת שמות:

                              הרכב הועדה המוצע: מרדכי סעייד, אבי נייר, יוסי שרביט, אריה סוד, בועז העצני, מאיר 

                                                                     זליקוביץ, נורית כהן.

 

                              2. מינוי יו"ר לועדת הנחות בארנונה;

 

                              3. בעיית הפקקים היזומים בכביש המנהרות, ע"י משטרת ישראל, בשעות אחה"צ והערב (לבקשת מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, חיים אלישביץ).

 

                              4. התפרעות הערבים מסביב לקרית ארבע באמצעות פיצוצי זיקוקי ביום ובלילה מול אוזלת ידם של כוחות הבטחון בטיפול בתופעה (לבקשת מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, חיים אלישביץ).

 

סע' 1: בחירת ועדת שמות

מלאכי לוינגר:          מציע את אבי נייר, יוסי שרביט, בועז העצני, מאיר זליקוביץ ועפ"י הצעת לפיד גם נועם ארנון וישראל אזולאי.

ישראל ברמסון:       זו רשימה אליטיסטית, עם זהות פוליטית יותר מדי חזקה. לכן מציע רשימה שמייצגת את כל חלקי הציבור: נועם ארנון, ישראל אזולאי, עדי בן אבו, עתידה בן ישי, פסח פינצ'בסקי, דוד אדרעי, איתמר שניוויס, אלי גלבוע, אברהם ברטרה, מרדכי סעייד.

מלאכי לוינגר:          מציע להפחית את ההצעה של ישראל ל- 5 חברים.

 

הצבעה על הצעת ישראל: בעד - 3 (מרדכי, חיים, ישראל)

                                                                           נגד - 1(יורם)

                                                                                    נמנע - 1(מלאכי)

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 21/2009 מיום 6.9.2009

הוחלט על בחירת נועם ארנון, ישראל אזולאי, עדי בן אבו, עתידה בן ישי, פסח פינצ'בסקי, דוד אדרעי, איתמר שניוויס, אלי גלבוע, אברהם בטרה ומרדכי סעייד כחברי ועדת שמות.

 

סע' 2: מינוי יו"ר לועדת הנחות בארנונה

מלאכי לוינגר:          מציע את שמואל קרלין כיו"ר.

 

מאיר לפיד מגיע

 

ישראל ברמסון:       מציע למנות את לפיד כחבר שלישי בועדה וכיו"ר. ללפיד חשוב מאוד להיות חבר בועדה הזו.

חיים אלישביץ:        מציע שלפיד יבחר כחבר הועדה ואם כפי שנטען פה לא ניתן עפ"י התקנון, למנות לועדה  שלושה חברי מועצה, אז אני מוכן להתפטר מהועדה, כי לדעתי, לפיד יותר חשוב ממני בועדה.

מלאכי לוינגר:          מציע שתעלו את נושא החלפת חיים בחבר אחר בישיבת המועצה ולאור כוונת חיים לעזוב את הועדה, אני מוריד את נושא בחירת היו"ר מסדר יום, כי היו"ר צריך להיבחר מתוך 2 חברי הועדה שנבחרו.

מאיר לפיד:             זו פרשנות שלך. הנושא הוא בחירת יו"ר ולא מתוך 2 החברים. אני מציע שתשאל את היועהמ"ש.

מרדכי סעייד:          אני מציע לבחור בלפיד כחבר הועדה וכיו"ר בכפוף לתקנון.

 

הצבעה על הצעת מרדכי:בעד - פה אחד

 

מלאכי ויורם לא משתתפים בחלק מהדיון ובהצבעה

 

החלטה לסע' 2 בישיבה מס' 21/2009 מיום 6.9.2009

הוחלט לבחור במאיר לפיד כחבר וכיו"ר ועדת הנחות בארנונה בכפוף לתקנון.

 

סע' 3: בעיית הפקקים היזומים בכביש המנהרות, ע"י משטרת ישראל, בשעות אחה"צ והערב

ישראל ברמסון:       - ראש המועצה יפגש עם הגורמים הרלוונטיים - מפקד המחוז, אלוף הפיקוד ושר התחבורה ויעמיד אותם על חומרת המצב.

                              - ראש המועצה יארגן את התושבים לפעולות מחאה נמרצות כגון הפגנות במקום וארגון  עצומות לגורמים הנ"ל.

                              - ראש המועצה יארגן שת"פ עם ראשי המועצות הנוגעים בדבר כראש עירית בית"ר, ראש מועצת אפרת, גוש עציון והר חברון (עם בית"ר אנו יצרנו כבר קשר) וביחד יפעלו בשיתוף פעולה.

                              - ראש המועצה יעדכן את חברי המועצה בישיבת המועצה הבאה.

 

                              מלאכי מעדכן כי כל הצעדים שהוצעו פה מבוצעים וימשיכו להתבצע כפי שדיווחנו על כך לציבור בחודשים האחרונים.

