• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

15/2009

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 15/2009

שהתקיימה ביום ראשון א' סיון תשס"ט (24.5.09)

 

משתתפים:           מלאכי לוינגר, יהושע שני, יעקב שרביט, שמואל קרלין, מאיר לפיד, ישראל ברמסון, מרדכי סעייד, חיים אלישביץ, יורם אלמכיאס.

 

נוכחים:                שולי  שמעון - מזכיר המועצה

 

סדר יום:              1. אישור תברי"ם.

                            2. עדכון מתנ"ס ונוער ומינוי יורם אלמכיאס כמחזיק תיק הנוער.

                            3. מצב תכנון ובניה בקרית ארבע - עדכון.

                            4. סיכון בטיחותי הקיים בחלק מכבישי הקריה עקב נסיעה לא זהירה - הצבת פסי האטה על כל הכביש (לבקשת מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, חיים אלישביץ).

 

סע' 1: אישור תברי"ם

מלאכי לוינגר:       מציע לאשר התברי"ם הבאים:

                            שנת 2008:

                            תב"ר 754 - משרד החינוך - הנגשת אולפנא לבנות (מעליות) ע"ס 560,000 ש"ח.

                            תב"ר 755 - היח' להתיישבות ומשרד החינוך - שדרוג מוקד לשע"ח ע"ס 40,000 ש"ח.

                            תב"ר 756 - משרד הפנים - תקרה אקוסטית למרכז אזרחי שלב ב' ע"ס 50,000 ש"ח.

                            תב"ר 757 - משרד הפנים - רכש גרור מים 1 קוב ע"ס 11,000 ש"ח.

                            תב"ר 758 - משרד הפנים - השתתפות ברכישת רכב כיבוי ע"ס 71,000 ש"ח.

                            תב"ר 759 - היח' להתיישבות - עמדת שמירה ממוגנת ירי ע"ס 80,000 ש"ח.

 

                            שנת 2009

                            תב"ר 760 - המשרד לשירותי דת - מבנה יביל 150 מ"ר לגבעת האבות ע"ס 464,000 ש"ח

 

                            שינוי תברי"ם לשנת 2008

                            תב"ר 733 - עבודות מים וביוב בנופי ממרא - משרד הפנים 06-07  288,224 ש"ח

                                                                                           משרד הפנים 08         171,500  ש"ח

                                                                                           השתתפות המועצה    26,276    ש"ח

                                                                                                סה"כ                    486,000  ש"ח

 

                            תב"ר 736  - 06 - שדרת כניסה שלב ב' -      משרד הפנים 06-07       197,625    ש"ח

                                                                                                משרד הפנים 08     150,000    ש"ח

                                                                                           השתתפות קק"ל          750,000     ש"ח

                                                                                            סה"כ                       1,097,625  ש"ח

 

 

הצבעה: בעד - פה אחד

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 15/2009 מיום 24.5.2009

שנת 2008:

            תב"ר 754 - משרד החינוך - הנגשת אולפנא לבנות (מעליות) ע"ס 560,000 ש"ח.

            תב"ר 755 - היח' להתיישבות ומשרד החינוך - שדרוג מוקד לשע"ח ע"ס 40,000 ש"ח.

            תב"ר 756 - משרד הפנים - תקרה אקוסטית למרכז אזרחי שלב ב' ע"ס 50,000 ש"ח.

            תב"ר 757 - משרד הפנים - רכש גרור מים 1 קוב ע"ס 11,000 ש"ח.

            תב"ר 758 - משרד הפנים - השתתפות ברכישת רכב כיבוי ע"ס 71,000 ש"ח.

            תב"ר 759 - היח' להתיישבות - עמדת שמירה ממוגנת ירי ע"ס 80,000 ש"ח.

 

 

שנת 2009

תב"ר 760 - המשרד לשירותי דת - מבנה יביל 150 מ"ר לגבעת האבות ע"ס 464,000 ש"ח

           

שינוי תברי"ם לשנת 2008

תב"ר 733 - עבודות מים וביוב בנופי ממרא - משרד הפנים 06-07  288,224 ש"ח

                                                              משרד הפנים 08         171,500  ש"ח

                                                               השתתפות המועצה     26,278    ש"ח

                                                                       סה"כ                         486,000  ש"ח

 

תב"ר 736  - 06 - שדרת כניסה שלב ב' -      משרד הפנים 06-07        197,625     ש"ח

                                                                      משרד הפנים 08             150,000     ש"ח

                                                                השתתפות קק"ל            750,000     ש"ח

                                                                 סה"כ                         1,097,625  ש"ח

 

2. עדכון מתנ"ס ונוער ומינוי יורם אלמכיאס כמחזיק תיק הנוער

מלאכי לוינגר:       מעדכן על סיום עבודתו של יגאל קוטאי כמנהל המתנ"ס. כיום, הנהלת המתנ"ס מנהלת זמנית את המתנ"ס. חב' למתנס"ים הוציאה מכרז פנימי אך לא נגשו מועמדים.