 

הצבעה על הצעת ישראל: בעד - 4(מרדכי, מאיר, חיים, ישראל)

                                                    נגד - 2(מלאכי, יורם)

                             

החלטה לסע' 3 בישיבה מס' 21/2009 מיום 6.9.2009

- ראש המועצה יפגש עם הגורמים הרלוונטיים - מפקד המחוז, אלוף הפיקוד ושר התחבורה ויעמיד אותם על חומרת המצב.

- ראש המועצה יארגן את התושבים לפעולות מחאה נמרצות כגון הפגנות במקום וארגון עצומות לגורמים הנ"ל.

- ראש המועצה יארגן שת"פ עם ראשי המועצות הנוגעים בדבר כראש עירית בית"ר, ראש מועצת אפרת, גוש עציון והר חברון וביחד יפעלו בשיתוף פעולה.

- ראש המועצה יעדכן את חברי המועצה בישיבת המועצה הבאה.

 

סע' 4: התפרעות הערבים מסביב לקרית ארבע באמצעות פיצוצי זיקוקי ביום ובלילה מול אוזלת ידם של כוחות הבטחון בטיפול בתופעה

ישראל ברמסון:       מציע:

                              - ראש המועצה יפגש עם הגורמים הרלוונטיים כגון מח"ט, מג"ד ובמידת הצורך אלוף הפיקוד ויעמידם על חומרת המצב.

                              - ראש המועצה ידרוש מהמשטרה טיפול מיידי כדי להביא למיגור התופעה.

                              - ראש המועצה יעדכן את חברי המועצה על התקדמות הענין בעוד חודש.

מאיר לפיד:             מציע להוסיף להצעת ברמסון, לפעול בדרך משפטית. שהמועצה באמצעות היועהמ"ש תגיש תביעה בשם התושבים שסובלים יום יום מהתופעה.

 

הצבעה על הצעת ישראל /מאיר: בעד - 4(ישראל, מרדכי, מאיר, חיים)

                                                              נגד - 2(מלאכי, יורם).

 

 

 

החלטה לסע' 4 בישיבת מועצה מס' 21/2009 מיום 6.9.2009

- ראש המועצה יפגש עם הגורמים הרלוונטיים כגון מח"ט, מג"ד ובמידת הצורך אלוף הפיקוד ויעמידם על חומרת המצב.

- ראש המועצה ידרוש מהמשטרה טיפול מיידי כדי להביא למיגור התופעה.

- ראש המועצה יעדכן את חברי המועצה על התקדמות הענין בעוד חודש.

- המועצה, באמצעות היועהמ"ש, תגיש תביעה בשם התושבים שסובלים יום יום מהתופעה.

 

סע' 5: שונות - דיון עקרוני ו/או מינוי ועדה, בנוגע לעדיפויות במקרים גבוליים, הנוגעים להכרעות העומדים בפני ועדת מכרזים(לבקשת מאיר לפיד ובהסכמת כל החברים הנוכחים בישיבה)

 

מאיר לפיד:             מציע להקים ועדה שתגבש ותקבע קריטריונים, פרמטרים ואמות מידה שיאפשרו לועדת המכרזים שיקול דעת להתמודד ולהחליט במצבים שבהם יש הפרשים קטנים במחירי ההצעות, כנגד עדיפויות ישוביות כגון: עדיפות לתושבי המקום, אמינות, טיב העובדים, סכנות בטחוניות פוטנציאליות וכדו'.

                              לא תמיד השיקול של המחיר הוא המשמעותי ולפעמים המהירות, האמינות וסכנות בטחוניות גם צריכים להילקח בחשבון.

                              הועדה תגיש למועצה הצעה מסודרת בענין זה.

                              מציע אותי כיו"ר הועדה וישראל ברמסון והועדה תוכל לצרף אליה כל מי שירצה.

מלאכי לוינגר:          מציע שהועדה תפעל בהתייעצות ותיאום עם היועץ המשפטי.

 

הצבעה על הצעת מאיר: בעד - 4(מאיר, ישראל, מרדכי, חיים)

                                              נמנע - 2(יורם, מלאכי)

 

החלטה לסע' 5 שונות בישיבה מס' 21/2009 מיום 6.9.2099

-          הוחלט להקים ועדה לגיבוש קריטריונים ואמות מידה שיאפשרו לועדת המכרזים, במקרים שבהם יש הפרשים קטנים במחירי ההצעות להתחשב מלבד המחיר גם בשיקולים נוספים, כגון עדיפות לתושבי המקום, אמינות, טיב עובדים, סכנות בטחוניות פוטנציאליות וכו'.

-          חברי הועדה הם: מאיר לפיד - יו"ר, ישראל ברמסון. הועדה תצרף אליה כל מי שמעוניין.

-          הועדה תגיש למועצה הצעה מסודרת בענין זה.

-          הועדה תפעל בהתייעצות ותיאום עם היועץ המשפטי למועצה.

 

 

 

 

 

                                                                  מלאכי לוינגר                             שולי  שמעון

                                                                  ראש המועצה                             מזכיר המועצה

 

רשם: שולי שמעון, מזכיר המועצה.עבור לתוכן העמוד