                            בימים אלה מתפרסם מכרז לתפקיד בקריה ובאזור ואני מבקש למי שיש רעיון או הצעה למועמד מתאים, להפנות אותו לחב' למתנס"ים.

                            מציע למנות את יורם אלמכיאס כמחזיק תיק הנוער, למרות שהוא כבר נכנס לעומק הנושא הזה עפ"י בקשתי והצליח  תוך פרק זמן קצר לאגם משאבים, לאחד ולשלב בין כל הגורמים (מח' רווחה, מח' חינוך ומתנ"ס) שטיפלו עד כה בענין הזה בנפרד. התפקיד שלו יהיה לקבוע מדיניות בנושא הנוער.

                            כדי שיהיה ליורם מעמד מול גורמי חוץ, אני מבקש אישורכם למינוי.

מאיר לפיד:           מציע שכל חברי המועצה יהיו מעורבים בהתוויית המדיניות בנושא זה.

 

הצבעה על הצעת מלאכי: בעד - 5 (מלאכי, יורם, יהושע, שמואל, יעקב)

                                                                  נגד - 4 (ישראל, חיים, מרדכי, מאיר)

 

החלטה לסע' 2 בישיבה מס' 15/2009 מיום 24.5.09

הוחלט למנות את יורם אלמכיאס כמחזיק תיק הנוער

 

סע' 3: מצב תכנון ובניה בקרית ארבע - עדכון

                            מלאכי מוריד הנושא מסדר היום ומציע להעלותו בישיבה הבאה כנושא משותף יחד עם נושא מס' 3 בישיבה מס' 14/09 שמרדכי הוריד מסדר היום.

 

 

                            מאיר לפיד מציע שעדכונים לא יחשבו כנושא לסדר יום כדי לאפשר לדון בנושאים נוספים ומלאכי מסכים לכך ומבטיח לפתוח את הישיבות בעדכונים.

 

שמואל ויהושע עוזבים

 

4. סיכון בטיחותי הקיים בחלק מכבישי הקריה עקב נסיעה לא זהירה - הצבת פסי האטה על כל הכביש

 

                            שולי מעדכן על קיום תוכנית לבניית כ- 20 פסי האטה בכל רחבי הקריה, מאושרת ע"י המפקח על התעבורה. הוגשה בקשה ממשרד התחבורה לאישור תב"ר בסך 135 אלש"ח למימון  פרוייקט זה.

 

ישראל ברמסון:     מציע להקצות לטובת בניית הפסים עפ"י התוכנית, 150 אלש"ח לשנת התקציב 2009 ולבצע זאת תוך  3 חודשים.

חיים אלישביץ:      מציע לא לאפשר כניסת כלי רכב צבאיים משער תעשיה, כיוון שהם נוסעים במהירות בכביש המדורגים למרות פסי האטה הקיימים שם. אם מדובר בפיקוח נפש, מציע לממן את הפסים אפילו ע"ח הפסקת הגינון ונקיון  הרחובות.

מאיר לפיד:           מציע שעד שנקבל את התב"ר נתקין פסי האטה מפלסטיק, למרות שלדברי שולי זה לא תקני. זה עוד יותר לא תקני מצב שיש בו סכנה. חיי אדם עולים הרבה יותר כסף.

מרדכי סעייד:        מציע שהמועצה תעשה מאמץ להשיג תב"ר בסך 150 אלש"ח הנדרשים והיה ותוך חודשיים לא יושג התב"ר, המועצה תקציב את הסכום הנדרש מתוך התקציב השוטף.

מלאכי לוינגר:       מציע שהמועצה תמצא מקור תקציבי במידה ולא יושג תב"ר תוך חודשיים. בתקציב השוטף אין כסף.

 

הצבעה על הצעת מרדכי והתיקון של מלאכי:

בעד - 6 (מלאכי, יורם, יעקב, ישראל, מרדכי, חיים)

                        נמנע - 1 (מאיר).

 

 

 

החלטה לסע' 4 בישיבת מועצה 15/09 מיום 24.5.09

המועצה תעשה מאמץ להשיג תב"ר בסך 150 אלש"ח הנדרשים לבניית פסי האטה ברחבי  היישוב, בהתאם לתוכנית המאושרת. במידה ולא יושג התב"ר תוך חודשיים, תמצא המועצה מקור תקציבי אחר.

 

                           

 

 

 

                                                                                    מלאכי לוינגר                   שולי  שמעון

                                                                                    ראש המועצה                 מזכיר המועצה

 

 

 

רשם:  שולי שמעון - מזכיר המועצה

 עבור לתוכן העמוד